βαβεβηβιβλβοβρβυβω


βαδίω andar,avanzar,caminar
βάδισμα,-ατος (τό) andadura
βαθμός, -οῦ (ὁ) paso, grado
βάθος, -ους (τό) profundidad, abismo || grosor
βαθύνω profundizar
βαθυρρόος, -ον de corriente profunda
βαθύς, -εῖα, -ύ profundo
βαθύσπορος, -ον fértil
βάθφρον, -ου (τό) base, pedestal
βαίνω ir, caminar, marchar, moverse
βακτηρία, -ας (ἡ) bastón
βάλλω arrojar, echar, lanzar, tirar
βάπτω sumergir
βαρβαρισμός, -ου (ὁ) barbarismo
βάρβαρος, -ον bárbaro, no griego, extranjero
βάρος, -ους (τό) carga, peso || gravedad
βαρύς, -εῖα, -ύ pesado || grave || temible
βασανίζω atormentar, martirizar
βάσανος, -ου (ὁ) tormento, martirio
βασιλεία, -ας (ἡ) realeza, monarquía, reino
βασίλεια, -ας (ἡ) reina
βασίλειον, -ου (τό) palacio
βασίλειος, -α, -ον real, regio
βασιλεύς, -έως (ὁ) rey
βασιλεύω reinar, ser rey
βασιλικός, -ή, -όν real, digno de un rey, monárquico
βασίλισσα, -ης (ἡ) princesa
βάσις, -εως (ἡ) avance, marcha || pie, pata
βάσκανος, -ον calumniador
βάτος, -ου (ὁ, ἡ) zarza
βατός, ή, -όν accesible, transitable
βάτραχος, -ου (ὁ) rana
βέβαιος, -α, -ον firme, seguro, sólido, estable
βεβαιότης, -ητος (ἡ) estabilidad, certeza, seguridad
βεβαιόω consolidar, asegurar, hacer firme, estabilizar, basar
βεβηλόω profanar
βελόνη, -ης (ἡ) aguja
βέλος, -ους (τό) flecha, proyectil, dardo
βελτιόω mejorar
βέλτιστος, -η, -ον superl de ἀγαθός
βελτίων, -ον comparativo de ἀγαθός
βελτίωσις, -εως (ἡ) mejora
βέμβιξ, -ικος, (ἡ) peonza, torbellino
Βερενίκη, -ης (ἡ) Berenice (reina de Egipto)
βῆξ, -βηχός (ἡ) tos
βῆσσα, -ης (ἡ) hondonada
βήσσω toser
βίᾳ (adv.) a la fuerza
βία, -ας (ἡ) fuerza, vigor || violencia
βιάζω forzar, obligar || maltratar
βίαιος, -α, -ον violento || obligado
Βίας, -αντος (ὁ) Bías (uno de los siete sabios)
βιβάζω hacer andar
βιβλίον, -ου (τό) libro
βίβλος, -ου (ὁ) papiro, hoja, documento, escrito, libro
βιολογία, -ας (ἡ) biología
βίος, -ου (ὁ) vida || sustento || modo de vida
βιός, βιοῦ (ὁ) arco
βιοτεύω vivir
βιόω vivir
βλαβερός, -ά, -όν dañino, peligroso, perjudicial
βλάβη, -ης (ἡ) daño
βλάπτω estorbar || dañar, herir
βλαστάνω germinar
βλαστημός, -οῦ (ὁ) floración
βλασφεμέω blasfemar
βλασφημία, -ας (ἡ) blasfemia
βλασφήμος, -ον blasfemo
βλαφαρίζω pestañear
βλέπω ver, mirar
βλεφαρίς, -ίδος (ἡ) pestaña
βλέφαρον, -ου (τό) párpado
βόαω gritar, exclamar
βοή, -ῆς (ἡ) grito, clamor, vocerío
βοήθεια, -ας (ἡ) ayuda
βοηθέω ayudar, auxiliar, socorrer
βοηθός, -όν defensor, ayudante
Βοιωτία, -ας (ἡ) Beocia (región de la Grecia central)
Βοιωτός, -οῦ (ὁ) beocio (de Beocia)
βολβός, -οῦ (ὁ) bulbo, cebolla
βολή, -ῆς (ἡ) lanzamiento || impacto
βόμβος, -ου (ὁ) zumbido
Βορέας, -ου (ὁ) Bóreas (viento del norte)
βόρειος, -α, -ον septentrional, nórdico
βόσκημα, -ατος (τό) ganado
βόσκω apacentar, pastorear || alimentar || med. pastar
βοτανική, -ῆς (ἡ) botánica
βοτανικός, -ή, -όν botánico
βότρυς, -υος (ὁ) racimo
βουκολέω engañar || apacentar bueyes
βουκόλος, -ου (ὁ) boyero
βουλεύμα, -ατος (τό) decisión, acuerdo || parecer
βουλεύομαι meditar
βουλευτήριον, -ου (τό) sala de Consejo, tribunal
βουλευτής, -οῦ (ὁ) miembro del Consejo
βουλευτικός, -ή, -όν capaz de deliberar
βουλεύω deliberar || ser miembro del Consejo || aconsejar || decidir
βουλή, -ῆς (ἡ) propósito, decisión || consejo || Consejo || voluntad || plan
βούλομαι querer
βοῦς, βοός (ὁ, ἡ) buey, vaca, toro
βραβεῖον, -ου (τό) premio
βράγχια, -ων (τά) branquias
βραδέως lentamente
βραδύς, -εῖα, -ύ lento, torpe
βραδυτής, -ῆτος (ἡ) lentitud
Βραυρών, -ῶνος (ὁ) Braurón (ciudad del Ática)
Βραυρώνιος, -α, -ον de Braurón
βραχίων, -ονος (ὁ) brazo
βραχύ (adv.) a corta distancia
βραχύς, -εῖα, -ύ breve, corto
βραχύτης, -ητος (ἡ) cortedad
βραχυφωνία, -ας (ἡ) voz débil
βρέμω bramar
Βρεταννικός, -ή, -όν británico
βρέφος, -ους (τό) embrión, recién nacido
βριαρός, -ή, -όν resistente
βρίθω ser pesado
βρόμιος, -ου (ὁ) estruendoso, Bromio (epit de Dioniso)
βροντάω tronar
βροντή, -ῆς (ἡ) trueno
βροτός, -όν mortal
βρόχος, -ου (ὁ) lazo, red
βρύον, -ου (τό) musgo
βρῶμος, -ου (ὁ) fetidez
βρωμώδης, -ες fétido
βρωτός, -ή, -όν comestible; τὸ βρωτόν manjar, alimento
βύβλος, -ου (ἡ) papiro
Βυζάντιον, -ου (τό) Bizancio
Βυζάντιος, -α, -ον bizantino
βύρσα, -ης (ἡ) piel curtido
βωμός, -οῦ (ὁ) altar