ηηβηγηδηθηκηλημηνηπηρησητηφηχηω


imperf. de εἰμί
imprf. / aor. de ἠμί
(adv.) realmente
(conj.) como, de la manera que
(conj.) o || (comp.) que
ἡβάω estar en plena juventud || estar en edad militar
ἥβη, -ης (ἡ) juventud
ἡγεμονεύω guiar, mandar
ἡγεμονία, -ας (ἡ) mando, hegemonía, dirección
ἡγεμονικός, -ή, -όν dominante, hegemónico
ἡγεμών, -όνος (ὁ, ἡ) guía, conductor || jefe, general
ἡγέομαι guiar || creer, considerar
ἡδέως dulcemente, gratamente, gustosamente
ἤδη (adv.) ya
ἥδιστα muy agradablemente
ἥδομαι agradar, gustar, disfrutar, gozar
ἡδονή, -ῆς (ἡ) placer
ἥδος, ἥδους (τό) provecho, ventaja
ἥδυμος, -ον agradable, dulce
ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ dulce, placentero, suave, amable, contento
ἠθικός, -ή, -όν moral, ético
ἦθος, -ους (τό) costumbre || carácter, temperamento, conducta
ἦκα (adv.) ligeramente || lentamente
ἥκιστα (adv.) mínimamente || en modo alguno
ἥκιστὰ γε menos todavía, en absoluto
ἥκω llegar, venir
Ἠλεία, -ας (ἡ) Élide (región del Peloponeso)
Ἠλεῖος, -α, -ον de la Élide
ἤλεκτρον, -ου (τό) ámbar
ἡλιαστής, -οῦ (ὁ) heliasta
ἠλίθιος, -α, -ον necio
ἡλικία, -ας (ἡ) edad, etapa de la vida || vigor || juventud
ἡλικιώτης, -ου (ὁ) de la misma edad || camarada
ἥλιος, -ου (ὁ) sol
ἧλος, -ου (ὁ) clavo
ἧμαι hallarse || estar sentado
ἦμαρ, ἤματος (τό) día
ἡμεῖς nosotros
ἡμέρα, -ας (ἡ) día
ἡμερεύω pasar el día
ἡμέριος, -ον diurno || diario || efímero
ἥμερος, -ον domesticado
ἡμερόω civilizar || someter, amansar, domesticar
ἡμέτερος, -α, -ον nuestro
ἠμί decir
ἡμίθεος, -ου (ὁ) semidios
ἡμίονος, -ου (ὁ, ἡ) mula
ἥμισυ, -εως (τό) mitad
ἤν = ἐὰν
ἡνία, -ας (ἡ) rienda, brida
ἡνίκα al tiempo que, cuando
ἡνίοχος, -ου (ὁ) auriga, conductor
ἥπαρ, -ατος (τό) hígado
ἤπειρος, -ου (ἡ) tierra firme || continente
ἤπιος, -α, -ον apacible, benigno
Ἥρα, -ας (ἡ) Hera (Juno)
Ἡραία, -ας (ἡ) Herea (ciudad de Arcadia)
Ἡρακλείδης, -ου (ὁ) Heráclida (descendiente de Heracles)
Ἡράκλειος, -α, -ον de Heracles
Ἡρακλῆς, -έους (ὁ) Heracles (Hércules)
ἠρέμα (adv.) suavemente || ligeramente || lentamente
ἠρεμαῖος, -α, -ον apacible, suave
ἠρεμέω estar tranquilo, reposar
Ἡσίοδος, -ου (ὁ) Hesíodo (poeta)
ἥσσων, -ον inferior || vencido
ἡσυχάζω mantenerse tranquilo, aquietar
ἡσυχῇ (adv.) leve, lentamente
ἡσυχία, -ας (ἡ) calma, tranquilidad
ἥσυχος, -ον tranquilo
ἤτοι ciertamente
ἦτορ, -ος (τό) corazón, pulmón
ἧττα, -ης (ἡ) derrota
ἡττάομαι ser inferior || ser superado, ser vencido
Ἡφαίστος, -ου (ὁ) Hefesto (Vulcano)
ἠχέω sonar, resonar
ἠχή, -ῆς (ἡ) clamor, fragor
ἠχητικός, -ή, -όν sonoro
ἦχος, -ου (ὁ) rumor
ἠχώ,-οῦς (ἡ) eco, ruido, sonido, rumor
ἠώς, ἠοῦς (ἡ) aurora