αβαγαδαεαζαηαθαιακαλ αμαναξαοαπαρασαταυαφαχαψαω


ἀάσχετος, -ον incontenible
ἀβέβαιος, -ον incierto, inseguro
ἀβεβαιότης, -ητος (ἡ) inestabilidad
ἀβίωτος, -ον que no puede ser vivido
ἀβλαβεία, -ας (ἡ) inocuidad
ἀβλαβής, -ές indemne
ἀβουλία, -ας (ἡ) falta de voluntad, irresolución, insensatez
ἄβουλος, -ον insensato, desaconsejado
Ἀβραδατας, -ου (ὁ) Abradates (rey de Susa)
Ἀβροκόμας, -α (ὁ) Abrocomas (sátrapa de Siria y Fenicia)
ἁβρός, -ά, -όν tierno
Ἆβυδος, -ου (ἡ) Abidos (ciudad de la Tróade)
ἄβυσσος, -ον sin fondo
ἄβυσσος, -ου (ἡ) abismo
Ἀγαθοκλῆς, -έους (ὁ) Agatocles (tirano de Siracusa)
ἀγαθός, -ή, -όν bueno, noble, valiente
ἀγάλλω exaltar, adornar || med. alardear
ἄγαλμα, -ατος (τό) estatua, imagen || ofrenda, adorno
ἄγαμαι admirar
Ἀγαμέμνων, -ονος (ὁ) Agamenón (rey de Micenas)
ἀγαμία, -ας (ἡ) celibato, soltería
ἄγαμος, -ον no casado, soltero
ἄγαν (adv.) mucho, demasiado
ἀγανακτέω irritarse, indignarse, enojarse
ἀγαπάω amar, querer, tratar con cariño
ἀγάπη, -ης (ἡ) amor, cariño
ἀγαπητός, -ή, -όν amado
ἀγαστός -ή -όν admirable
αγγεῖον, -ου (τό) vaso, recipiente
ἀγγελία, -ας (ἡ) noticia
ἄγγελμα, -ατος (τό) noticia, información
ἀγγέλλω anunciar
ἄγγελος, -ου (ὁ) mensajero, enviado
ἄγε (interj.) ¡ea!, ¡venga!, ¡vamos!
ἀγείρω reunir, juntar
ἀγέλη, -ης (ἡ) rebaño || grupo
ἀγήρατος, -ον que no envejeze, eterno
ἀγήρως, -ων que no envejece, sin vejez
Ἀγησίλαος, -ου (ὁ) Agesilao (rey de Esparta)
ἁγιάζω santificar
ἅγιος, -α, -ον santo, sagrado
ἄγκιστρον, -ου (τό) anzuelo, gancho
ἄγκυρα, -ας (ἡ) ancla
ἀγλαία, -ας (ἡ) esplendor, hermosura
Ἀγλαίη, -ης (ἡ) Aglae (una de las tres gracias)
ἅγνευμα, -ατος (τό) castidad
ἀγνοέω desconocer, ignorar
ἁγνός, -ή, -όν sagrado, puro
ἄγνυμι romper, tronchar
ἀγνώμων, -ον insensato
ἄγνωστος, -ον difícil de conocer o identificar, desconocido, irreconocible
ἀγορά, -ᾶς (ἡ) ágora, plaza, mercado, asamblea
Ἀγοραῖος, -α, -ον Protector de los mercados (epíteto de algunos dioses)
ἀγορεύω hablar en público
ἄγρα, -ας (ἡ) cacería, caza
ἀγράμματος, -ον analfabeto
Ἀγραυλος, -ου (ἡ) Agraula (mujer de Cécrope)
ἄγραφος, -ον no escrito
ἀγρεῖος, -α, -ον campestre, rústico
ἀγρεύω cazar, pescar || buscar, anhelar
ἄγριος, -α, -ον agreste, silvestre, salvaje || violento, cruel
ἀγροικία, -ας (ἡ) rusticidad
ἄγροικος, ον del campo, campesino, rústico || grosero
ἀγρός, -οῦ (ὁ) campo, terreno
ἀγρυπνέω estar desvelado
ἀγρυπνία, -ας (ἡ) desvelo, vigilia
ἄγρυπνος, -ον desvelado, insomne
ἀγυιά, -ᾶς (ἡ) calle, calzada, camino || barrio
ἀγύρτης, -ου (ὁ) charlatán
Ἀγχίαλος, -ου (ὁ) Anquialo
Ἀγχίσης, -ου (ὁ) Anquises (padre de Eneas)
ἄγω llevar, conducir, guiar || inducir
ἀγώγιμα, -ων (τά) mercancías
ἀγωγός, -όν guía, que conduce
ἀγών, -ῶνος (ὁ) certamen, lucha, competición, juego, pleito
ἀγωνίζομαι contender, disputar, luchar
ἀγωνιστής, -οῦ (ὁ) competidor
Ἀδάμ Adán (voz hebrea, el primer hombre)
ἁδάμαστος no domado
ἀδείη, -ης (ἡ) confianza, garantía
ἀδελφή, -ῆς (ἡ) hermana
ἀδελφιδή, -ῆς (ἡ) sobrina
ἀδελφιδοῦς, -οῦ (ὁ) sobrino, nieto
ἀδελφός, -οῦ (ὁ) hermano
ἀδέξιος, -ον no diestro, torpe
ἄδεσμος, -ον libre, sin cadenas
ἀδέσποτος, -ον sin amo
ἄδηλος,-ον confuso, incierto || invisible
ἄδην (adv.) bastante, suficientemente
ἀδήν, -ένος (ὁ ἡ) glándula
ἀδιάφορος, -ον indiferente, poco valioso
ἀδικέω cometer injusticia, delinquir, faltar a la ley, dañar, agraviar, ultrajar
ἀδίκημα, -ατος (τό) injusticia, ofensa, daño
ἀδικία,-ας (ἡ) injusticia, ofensa, daño
ἄδικος, -ον injusto, deshonesto
ἀδίκως injustamente
ἁδινός, -ή, -όν abundante || espeso || vehemente
ἄδολος, -ον sin engaño, honrado
ἀδόλως sin engaño, honradamente
ἀδοξέω estar mal reputado, considerarse deshonrado
ἀδοξία, -ας (ἡ) mala reputación, infamia
ἄδοξος, -ον sin gloria, despreciable
ἀδόξως (adv.) sin gloria, sin honor
ἀδυναμία, -ας (ἡ) falta de fuerzas, debilidad || inutilidad, imposibilidad, ineptitud, impotencia
ἀδυνατέω no poder || ser imposible
ἀδύνατος, -ον incapaz, impotente || imposible
ᾄδω (ἀείδω) cantar
ἀέθλιος, -α, -ον ganador
ἄεθλον, -ου premio
ἀεί (adv.) siempre
ἀείδω cantar
ἀείρω levantar; med. llevarse || emprender
ἄελπτος, -ον inesperado, imprevisto
ἀέλπως (adv.) inesperadamente
Ἀενείας, -οῦ (ὁ) Eneas
ἀεροδρομέω andar por el aire
ἀερομαχία, -ας (ἡ) lucha en el aire
ἀερώδης, -ες aéreo
ἀετός, -οῦ (ὁ) águila, frontón (de un edificio)
ἀζημίως sin castigo, impunemente
ἅζομαι respetar, temer
ἄζυμος, -ον ázimo, sin levadura
ἀηδέω sentir asco (+ dat)
ἀηδής, -ές asqueroso
ἀηδίζω asquear, molestar
ἀηδών, όνος (ἡ) ruiseñor
ἀήρ, ἀέρος (ὁ) aire || niebla, neblina, bruma
ἀθανασία, -ας (ἡ) inmortalidad
ἀθάνατος, -ον inmortal || dios
ἄθαπτος, -ον insepulto
ἀθεμιστία, -ας (ἡ) impiedad
ἄθεος, -ον ateo, impío
ἄθερμος, -ον falto de calor
ἀθεώρετος, -ον sin formulación
Ἀθηνᾶ, -ᾶς (ἡ) Atenea
Ἀθήναζε (adv.) a Atenas
Ἀθῆναι, -ῶν (αἱ) Atenas
Ἀθηναῖος, -α, -ον ateniense
ἀθλεύω competir
ἀθλητής, -οῦ (ὁ) atleta
ἄθλιος, -α, -ον desgraciado
ἆθλον, -ου (τό) premio, galardón, recompensa || lucha
ἆθλος, -ου (ὁ) lucha || trabajo, penalidad
ἀθλόφορος, -ον ganador de un premio
ἀθροίζω reunir || med. reunirse, congregarse
ἀθυμέω estar triste, desanimado
ἀθυμία, -ας (ἡ) desánimo, desesperación, tristeza
ἄθυμος, -ον desanimado, abatido
ἄθυρμα, -ατος (τό) juguete
αἶ (interj.) ¡ay!, ¡ay de (+gen. o acus.)!
