γα - γε - γη - γι - γλ - γν - γο - γρ - γυ - γω


γαῖα, -ας (ἡ) tierra
γάλα, γάλακτος (τό) leche
γαλακτοπώλης, -ου (ὁ) lechero
γαλεός, -οῦ (ὁ) tiburón, escualo
γαλῆ, -ῆς (ἡ) comadreja, gata
γαλήνη, -ης (ἡ) calma del mar, bonanza
γαμέω casarse, desposar || med. darse en matrimonio (las mujeres)
γαμέω desposar, casarse con
γαμικός, -ή, -όν nupcial
γάμος, -ου (ὁ) matrimonio, unión, boda
γάρ (partí.) pues, en efecto
γαστήρ, -τρός (ἡ) estómago, vientre
γαστρίζω llenar el vientre,[med.] llenarse el vientre
γέ (partí.) al menos, de hecho
γείνομαι nacer
γείτων, -ονος (ὁ, ἡ) vecino
γελάω reir, reirse, sonreir
γελοῖος, -α, -ον ridículo, gracioso
γελοιότης, -ητος (ἡ) ridiculez, comicidad
γελοίως ridículamente
γελόω reírse
γέλως, -ωτος (ὁ) risa
γέμω estar lleno de
γενεά, -ᾶς (ἡ) nacimiento
γένεθλον, -ου (τό) hijo, retoño
γένειον, -ου (τό) barbilla, mentón || barba
γένεσις, -εως (ἡ) nacimiento, origen
γενέτης, -ου (ὁ) padre, progenitor
γενναῖος, -α, -ον noble, bien nacido || valeroso
γενναίως (adv.) valerosamente
γεννάω engendrar, procrear, originar, causar
γέννημα, -τος (τό) criatura, fruto
γεννητής, -οῦ (ὁ) padre
γεννήτωρ, -ορος (ὁ) progenitor
γένος, -ους (τό) estirpe, familia, linaje, raza, género, especie, nacimiento
γένυς, -υος (ἡ) mandíbula
γεολογία, -ας (ἡ) geología
γεραίνω premiar
γεραῖος, -α, -ον viejo
γεράνιον, -ου, (τό) geranio
γέρανος, -ου (ἡ) grulla
γέρας, -ως (τό) recompensa
γερουσία, -ας (ἡ) Consejo de ancianos
γέρρον, -ου (τό) escudo de mimbre
γέρων, -οντος (ὁ) anciano, viejo || miembro del Consejo
γεῦμα, -ατος (τό) sabor
γεύομαι gustar, probar
γεῦσις, -εως (ἡ) gusto
γέφυρα, -ας (ἡ) puente
γεωγραφία, -ας (ἡ) geografía, descripción de la tierra
γεωμετρία, -ας (ἡ) geometría
γεωμετρικός, -ή, -όν relativo a la geometría
γεωργέω trabajar la tierra, labrar
γεωργία, -ας (ἡ) agricultura
γεωργός, -οῦ (ὁ) agricultor, campesino, labrador
γῆ, γῆς (ἡ) tierra
γηθέω estar contento o alegre
γῆρας, -ως (τό) vejez
γηράω envejecer
γίγας, -αντος (ὁ, ἡ) gigante
γίγνομαι llegar a ser, ser, nacer, convertirse en, suceder, ocurrir, originarse
γιγνώσκω conocer, saber ὀρθῶς γιγνώσκω juzgo bien
γλαυκός, -ή, -όν claro, brillante
Γλαύκων, -ονος (ὁ) Glauco
γλαύξ, -υκός (ἡ) lechuza
γλουτός, -οῦ (ὁ) nalga
γλυκάζω endulzar
γλυκύμηλον, -ου (τό) manzana dulce
γλυκύς, -εῖα, -ύ dulce
γλυκύτης, -ητος (ἡ) dulzura
γλύφανος, -ου (ὁ) cincel
γλυφή, -ῆς (ἡ) escultura, grabado
γλύφω esculpir, grabar
γλῶσσα, -ης (ἡ) lengua
γνήσιος, -α, -ον auténtico, genuino || legítimo
γνῶμα, -ατος (τό) marca
γνώμη, -ης (ἡ) opinión, sentencia, entendimiento, juicio, consejo, proyecto, razón, comprensión τίνα γνώμην ἔχεις ¿qué piensas?
γνωρίζω conocer, descubrir, reconocer, identificar
γνώριμος, -ον conocido
γνώρισμα, -ατος (τό) signo de reconocimiento
γνῶσις, -εως (ἡ) conocimiento, razón
γνωστικός, -ή, -όν conocedor
γοάω gemir, lamentar
γοητεία, -ας (ἡ) fascinación
γομφίος, -ου (ὁ) muela
γονεύς, -έως (ὁ) progenitor, padre
γονή, -ῆς (ἡ) generación || descendencia
γόνυ, γόνατος (τό) rodilla
γόος, -ου (ὁ) llanto
Γόρτυνα, -ης (ἡ) Gortina (ciudad de la isla de Creta)
γοῦν (partí.) por lo menos || en todo caso || por ejemplo || ciertamente
γραία, -ας (ἡ) anciana
γράμμα, -ατος (τό) letra, inscripción || pl. alfabeto
γραμματεύς, -εως (ὁ) escribano, secretario
γραμματική, -ῆς (ἡ) gramática
γραμμή, -ῆς (ἡ) línea
γραμμικός, -ή, -όν lineal
Γράνικος, -ου (ὁ) Gránico (río de Asia Menor)
γραῦς, γραός (ἡ) vieja
γραφεύς, -εως (ὁ) pintor
γραφή, -ῆς (ἡ) escritura, dibujo, inscripción || acusación
γραφίς, -ίδος (ἡ) pluma (para escribir)
γράφω escribir, dibujar || redactar una ley
γυῖον, -ου (τό) extremidad, miembro
γυμνάζω adiestrar, entrenar || med. ejercitarse, hacer gimnasia || habituarse
γυμνάσιον, -ου (τό) gimnasio
γυμναστής, -οῦ (ὁ) gimnasta, atleta
γυμνός, -ή, -όν desnudo, desarmado
γυμνότης, -ητος (ἡ) desnudez
γυμνόω desnudar
γυναικεῖον, -ου (τό) gineceo
γυναικεῖος, -α, -ον de mujer, femenino
γυνή, γυναικός (ἡ) mujer || esposa
γύψ, γυπός (ὁ) buitre
γωνία, -ας (ἡ) ángulo