ζάω vivir
ζεύγνυμι someter, subyugar || uncir
ζεῦγος, -ους (τό) yugo
Ζεύς, Διός (ὁ) Zeus
ζῆλος, -ου (ὁ) ardor || entusiasmo || envidia, celos
ζηλόω envidiar, rivalizar
ζημία, -ας (ἡ) multa, castigo
ζημιόω multar, castigar
ζητέω buscar, investigar
ζήτημα, -ματος (τό) investigación
ζήτησις, -εως (ἡ) investigación, búsqueda
ζητητής, -οῦ (ὁ) investigador
ζύμωσις, -εως (ἡ) fermentación
ζωγρεύομαι ser cogido prisionero
ζῳδιακός, -οῦ (ὁ) zodiaco
ζῴδιον, -ου (τό) figura de animal
ζωή, -ῆς (ἡ) vida
ζωμός, -οῦ (ὁ) caldo, sopa, salsa
ζώνη, -ης (ἡ) cinturón
ζώννυμι ceñir
ζῷον, -ου (τό) animal, ser vivo
ζωός, -όν vivo
ζῳοτόκος, -ον vivíparo