αἶα, -ας (ἡ) tierra
Αἰακός, -οῦ (ὁ) Eaco (uno de los tres jueces del Hades)
αἴγειος, -α, -ον de cabra
Αἰγεύς, -έως (ὁ) Egeo
αἰγιαλός, -οῦ (ὁ) playa, costa
Αἴγινα, -ης (ἡ) Egina (isla del golfo Sarónico)
Αἰγινήτης, -ου (ὁ) egíneta, de Egina
αἰγίς, -ίδος (ἡ) égida (el escudo de Atenea)
Αἴγισθος, -ου (ὁ) Egisto (hijo de Tiestes, seductor de Clitemnestra y asesino de Agamenón; muerto por Orestes)
Αἰγος ποταμοί (οἱ) Egospótamos (ciudad y riachuelo del Quersoneso Tracio)
Αἰγύπτιος, -α, -ον egipcio
Αἴγυπτος, -ου (ἡ) Egipto
αἰδέομαι respetar
αἰδήμων, -ον reservado, modesto
Ἅιδης, -ου (ὁ) Hades (dios del mundo subterráneo) || el mundo subterráneo, el Hades
ἀΐδιος, -ον perpetuo
αἰδοῖος, -α, -ον venerable || vergonzoso, modesto || respetuoso
αἰδώς, -οῦς (ἡ) respeto || pudor, vergüenza
αἰεί (adv.) siempre
αἰθέριος, -ον etéreo, celeste
αἰθήρ, αἰθέρος éter, aire || cielo
Αἰθιοπία, -ας (ἡ) Etiopía
Αἰθίοψ, -οπος (ὁ) etíope, negro
αἰκίζω ultrajar, atormentar
αἴλουρος, -ου (ὁ ἡ) gato, comadreja
αἷμα, -τος (τό) sangre
αἱμύλος, -η, -ον astuto
Αἰνείας, -ου (ὁ) Eneas (héroe troyano, génesis del pueblo romano)
αἴνεσις,-εως alabanza
αἰνέω alabar || contar || aconsejar
αἴνιγμα, -ατος (τό) enigma, adivinanza
αἰνίσσομαι hablar enigmáticamente
αἶνος,-ου (ὁ) dicho, fábula, consejo
αἴξ, αἰγός (ὁ ἡ) cabra
Αἰολεῖς, -έων (οἱ) eolios (uno de los cuatro principales pueblos helénicos)
Αἴολος, -ου (ὁ) Eolo (dios de los vientos)
αἵρεσις, -εως (ἡ) conquista, toma, apresamiento || elección, opinión || partido, secta, herejía
αἱρέω coger, capturar, conquistar || (med.) elegir, decidirse
αἴρω levantar, elevar || med. llevarse || emprender
αἰσθάνομαι percibir, darse cuenta, ver, saber
αἴσθησις, -εως (ἡ) percepción, conocimiento, sensación, sentido
αἰσθητός, -ή, -όν perceptible
αἴσιος, -α, -ον oportuno
Αισχίνης, -ου (ὁ) Esquines (orador rival de Demóstenes)
αἴσχιστος, -η, -ον (superlativo de αἰσχρός)
αἰσχίων, -ον (comparativo de αἰσχρός)
αἶσχος, -ους (τό) infamia, hecho vergonzoso, vergüenza, fealdad
αἰσχροκερδής, -ές ávido de torpes ganancias, avaro
αἰσχρός, -ά, -όν vergonzoso, deshonroso || feo
αἰσχρῶς (adv.) vergonzosamente
Αἴσχυλος, -ου (ὁ) Esquilo (uno de los tres grandes trágicos atenienses)
αἰσχύνη, -ης (ἡ) vergüenza
αἰσχύνω avergonzar, deshonrar|| med. sentir vergüenza, respetar
Αἴσωπος, -ου (ὁ) Esopo (escritor de fábulas)
αἰτέω pedir, exigir
αἴτησις, -εως (ἡ) súplica, petición
αἰτία, -ας (ἡ) acusación, causa, motivo, culpa
αἰτιάομαι acusar, culpar || pretextar
αἴτιον, -ου (τό) causa, razón || acusación, culpa
αἴτιος, -α, -ον causante, responsable, autor (+gen.)
Αἰτναῖος, -α, -ον del Etna
Αἴτνη, -ης (ἡ) Etna (volcán de Sicilia)
αἰχμάλωτος, -ον prisionero, cautivo
αἰχμή, -ῆς (ἡ) punta, lanza, dardo, venablo
αἶψα (adv.) rápidamente
αἰών, -ῶνος (ὁ) época, era || vida || eternidad
αἰώνιος, -ον eterno, perpetuo
αἰώρησις, -εως (ἡ) suspensión, balanceo, vacilación, ondulación
Ἀκαδημία, -ας (ἡ) Academia (jardín de Academos, donde enseñaba Platón)
ἀκαθαρσία, -ας (ἡ) impureza, corrupción
ἀκάθαρτος, -ον impuro, sucio
ἄκαιρος, -ον inoportuno, inadecuado
ἀκαλήφη, -ης (ἡ) ortiga
ἀκάλυπτος, -ον descubierto
ἄκανθα,-ης (ἡ) espina, zarza
ἀκανθώδης, -ες espinoso
ἄκαρνα,-ης (ἡ) cardo
ἀκαρπία, -ας (ἡ) esterilidad
ἄκαρπος, -ον estéril, sin fruto
ἀκαταγώνιστος, -ον invencible
ἀκερδής, -ές sin beneficio, sin provecho, inútil || nocivo
ἀκέομαι calmar || cuidar, curar
ἀκηδέω descuidar
ἀκηδής, -ές despreocupado, tranquilo
ἀκήρατος, -ον puro || inocente || intacto || desconocido
ἀκιδυνότερος, -α, -ον inferior
ἀκίνδυνος, -ον sin peligro, seguro
ἀκινησία, -ας (ἡ) inmovilidad, quietud
ἀκίνητος, -ον inmóvil, quieto
ἄκλειστος, -ον no cerrado, abierto
ἀκμάζω estar en pleno vigor, estar en la flor de la vida, contar con recursos, florecer
ἀκμή, -ῆς (ἡ) punta, extremidad || madurez, culmen
ἀκοή, -ῆς (ἡ) oído, audición || rumor, fama
ἀκολουθέω acompañar
ἀκόλουθος, -ον acompañante, compañero, servidor
ἀκοντίζω arrojar, lanzar [la jabalina]
ἀκόντιον, -ου (τό) jabalina, venablo
ἀκόντως a la fuerza, involuntariamente
ἄκοσμος, -ον desordenado
ἀκόσμως (adv.) desordenadamente
ἀκούσιος, -ον forzoso, obligado
ἀκουστικός, -ή, -όν acústico, del oído
ἀκουστός, -ή, -όν audible
ἀκούω oír, escuchar (+gen de persona, +acus. de cosa)
ἄκρα, -ας (ἡ) punta, cima, promontorio, cabo
ἄκραντος, -ον incumplido
ἄκρατος, -ον puro, sin mezcla
ἀκρίβεια, -ας (ἡ) exactitud
ἀκριβής, -ές exacto, preciso, detallado
ἀκριβῶς (adv.) detalladamente, con exactitud
ἀκρίς, -ίδος (ἡ) saltamontes, langosta
ἀκρισία, -ας (ἡ) confusión, desorden
ἄκριτος, -ον mezclado || no juzgado || no decidido || sin fin
ἀκρόαμα, -ατος (τό) audición
Ἀκροκόρινθος, -ου (ὁ) Acrocorinto (la ciudadela de Corinto)
ἄκρον, -ου (τό) cima, altura, cumbre
ἀκρόπολις, -εως (ἡ) acrópolis, fortaleza
ἄκρος, -α, -ον agudo, elevado, alto, extremo
ἀκρωτήριον, -ου (τό) punta, cima, acrótera || cabo || pl. extremidades
Ἀκταία, -ας (ἡ) Actea (antiguo nombre del Ática)
ἀκτή, -ῆς (ἡ) acantilado, costa || orilla, ribera
ἀκτίς, -ῖνος (ἡ) rayo
ἄκυρος, -ον sin autoridad, sin poder
ἀκυρόω anular, invalidar
ἄκων, -ουσα, -ον forzado, obligado
ἅλα, ἅλατος (τό) sal
ἀλάβαστρον, -ου (τό) alabastro
ἀλαζονεύομαι fanfarronear
ἀλαζών,-όνος (ὁ) fanfarrón
ἀλαλάζω lanzar el grito de guerra
ἀλάομαι errar, vagar
ἀλάττω cambiar, transformar
ἀλγεινός, -ή, -όν doloroso
ἀλγέω sufrir dolor, doler
ἄλγος, -ους (τό) dolor
ἀλειπτός, -ή, -όν ungido, engrasado
ἄλειψις, -εως (ἡ) untura, lubrificación
ἀλείφω ungir, untar
ἀλεκτρύαινα, -ης (ἡ) gallina
ἀλεκτρυών, -όνος (ὁ) gallo
ἀλέκτωρ, -ορος (ὁ) gallo
Ἀλεξάνδρεια, -ας (ἡ) Alejandría (ciudad egipcia fundada por Alejandro Magno)
Ἀλέξανδρος, -ου (ὁ) Alejandro
ἀλέξω apartar || defender, proteger
ἀλεσμός, -οῦ (ὁ) molienda
ἄλευρον, -ου (τό) harina
ἀλήθεια,-ας (ἡ) verdad
ἀληθεύω decir la verdad
ἀληθής, -ές verdadero, veraz, cierto
ἀληθῶς (adv.) verdaderamente
ἁλιεία, -ας (ἡ) pesca
ἁλιεύς, -έως (ὁ) pescador
ἁλιεύω pescar
Ἁλικαρνασσός, -οῦ (ὁ) Halicarnaso (ciudad griega del Asia Menor)
ἀλιπλακτος, -ον batido por el mar
ἁλίσκομαι ser capturado, cogido || ser convencido
ἀλκή, -ῆς (ἡ) protección || vigor, fuerza
Ἀλκιβιάδης, -ου (ὁ) Alcibiades (estadista y general ateniense)
Ἀλκμεωνίδαι, -ων (οἱ) Alcmeónidas (familia noble de Atenas)
Ἀλκμήνη, ης (ἡ) Alcmena (esposa de Anfitrión; seducida con engaños por Zeus engendró a Heracles)
ἀλκτήρ, -ῆρος (ὁ) protector
ἁλκυών, -όνος (ὁ) alción, martín pescador (ave de mar)
ἀλλά (conj.) pero, sino, sin embargo, mas, οὐ μόνον...ἀλλὰ καὶ ... no sólo sino también
ἀλλάττω cambiar
ἄλλῃ (adv.) en otra parte
ἀλλήλων los unos a los otros, mutuamente
ἀλλοῖος, -α, -ον diferente, distinto
ἅλλομαι saltar
ἀλλοπρόσαλλος, -ον veleidoso
ἄλλος, -η, -ο otro
ἄλλοτε en otro tiempo, otra vez
ἀλλότριος, -α, -ον ajeno, extraño
ἀλλοτριόω separar || despojar, enajenar
ἀλλοτρίωσις, -εως (ἡ) pérdida, enajenación
ἀλλόφυλος, -ον extraño, de otra estirpe
ἄλλως (adv.) en vano || de otra manera
ἅλμα, -ατος (τό) salto
ἁλμυρός, -ά, -όν salado
ἀλοάω trillar
ἀλογία, -ας (ἡ) desprecio || irracionalidad
ἀλογίζομαι obrar irreflexivamente
ἀλόγιστος, -ον insensato, falto de juicio, irreflexivo
ἄλογος,-ον irracional
ἀλοητός, -οῦ (ὁ) trilla
ἀλουργής, -ές purpúreo
ἄλοχος, -ου (ἡ) esposa
ἅλς, ἁλός (ἡ) mar
ἅλς, ἁλός (ὁ) sal
ἄλσος, -ους (τό) bosque, recinto sagrado
ἀλυσκάζω huir || evitar
Ἀλφεῖος,-ου (ὁ) Alfeo (río de Arcadia y Élide)
ἄλφιτον, -ου (τό) harina de cebada
ἀλώπηξ, -εκος (ἡ) zorra
ἅλως, -ω (ἡ) era || grano, trigo
ἅλωσις, -εως (ἡ) conquista
ἅμα (adv.) juntamente, a la vez, al mismo tiempo || prep. +dat: con, juntamente con
Ἀμαζών, -όνος (ἡ) amazona (pueblo de mujeres guerreras en el Ponto)
ἀμαθής, -ές ignorante, necio
ἀμαθία, -ας (ἡ) ignorancia
Ἀμαλθεία, -ας (ἡ) Amaltea
ἅμαξα, -ης (ἡ) carro || Osa mayor
ἁμαξήλατος, -ον carretero
ἁμαξιτός, -ον carretero, transitable por carros
ἁμαρτάνω equivocarse, errar, fallar
ἁμάρτημα, -τος (τό) error, falta
ἁμαρτία, -ας (ἡ) error
ἀμαυρός, -ά, -όν oscuro, confuso
ἀμάχητος, -ον pacífico, que no combate || invencible, irresistible
ἄμαχος, -ον pacífico, que no combate || invencible, irresistible
ἀμβλυγώνιος, -ον obtusángulo
ἀμβλύνω entumecer, embotar || debilitar
ἀμβλύς, -εῖα, -ύ obtuso, embotado
ἄμβλυσις, -εως (ἡ) entumecimiento
ἀμβροσία, -ας (ἡ) inmortalidad || ambrosía (alimento de los dioses)
ἀμβρόσιος, -α, -ον inmortal
ἄμβροτος, -ον inmortal
ἀμείβω cambiar || compensar, corresponder || contestar
ἀμείνων, -ον (comparativo de ἀγαθός)
ἀμέλγω ordeñar
ἀμέλεια, -ας (ἡ) despreocupación, negligencia || abandono
ἀμελέω descuidar, despreocuparse
ἀμελής, -ές descuidado, despreocupado, negligente
ἁμέριος, -ον efímero
ἀμεταβλησία, -ας (ἡ) inmutabilidad
ἀμετάβολος, -ον inmutable
ἀμετάθετος, -ον inmutable, fijo, invariable
ἀμεταμέλητος, -ον impenitente, que no se arrepiente
ἀμετρία, -ας (ἡ) desmesura
ἄμετρος,-ον sin medida, inconmensurable
ἄμη, -ης (ἡ) azada, espiocha
ἀμηχανέω carecer de recursos
ἀμηχανία, -ας carencia de recursos
ἀμήχανος, -ον carente de recursos, incapaz, imposible
Ἀμίκος, -ου (ὁ) Amico
ἅμιλλα, -ης (ἡ) lucha, rivalidad
ἄμισθος, -ον no pagado, sin sueldo
ἀμνήμων, -ον olvidadizo, olvidado
ἁμόθεν (adv.) desde algún punto
ἀμορφία, -ας (ἡ) fealdad
ἄμορφος, -ον sin forma, feo
ἀμοῦ (adv.) de algún modo ||en algún lugar
ἀμούσως (adv.) sin arte
ἄμοχθος, -ον sin fatiga
ἄμπελος, -ου (ἡ) vid, viña
ἀμυγδαλέα, -ας (ἡ) almendro
ἀμυγδάλη, -ης (ἡ) almendra
ἄμυλος, -ου (ὁ) pastel
ἄμυνα, -ης (ἡ) defensa, venganza
Ἀμύντας, -ου (ὁ) Amintas (nombre de varios reyes de Macedonia)
ἀμύνω rechazar, proteger, defender
ἀμύττω arañar
ἀμφήκης, -ες de doble filo
ἀμφί (prep.) [acus., gen.] alrededor, en torno a || [dat.] sobre
ἀμφιβαίνω rodear || ocupar || proteger
ἀμφιβάλλω echar en torno || med. ponerse, vestir
ἀμφίβιος, -ον anfibio
ἀμφιβολία, -ας (ἡ) ambigüedad
ἀμφίβολος, -ον ambiguo
ἀμφιέννυμι vestir
Ἀμφικτύονες, -όνων (οἱ) Anfictiones (diputados de la Anfictionía)
ἀμφίλογος, -ον de doble sentido, dudoso
ἀμφίς (adv.) en torno || además || alrededor || lejos de
ἀμφισβητέω discutir
ἀμφίστομος, -ον de doble boca
ἀμφότερος, -α, -ον ambos, los dos, uno y otro
ἄμφω, -οιν ambos, los dos
ἀμώμητος, -ον irreprochable
ἄν partícula modal
ἀνά (prep.) [+acus.] hacia arriba, por, a través de || [+dat.] sobre, cada
ἀναβαίνω subir, embarcar || internarse, marchar
ἀναβάλλω alzar, aplazar || med. echarse encima, lanzarse a, comenzar
ἀνάβασις, -εως (ἡ) subida, ascensión || expedición, marcha al interior
ἀναβλέπω levantar la vista
ἀναβολεύς, -εως (ὁ) escudero || forceps
ἀναβολή, -ῆς (ἡ) montículo, repecho, ascensión || dilación, demora
ἀναβρυχάομαι exhalar un grito de dolor
ἀναγιγνώσκω reconocer, leer
ἀναγκάζω obligar, forzar, necesitar
ἀναγκαῖος, -α, -ον obligatorio, necesario, esencial, indispensable, urgente
ἀνάγκη, -ης (ἡ) necesidad, destino
ἀναγνωρίζω reconocer
ἀναγνώρισις, -εως (ἡ) reconocimiento
ἀνάγνωσις, -εως (ἡ) reconocimiento || lectura
ἀναγορεύω proclamar
ἀναγράφω inscribir
ἀνάγω conducir [a alta mar]
ἀναδενδράς, -άδος (ἡ) parra, vid
ἀναδίδωμι dar || producir
ἀναδύομαι emerger, salir
ἀνάθημα, -τος (τό) monumento
ἀναίδεια, -ας (ἡ) descaro
ἀναιδής, -ές desvergonzado
ἀναιδῶς (adv.) desvergonzadamente
ἀναίνομαι despreciar, rechazar
ἀναίρεσις, -εως (ἡ) retirada de cadáveres || destrucción, muerte
ἀναιρέω levantar || destruir, matar, suprimir || med. obtener
ἀναισθησία, -ας (ἡ) insensibilidad, embotamiento || anestesia
ἀναίσθητος, -ον insensible
ἀναισχυντία, -ας (ἡ) desvergüenza
ἀναίτιος, -ον inocente
ἀνακαλέω llamar, nombrar || invocar
ἀνακαλύπτω descubrir, revelar || destapar
ἀνάκανθος, -ον sin espinas
Ἀνάκειον, -ου (τό) Anaceo (templo de los Dioscuros, Cástor y Pólux)
ἀνακλίνω acostar
ἀνακράζω gritar
ἀνακρίνω investigar || interrogar
ἀνάκρισις, -εως (ἡ) investigación
ἀναλαμβάνω coger, recoger, volver a tomar, recuperar || asumir
ἀνάληψις, -εως (ἡ) remedio, recuperación
ἀναλίσκω gastar, perder
ἀναλογία, -ας (ἡ) proporción
ἀνάλογος, -ον proporcional
ἀνάλυσις,-εως (ἡ) disolución, liberación
ἀναλύω deshacer, disolver, analizar || soltar
ἀνάλωμα, -ατος (τό) gasto, derroche
ἀναλωτής, -οῦ (ὁ) el que gasta, derrochador
ἀναμένω aguantar
ἀναμετρέω medir con cuidado, exactitud
ἀναμιμνῄσκω recordar
ἀνάνδρως (adv.) cobardemente
ἄναξ, ἄνακτος (ὁ) señor, soberano, rey
Ἀναξαγόρας, -ου (ὁ) Anaxágoras (filósofo presocrático)
ἀναξιοπαθέω indignarse por un trato inmerecido
ἀνάξιος, -ον indigno, despreciable
ἀνάπαυσις, -εως (ἡ) descanso, cese
ἀναπαύω dar descanso || med. acostarse
ἀναπείθω convencer, persuadir, seducir
ἀναπέμπω enviar (hacia arriba) || producir
ἀνάπηρος, -ον lisiado, tullido
ἀναπίμπλημι contaminar, contagiar
ἀναπλάττω modelar, representar
ἀναπνέω respirar
ἀναπνοή, -ῆς (ἡ) respiración
ἀνάπτω encender
ἀναρίθμητος,-ον innumerable
ἀνάριθμος, -ον innumerable
ἀναρπάζω arrebatar
ἀναρρήγνυμι hender
ἀναρχία, -ας (ἡ) anarquía, desgobierno, falta de autoridad
ἀνασκοπέω examinar
ἀνάσπασις, -εως (ἡ) contracción || absorción
ἀνασπαω absorber
ἄνασσα, -ας (ἡ) señora, soberana, reina
ἀνάσσω ser soberano, reinar
ἀνάστατος, -ον devastado
ἀναστρέφω criar ||volver, regresar
ἀναστροφή, -ῆς (ἡ) vuelta, regreso
ἀνατίθημι poner encima, colgar || entregar, consagrar || med. encargarse
ἀνατλῆναι (inf. aor.) sufrir, soportar
ἀνατολή, -ῆς (ἡ) salida del sol || oriente, este
ἀνατρέπω derribar, volcar
ἀνατρέχω saltar
ἀναιφαίρετος, -ον que no se puede arrebatar
ἀναφέρω llevar || atribuir || med. llevarse
ἀναφής, -ές impalpable
ἀναφορά, -ᾶς (ἡ) atribución, referencia
ἀναφορικός, -ή, -όν relativo
Ἀνάχαρσις, -εως (ὁ) Anacarsis (escita)
ἀναχωρέω retirarse, ceder
ἀνδράποδον, -ου (τό) prisionero
ἀνδρεῖα, -ας (ἡ) valor, valentía, bravura, coraje
ἀδρεῖος, -α, -ον varonil, valeroso, valiente
ἀνδρείως (adv.) valientemente
Ἄνδρος, -ου (ἡ) Andros (una de las islas Cícladas)
ἀνδρών, -ῶνος (ὁ) androceo
ἀνεγείρω resucitar
ἀνελεύθερος, -ον innoble
ἀνέλκω levantar, sacar, arrancar
ἄνεμος, -ου (ὁ) viento
ἀνεπιτήδειος, -α, -ον impropio, contrario
ἀνέρχομαι subir, volver
ἀνερωτάω preguntar
ἄνεσις, -εως (ἡ) descanso, ocio, recreo
ἄνευ (prep) [+gen] sin, excepto
ἀνεύρεσις, -εως (ἡ) hallazgo, descubrimiento
ἀνέχω levantar, sostener || detener, cesar || seguir || med. levantarse || soportar
ἀνηκουστία, -ας (ἡ) sordera || desobediencia
ἀνηλεῶς (Adv.) sin piedad
ἀνήρ, ἀνδρός (ὁ) varón, hombre, esposo, guerrero
ἀνήσυχος, -ον intranquilo
ἀνθέμιον, -ου (τό) antemio, flor
ἀνθεμώδης, -ες adornado con flores
ἀνθέω florecer
ἀνθηρός, -ά, -όν florido, floreciente
ἀνθίστημι poner en frente || med. oponerse, resistir
ἄνθος, -ους (τό) flor
ἄνθραξ, -ακος (ὁ) carbón
ἀνθρώπειος, -α, -ον humano
ἀνθρώπινος, -η, -ον humano
ἀνθρώπιον, -ου (τό) hombrecillo
ἀνθρεποιεδής, -ές de aspecto humano
ἄνθρωπος,-ου (ὁ) ser humano, hombre
ἀνία, -ας (ἡ) disgusto, tormento, molestia
ἀνιάω afligir, atormentar
ἀνιάζω afligir, atormentar
ἀνιαρός, -ά, -όν molesto, penoso, triste
ἀνιάω afligir, atormentar
ἀνίημι soltar || permitir || lanzar
ἀνιηρός, -ά, -όν molesto, penoso, triste
ἀνίκατος, -ον invencible
ἄνισος, -ον desigual, inicuo
ἀνισόω igualar
ἀνίστημι erigir, levantar || expulsar || med. levantarse
ἀνίσχω levantar
ἄνοδος, -ον sin caminos, intransitable
ἀνόητος, -ον insensato, necio || incomprensible
ἄνοιγμα, -ατος (τό) abertura, puerta
ἀνοίγω abrir || descubrir
ἄνοικος, -ον sin casa, sin hogar
ἀνομία,-ας (ἡ) falta de leyes, ilegalidad
ἄνομος, -ον ilegal, injusto
ἄνοπλος, -ον sin armas, inerme
ἀνόρεκτος, -ον inapetente, desganado
ἀνορεξία, -ας (ἡ) inapetencia, falta de apetito, desgana
ἄνορχος, -ον castrado
ἀνόσιος,-ον impío, sacrílego
ἄνοσος, -ον sin enfermedad, sano
ἀνόστεος, -εον sin huesos
ἀνταγωνίστης, -ου (ὁ) rival, antagonista
ἀνταλαλάζω devolver un grito, responder
Ἀνταλκίδας, -ου (ὁ) Antálcidas (general espartano)
ἀνταμείβομαι pagar a su vez, compensar || responder, replicar
ἀντανάκλασις, -εως (ἡ) reciprocidad || repercusión
ἀντάξιος, -α, -ον equivalente
ἀνταρκτικός, -όν antártico, austral
ἀντέχω tener contra, resistir (+dat), oponerse (πρὸς + acus.)
ἀντήλιος, -ον de oriente, oriental, de levante
ἀντί (prep.) [gen.] en vez de, en lugar de, frente a
ἀντιάω salir al encuentro || atacar || participar
ἀντιβολέω participar, salir al encuentro
Ἀντιγόνη, -ης (ἡ) Antígona (hija de Edipo y su madre Yocasta)
ἀντίγραφος, -ου (ὁ) copiado
ἀντίδικος, -ου (ὁ) adversario en juicio
ἀντίδοσις, -εως (ἡ) compensación
ἀντίθεσις, -εως (ἡ) oposición
ἀντιλέγω replicar, contradecir, oponer
ἀντίος, -α, -ον opuesto, contrario
Ἀντίοχος, -ου (ὁ) Antíoco (nombre de varios reyes de Siria)
ἀντίπαλος, -ον adversario
Ἀντίπατρος, -ου (ὁ) Antipáter (uno de los generales de Alejandro Magno)
ἀντίρροπος, -ον que sirve de contrapeso
ἀντιστρατοπεδεύω acampar enfrente
ἀντιστρωφή, -ῆς (ἡ) inversión || antístrofa
ἀντιτείνω oponerse
ἀντίφασις, -εως (ἡ) proposición
ἄντρον, -ου (τό) cueva, caverna, gruta
ἀντωνυμία, -ας (ἡ) pronombre
ἀνυπαρξία, -ας (ἡ) inexistencia, la nada
ἀνυπέρβλητος, -ον insuperable, invencible
ἀνυπόδητος, -ον descalzo
ἄνυσις, -έως (ἡ) cumplimiento
ἀνυτικός, -ή, -όν provechoso
Ἄνυτος, -ου (ὁ) Anito (uno de los acusadores de Sócrates)
ἀνύτω llevar a cabo, realizar, cumplir
ἀνύω llevar a cabo, realizar, cumplir
ἄνω (adv.) arriba || tierra adentro
ἀνώγεων, -ω (τό) granero
ἀνωμαλία, -ας (ἡ) irregularidad, anomalía
ἀνώμαλος, -ον desigual, anómalo
ἀνώνυμος, -ον sin nombre, anónimo
ἀνώτερος, -α, -ον superior
ἀξία, -ας (ἡ) valor, mérito, dignidad, importancia
ἀξιόλογος, -ον digno de mención, memorable, interesante
ἄξιος, -α, -ον digno, merecedor || de gran valor
ἀξιόω considerar digno || apreciar || estimar conveniente
ἀξίωμα, -ατος (τό) categoría, consideración
ἄξων, -ονος (ὁ) eje
ἀοιδή, -ῆς (ἡ) canto
ἀοιδός, -οῦ (ὁ) aedo, cantor
ἄοικος, -ον sin casa
ἄοκνος, -ον diligente
ἀόριστος, -ον indeterminado, indefinido
ἀπαγγελία, -ας (ἡ) narración
ἀπαγγέλλω traer noticias, anunciar, comunicar
ἀπαγορεύω prohibir
ἀπάγω conducir, llevar
ἀπαθής, -ές sin dolor, insensible
ἀπαίδευτος, -ον ineducado, ignorante, inculto
ἀπαιτέω pedir, reclamar, exigir
ἀπαλλαγή, -ῆς (ἡ) apartamiento, separación, partida, retirada huida
ἀπαλλάττω alejarse || abstenerse
ἀπαλός, -ή, -όν delicado
ἀπαλότης, -ητος (ἡ) delicadeza, blandura, ternura
ἀπαμύνω apartar || med. defenderse
ἀπάνευθε (adv.) lejos
ἀπαντάω salir al encuentro, responder
ἅπαξ (adv.) una sola vez
ἀπαξιόω ser indigno, considerar indigno, despreciar
ἀπαράσκευος, -ον no preparado
ἀπαρέσκω desagradar
ἅπας, ἁπασα, ἅπαν todo, entero, cada
ἀπατάω engañar
ἀπάτη, -ης (ἡ) engaño
ἀπατηλός, -ή, -όν engañoso
ἀπαυράω llevarse
ἀπείθεια, -ας (ἡ) desobediencia
ἀπειθέω no hacer caso, desobedecer
ἀπειθής, -ές desobediente
ἀπεικάζω comparar
ἀπειλέω amenazar
ἀπειλή, -ῆς (ἡ) amenaza
ἄπειμι estar lejos de, estar ausente, faltar
ἄπειμι irse, retirarse, marcharse || volver
ἀπείργω separar, expulsar
ἀπειρία, -ας (ἡ) desconocimiento, inexperiencia
ἄπειρος, -ον ilimitado, infinito, incontable, innumerable || inexperto
ἀπελαύνω expulsar, rechazar, poner en marcha
ἀπεργάζομαι construir
ἀπέργω delimitar
ἀπέρχομαι irse, partir, alejarse
ἀπέχω distar, estar lejos || apartar ||med. abstenerse de
ἀπηλιώτης, -ου (ὁ) levante, viento del este
ἀπηνής, -ές áspero
ἀπίθανος, -ον increible, inverosímil
ἀπιθανότης, -ητος (ἡ) inverosimilitud, improbabilidad
ἀπιστέω desconfiar || desobedecer
ἀπιστία, -ας (ἡ) desconfianza, incredulidad, deslealtad
ἄπιστος, -ον desleal || inverosímil || inesperado, inseguro
ἄπλετος, -ον inmenso
ἀπληστία, -ας (ἡ) insaciabilidad
ἁπλότης, -ητος (ἡ) simplicidad, sencillez
ἁπλοῦς, -ῆ, -οῦν simple, sencillo
ἀπό (prep.) [+gen.] de, desde, de parte de
ἀποβαίνω irse, partir
ἀποβάλλω tirar, desechar, perder, rechazar
ἀποβλέπω poner la mirada en, mirar
ἀποβολή, -ῆς (ἡ) pérdida
ἀπογράφω inscribir, copiar
ἀποδείκνυμι mostrar, determinar, demostrar, proclamar
ἀποδεικτικός, -ή, -όν demostrativo
ἀποδειλιάω tener miedo
ἀπόδειξις, -εως (ἡ) demostración, prueba
ἀποδέχομαι aceptar, comprender
ἀπόδημος, -ον que está fuera, de viaje
ἀποδιδράσκω escapar, huir corriendo
ἀποδίδωμι devolver || entregar, pagar || med. traicionar
ἀποδικέω defenderse en un juicio
ἀποδοκιμάζω rechazar
ἀπόδοσις, -εως (ἡ) restitución, paga
ἀποδύω desnudar || quitar || med. desnudarse
ἀποζάω subsistir || sustentarse
ἀποθαρρέω animarse
ἀπόθεσις, -εως (ἡ) reserva
ἀποθήκη, -ης (ἡ) almacén, armario
ἀποθνῄσκω morir
ἀποθύω ofrecer
ἀποικέω vivir, habitar lejos, emigrar
ἀποικία, -ας (ἡ) colonia
ἄποικος, -ον alejado de su tierra, colono, emigrante, desterrado
ἀποκαθαίρω limpiar
ἀποκαθίστημι volver a su antiguo estado, restablecer
ἀποκαλύπτω descubrir, revelar
ἀποκάλυψις, -εως (ἡ) descubrimiento, revelación
ἀποκατάστασις, -εως (ἡ) restablecimiento, reposición
ἀποκλάωllorar a/por alguien
ἀπόκλεισις, -εως (ἡ) exclusión
ἀπόκλειστος, -ον encerrado
ἀποκλείω cerrar || apartar
ἀποκλίνω desviar, inclinar
ἀποκόπτω cortar
ἀποκρίνω separar || distinguir || med. responder, contestar
ἀπόκρισις, -εως (ἡ) respuesta
ἀποκρύπτω cubrir, tapar
ἀποκτείνω matar
ἀπολαγχάνω sacar, obtener en suerte
ἀπολαμβάνω coger
ἀπολαύω sacar provecho de
ἀπολείπω dejar, abandonar || aventajar
ἀπόλεμος, -ον pacífico
ἀπολέπω mondar
Ἀπολλόδωρος, -ου (ὁ) Apolodoro
ἀπόλλυμι aniquilar, destruir, hacer perecer || med. perecer, caer, morir
Ἀπόλλων, -ωνος (ὁ) Apolo (hijo de Zeus y Leto, dios de la música, de las artes y de la poesía)
ἀπολογέω defender || med. defenderse
ἀπολογία,-ας (ἡ) apología, defensa
ἀπολύω soltar de, liberar, absolver
ἄπονος, -ον sin fatiga, no laborioso, fácil || perezoso
ἀπονοστέω regresar, volver a casa
ἀποξύνω aguzar
ἀποπέμπω enviar fuera, despedir, repudiar
ἀπόπεμψις, -εως (ἡ) despedida, licenciamiento, divorcio
ἀποπέτομαι irse volando
ἀποπλέω zarpar, emprender la navegación
ἀποπνίγω ahogar, estrangular
ἀποπρίω serrar
ἄποπτος, -ον fuera de la vista, alejado
ἀπόρευτος, -ον inaccesible, intransitable
ἀπορέω estar confuso, apurado, falto de recursos, no saber
ἀπορθόω guiar, enderezar
ἀπορία,-ας (ἡ) apuro, carencia, falta de salida, dificultad, pobreza, duda
ἄπορος, -ον inaccesible, sin salida, sin recursos, pobre
ἀπόρρησις, -εως (ἡ) prohibición
ἀπόρρητος, -ον (ἡ) prohibido, vedado
ἀπορροή, -ῆς (ἡ) chorro, derrame, flujo
ἀπορροφέω sorber, paladear
ἀποσηκόω encerrar en el establo
ἀποσήπω pudrir, gangrenarse
ἀποσκήπτω caerse
ἀποσπένδω hacer una libación
ἀπόστασις, -εως (ἡ) alejamiento, abandono, rebelión
ἀποστάτης, -ου (ὁ) rebelde, desertor, apóstata
ἀποστέλλω despachar, enviar || expulsar
ἀποστερέω quitar, privar
ἀπόστημα, -ατος (τό) distancia
ἀποσφάλλω equivocarse, fallar
ἀπόσχημα, -ατος (τό) copia
ἀποτείνω extender
ἀποτέμνω cortar, separar, dividir, podar
ἀποτίθημι deponer, dejar, depositar
ἀποτομή, -ῆς (ἡ) corte, amputación, poda
ἀπότομος, -ον escarpado, áspero
ἄποτος, -ον que no bebe, no potable
ἀποτρέπω apartar, desviar de, disuadir
ἀποτροπή, -ῆς (ἡ) disuasión, alejamiento
ἀποτρέχω echar a correr
ἀποτυγχάνω fracasar, fallar
ἄπους, ἄπουν sin pies, sin patas
ἀπουσία, -ας (ἡ) ausencia
ἀποφαίνω mostrar, señalar, revelar, demostrar
ἀπόφασις, -εως (ἡ) negativa || declaración
ἀποφέρω arrastrar, llevarse
ἀποφεύγω escapar
ἀπόφημι declarar, responder, negar, rehusar
ἀποφορά, -ᾶς (ἡ) pago, tributo, renta
ἀποχωρέω retirarse, irse, alejarse
ἀποχώρησις, -εως (ἡ) retirada, partida, alejamiento
ἀπραγμοσύνη, -ης (ἡ) pereza, indolencia
ἀπράγμων, -ον desocupado, inactivo, descuidado
ἄπρακτος, -ον inactivo, vano, sin provecho
ἀπραξία, -ας (ἡ) inacción
ἀπρέπεια, -ας (ἡ) inconveniencia, descortesía
ἀπρεπής, -ές inconveniente || impertinente
ἀπρονόητος, -ον imprevisor, irreflexivo
ἀπροσδόκητος, -ον inesperado
ἀπροσδοκία, -ας (ἡ) imprevisión
ἀπροσεκτέω no poner atención, distraerse
ἀπρόσεκτος, -ον distraído, desatento
ἀπροσεξία, -ας (ἡ) distracción, negligencia
ἄπτερος, -ον sin alas
ἁπτός, -ή, -όν tangible, palpable
ἅπτω sujetar, atar || tocar || med. tomar || ocuparse de
ἀπωτέρω (adv.) más lejos
ἀπωθέω rechazar
ἄρα entonces, luego; en efecto, así pues, por consiguiente
ἆρα (part. interrog.) ¿acaso...?
ἀραῖος, -ία, -ῖον maldito
ἀράομαι implorar, suplicar || imprecar, maldecir
ἀραρίσκω encajar, agradar
Ἀράσπης, -ου (ὁ) Araspes (amigo de Ciro)
ἀράχνη, -ης (ἡ) araña
Ἄραψ, -βος árabe
ἀργαλέος, -α, -ον penoso
Ἀργανθώνιος, -ου (ὁ) Argantonio
Ἀργεῖα, -ας (ἡ) Argólide (región del Peloponeso)
Ἀργεῖος, -α, -ον argivo (y en general heleno)
ἀργέω estar ocioso, no trabajar
ἀργία, -ας (ἡ) inacción, pereza, ociosidad
Ἀργινοῦσαι, -ῶν (αἱ) Arginusas (tres pequeñas islas de la costa de la Eólide)
Ἀργοναύτης, -ου (ὁ) argonauta (miembro de la tripulación que acompañaba a Jasón en la nave Argo en busca del vellocino de oro)
ἀργός,-ή,-όν resplandeciente || ágil
ἀργός, -όν perezoso, vago || descuidado
Ἄργος, -ου (ὁ) Argos (un monstruo, un constructor de barcos y un perro)
Ἄργος, -ους (τό) Argos (ciudad del Peloponeso)
ἀργύρεια, -ων (τά) minas de plata
ἀργύρεος, -α, -ον de plata
ἀργύριον, -ου (τό) plata, dinero (pl.)
ἄργυρος, -ου (ὁ) plata || dinero
ἀργύρωμα, -ατος (τό) vajilla de plata
ἀρέσκεια, -ας (ἡ) agrado
ἀρέσκω agradar
ἀρεστός, -ή, -όν grato, agradable
ἀρετή, -ῆς (ἡ) virtud, mérito, excelencia
ἀρήν, ἀρνός (ὁ, ἡ) cordero, oveja
Ἄρης, -εως (ὁ) Ares (dios de la guerra)
ἄρθρον, -ου (τό) articulación
Ἀριάδνη, -ης (ἡ) Ariadna (hija de Minos, rey de Creta)
ἀριθμέω enumerar, numerar, contar
ἀρίθμησις, -εως (ἡ) cuenta, enumeración
ἀριθμητικός, -ή, -όν relativo a los números
ἀριθμός, -οῦ (ὁ) número, cantidad, suma || ritmo
ἀριπρεπής, -ές ilustre
Ἀρισταγόρας, -ου (ὁ) Aristágoras (de Mileto, jefe de mercenarios que se sublevó contra Darío)
ἀριστεία, -ας (ἡ) excelencia, superioridad
Ἀριστείδης, -ου (ὁ) Arístides (general y político ateniense)
ἀριστερός, -ά, -όν izquierdo
ἀριστεύω sobresalir, superar, distinguirse
Ἀριστόβουλος,-ου (ὁ) Aristóbulo
Ἀριστογείτων, -ονος (ὁ) Aristogitón (ateniense que conspiró con Harmodio contra los hijos del tirano Pisístrato)
ἀριστοκρατέομαι tener un régimen aristocrático
ἀριστοκρατία, -ας (ἡ) aristocracia
ἀριστοκρατικός, -ή, -όν aristocrático
ἄριστον,-ου (τό) desayuno, almuerzo
Ἀριστόνοος, -όυ (ὁ) Aristónoo
ἀριστοποιέω desayunar
ἄριστος, -η, -ον el mejor, excelente
Ἀριστοτέλης, -ου (ὁ) Aristóteles
Ἀριστοφάνης, -ους (ὁ) Aristófanes (comediógrafo ateniense)
Ἀρίστων, -ωνος (ὁ) Aristón (padre de Platón)
Ἀρίφρων, -ονος (ὁ) Arifrón
Ἀρκαδία, -ας (ἡ) Arcadia (región del Peloponeso)
ἄρκεσις, -εως (ἡ) auxilio, ayuda
ἀρκέω apartar || socorrer || bastar, ser suficiente
ἀρκτικός -ή, -όν ártico, boreal
ἄρκτος, -ου (ὁ, ἡ) oso, osa
ἅρμα, -τος (τό) carro
Ἁρμόδιος, -ου (ὁ) Harmodio (ateniense que conspiró con Aristogitón contra los hijos del tirano Pisístrato)
ἁρμονία, -ας (ἡ) armonía, proporción
ἁρμοστήρ, -ῆρος (ὁ) gobernador
ἁρμοστής, -οῦ (ὁ) gobernador
ἁρμόττω ajustar, gobernar
ἄρνησις, -εως (ἡ) negación
ἄρνυμαι luchar por
ἄροσις, -εως (ἡ) tierra de labranza
ἀροτήρ, -ῆρος (ὁ) labrador || (adj) de labranza
ἄροτος, -ου (ὁ) tierra de labor, labranza || cosecha, hijos, prole
ἄροτρον, -ου (τό) arado
ἄρουρα, -ας (ἡ) tierra labrada
ἀρόω arar, cultivar
ἁρπαγή, -ῆς (ἡ) rapto, rapiña, saqueo || presa
ἁρπάζω quitar, arrebatar, saquear, robar || asir rápidamente
ἁρπαλέος, -έα, -έον seductor
ἅρπαξ, -αγος(ὁ) rapaz
ἅρπη, -ης (ἡ) hoz
Ἅρπυια, -ας (ἡ) Harpía (ave mitológica)
ἄρρην, -εν masculino, macho
ἄρρητος, -ον secreto, impronunciable, inexpresable
ἄρρυθμος, -ον discordante
ἀρτάω colgar || depender
Ἄρτεμις, -ιδος (ἡ) Ártemis (hermana gemela de Apolo, diosa virgen de la caza)
Ἀρτεμίσιον, -ου (τό) Artemision (templo de Ártemis)
ἀρτηρία, -ας (ἡ) arteria
ἄρτι (adv.) justamente, ya, ahora mismo, recientemente
ἀρτιγέννητος, -ον recién nacido
ἄρτιος, -α, -ον proporcionado, justo
ἄρτος, -ου (ὁ) pan
ἄρτυμα, -ατος (τό) condimento
ἀρύω sacar, extraer, obtener
ἀρχαῖος, -α, -ον antiguo
ἀρχή, -ῆς (ἡ) principio, origen || autoridad, poder, mando || magistratura, cargo (pl.) || imperio
Ἀρχίδαμος, -ου (ὁ) Arquidamo (nombre de varios reyes de Esparta)
ἀρχιερεύς, -έως (ὁ) sumo sacerdote
ἀρχικός, -ή, -όν originario, primitivo, inicial || soberano, dominante, real
Ἀρχίλογος, -ου (ὁ) Arquíloco (poeta satírico griego nacido en Paros)
Ἀρχιμήδης, -ους (ὁ) Arquímedes (matemático e inventor)
ἀρχιτεκτονία, -ας (ἡ) arquitectura, construcción
ἀρχιτεκτονικός, -ή, -όν arquitectónico
ἀρχιτέκτων, -ονος (ὁ) arquitecto
ἄρχω gobernar, mandar || comenzar, ser el primero
ἄρχων, -οντος (ὁ) jefe, gobernante, arconte, magistrado
ἄρωμα, -τος (τό) aroma, perfume
ἀρωματικός, -ή, -όν aromático, fragante
ἀσέβεια, -ας (ἡ) impiedad, irreverencia
ἀσεβέω ser impío, cometer sacrilegio
ἀσεβής, -ές impío, sacrílego
ἀσέλγεια, -ας (ἡ) insolencia, grosería, libertinaje, lujuria
ἀσελγής, -ές insolente, libertino, lujurioso
ἀσθένεια,-ας (ἡ) debilidad, enfermedad
ἀσθενέω estar débil, enfermar
ἀσθενής, -ές débil, enfermo || pobre
ἀσθενόω debilitar
Ἀσία, -ας (ἡ) Asia (particularmente el Asia Menor)
ἀσιτέω ayunar
ἀσιτία, -ας (ἡ) falta de alimento, ayuno
ἄσιτος, -ον sin comida, en ayunas
Ἀσκάνιος, -ου (ὁ) Ascanio (hijo de Eneas)
ἀσκέω practicar, ejercer || hacer ejercicio
ἀσκέπτως irreflexivamente
ἄσκησις, -εως (ἡ) ejercicio, práctica
Ἀσκληπιεῖον, -ου (τό) Asclepeion (el templo de Asclepio)
Ἀσκληπιός, -οῦ (ὁ) Asclepio (hijo de Apolo, dios médico)
ἀσκός, -οῦ (ὁ) odre, bolsa
ἄσμενος, -η, -ον contento, gustoso
ἄσοφος, -ον ignorante, inculto
ἀσπάζομαι abrazar, saludar, besar || agradecer || querer
Ἀσπασία, -ας (ἡ) Aspasia (famosa hetera compañera de Pericles)
ἄσπασμα, -ατος (τό) saludos || (pl.) abrazos
ἀσπασμός, -οῦ (ὁ) saludo
ἀσπίς, -ίδος (ἡ) escudo
ἄσπονδος, -ον irreconciliable, que no admite tregua
ἄσπορος, -ον erial, no sembrado
Ἀσσύριος, -α, -ον asirio (de Asiria)
ἀστακτί abundantemente
ἀστασία, -ας (ἡ) inconstancia
ἀστασίαστος, -ον sin revueltas
ἄστατος, -ον inconstante
ἀστεῖος, -α, -ον cortés
ἀστερόεις, -εσσα, -εν estrellado
ἀστήρ, -έρος (ὁ) estrella, astro
ἀστικός, -ή, -όν urbano, ciudadano, de la ciudad
ἀστοργία, -ας (ἡ) inensibilidad, dureza, crueldad
ἀστός, -οῦ (ὁ) indígena, ciudadano
ἀστοχέω extraviarse
ἀστραγαλίζω jugar a las tabas
ἀστράγαλος, -ου (ὁ) taba
ἀστραπαῖος, -α, -ον relampagueante, acompañado de relámpagos
ἀστραπή, -ῆς (ἡ) relámpago
ἀστράπτω relampaguear, brillar
ἀστρολογία, -ας (ἡ) astrología
ἀστρολόγος, -ου (ὁ) astrólogo
ἄστρον, -ου (τό) astro, estrella
ἀστρονομέω observar los astros
ἀστρονομία, -ας (ἡ) astronomía
ἀστρονομικός, -ή, -όν astronómico
ἀστρονόμος, -ου (ὁ) astrónomo
ἄστυ, -εως (τό) ciudad, recinto urbano
ἀσυμμετρία, -άς (ἡ) asimetría, desproporción
ἀσύμμετρος, -ον asimétrico, desproporcionado
ἀσύνδετος, -ον inconexo, desligado
ἀσύνετος, -ον necio, tonto
ἀσυνήθης, -ες insólito, desacostumbrado
ἀσφάλεια, -ας (ἡ) estabilidad, firmeza, seguridad
ἀσφαλής, -ές firme, seguro, verdadero, no arriesgado
ἄσφαλτος, ου (ὁ) betún, asfalto
ἀσφαλῶς (adv.) con seguridad
ἀσχολία, -ας (ἡ) ocupación, trabajo
ἀσωματία, -ας (ἡ) incorporeidad
ἀσώματος, -ον incorpóreo
ἄτακτος,-ον desordenado
ἀτάκτως (adv.) desordenádamente
Ἀταλάντη, -ης (ἡ) Atalanta
ἀταξία, -ας (ἡ) desorden
ἀτάρ (conj.) pero, en cambio, sin embargo
ἀτασθαλία, -ας (ἡ) imprudencia, temeridad
ἄταφος, -ον insepulto
ἅτε (conj.) como, dado que, por + inf.
ἀτείχιστος, -ον sin murallas
ἄτεκνος, -ον sin hijos
ἀτέλεστος, -ον incompleto
ἀτελής, -ές inacabado
ἄτερ (prep.) [gen.] lejos de, sin
ἀτεχνία, -ας (ἡ) inhabilidad, falta de arte
ἄτη, -ης (ἡ) error, falta || crimen || desgracia, fatalidad || locura
ἀτιμάζω deshonrar, ultrajar || considerar indigno || suprimir los derechos cívicos
ἀτίμητος, -ον deshonrado, ultrajado
ἀτιμία,-ας (ἡ) deshonor, deshonra, ultraje
ἄτιμος, -ον sin pago, impune, indigno, deshonrado, despreciable || privado de los derechos de ciudadanía
Ἀτλαντικός, -ή, -όν Atlántico
ἀτμός, -οῦ (ὁ) vapor
ἄτοκος, -ον estéril, sin hijos
ἀτοπία, -ας (ἡ) rareza, cosa fuera de lugar, extravagancia
ἄτοπος, -ον extraño, absurdo, raro, extravagante
ἄτρακτος, -ου (ὁ ἡ) huso, rueca
Ἀτρείδης, -ου (ὁ) Atrida (descendiente de Atreo: Agamenón, Menelao)
ἄτρεπτος, -ον firme, constante
Ἀτρεύς, -έως (ὁ) Atreo (hijo de Pélope y padre de Agamenón y Menelao)
ἄτρωτος, -ον invulnerable
Ἀττική, -ῆς (ἡ) Ática
Ἀττικός, -ή, -όν ateniense, ático
ἀτυχέω fracasar, no tener suerte, ser desgraciado
ἀτύχημα, -ατος (τό) fracaso, revés, yerro
ἀτυχής, -ές desgraciado
ἀτυχία, -ας (ἡ) infortunio, mala suerte || desgracia
αὖ (adv.) de nuevo, a su vez
αὐδάω hablar || nombrar || invocar
αὐδή, -ῆς (ἡ) voz
αὐθάδεια, -ας (ἡ) arrogancia
αὐθάδης, -ες arrogante, obstinado
αὖθις (adv.) al punto, de nuevo, a su vez, por el contrario
αὐλαία, -ας (ἡ) cortina
αὐλακίζω labrar
αὖλαξ, -ακος (ἡ) surco
αὔλειος, -ον del patio de la casa
αὐλέω tocar la flauta
αὐλή, -ῆς (ἡ) patio
αὐλητρίς, -ίδος (ἡ) flautista
αὐλίζομαι acampar, vivir al aire libre
αὔλιον, -ου (τό) establo, corral
αὐλός,-οῦ flauta, tubo
ἄυλος, -ον inmaterial
ἀυλότης, -ητος (ἡ) inmaterialidad
αὐξάνω crecer || aumentar, incrementar
αὔξησις, -εως (ἡ) aumento, crecimiento
αὔξω aumentar
ἄυπνος, -ον despierto
αὔρα, -ας (ἡ) brisa, soplo de aire
αὔριον (adv.) mañana
αὐτάρ (conj.) pero, sin embargo, no obstante
αὐτάρκεια, -ας (ἡ) insuficiencia || independencia
αὐτάρκης, -ες autosuficiente
αὖτε (adv.) de nuevo
ἀϋτή, -ῆς (ἡ) griterío
αὐτίκα (adv.) al punto, en seguida, inmediatamente
αὐτόθεν (adv.) de allí, de aquí mismo
αὐτόθι allí mismo
αὐτοκράτωρ, -ορος (ὁ) soberano, con plenos poderes, emperador
αὐτόμολος, -ον desertor
αὐτονομία, -ας (ἡ) autonomía, independencia
αὐτόνομος, -ον independiente, autónomo
αὐτός, -ή, -ό él, éste || él mismo || el mismo
αὑτός, -ή, ταὐτό(ν) el mismo
αὐτοσχεδιάζω improvisar
αὐτοῦ (adv.) allí mismo, aquí mismo
αὐτουργός, -όν que trabaja con sus propias manos, artesano
αὐτοψία, -ας (ἡ) observación directa
αὐχέω jactarse, vanagloriarse
αὐχήν, -ένος (ὁ) garganta || brazo de mar
αὐχμῶδες, -εος (τό) sequía
ἀφαίρεσις, -εως (ἡ) supresión || aféresis
ἀφαιρέω despojar de, quitar || impedir
ἀφάνεια, -ας (ἡ) oscuridad
ἀφανής, -ές invisible || oscuro || desconocido
ἀφανίζω hacer desaparecer || destruir
ἄφαρ (adv.) en seguida, inmediatamente
ἄφατος, -ον indecible, inexpresable
ἀφέλκω arrancar, arrastrar, apresar, arrestar
ἄφεσις, -εως (ἡ) exculpación, absolución
ἁφή, -ῆς (ἡ) tacto
ἄφθονος, -ον abundante, opulento, rico
ἀφιερόω consagrar
ἀφίημι lanzar || conceder || absolver || echar, soltar || dejar, permitir
ἀφικνέομαι llegar, venir
ἄφιξις, -εως (ἡ) llegada
ἀφίστημι separar || (med.) separarse, desertar
ἀφνεός, -ά, -όν rico
ἄφνω (adv.) repentinamente
ἀφοπλίζω desarmar
ἀφορίζω limitar, lindar
ἀφορμή, -ῆς (ἡ) partida || recursos || causa, motivo, pretexto
ἄφραστος, -ον inexpresable, inexplicable
Ἀφροδίτη, -ης (ἡ) Afrodita (diosa de la belleza y el amor)
ἀφρός, -οῦ (ὁ) espuma
ἀφροσύνη, -ης (ἡ) insensatez
ἄφρων, -ον sin sentido, insensato
ἀφωνία, -ας (ἡ) falta de voz, afonía
ἄφωνος, -ον sin voz, mudo
Ἀχαιός, -ά, -όν aqueo (nombre homérico de los helenos)
ἄχαρις, -ι (gen. -ιτος) desagradecido, ingrato || desagradable
ἀχαριστέω ser ingrato
ἀχαριστία, -ας (ἡ) ingratitud
ἀχάριστος, -ον desagradecido, ingrato || desagradable
ἀχειροποίητος, -ον no hecho por la mano del hombre
Ἀχελῷος, -ου (ὁ) Aqueloo (río de Etolia, el mayor de Grecia)
ἄχθομαι disgustarse, irritarse, estar afligido
ἄχθος, -ους (τό) pesadumbre, aflicción
Ἀχιλλεύς, έως (ὁ) Aquiles
ἀχρεῖος, -ον inútil
ἀχρηστία, -ας (ἡ) inutilidad
ἄχρηστος, -ον inutil
ἀχυρμός, -οῦ (ὁ) montón de paja
ἄψ (adv.) hacia atrás, de regreso
ἀψινθιον, -ου (τό) ajenjo
ἁψις, -ῖδος (ἡ) arco
ἄωρος, -ον inmaduro