θαθεθηθιθλθνθοθρθυ - θω


θάλαμος, -ου (ὁ) habitación nupcial || alcoba, dormitorio || lecho
θάλασσα, -ης (ἡ) mar
θαλάσσιος, -α, -ον marino, marítimo
θάλαττα, -ης (ἡ) mar
θαλαττοκρατέω dominar el mar
θαλερός, -ά, -όν floreciente || joven || vigoroso
θαλέω florecer
Θαλῆς, -οῦ (ὁ) Tales (de Mileto, filósofo)
θαλλός, -οῦ (ὁ) tallo, ramo
θάλλω florecer || abundar
θάλπος, -ους (τό) ardor, calor || dolor
θάλπω calentar || mimar
θαμά (adv.) frecuentemente
θαμβέω maravillarse
θαμειός, -ά, -όν frecuente
θάμνος, -ου (ὁ) matorral, arbusto, maleza
θάνατος, -ου (ὁ) muerte
θανατόω ajusticiar
θανατώδης, -ες mortal
θανεῖν inf aor θνῄσκω
θάομαι contemplar con admiración
θάπτω dar honras fúnebres || enterrar, sepultar || incinerar
θαρρέω tener confianza || afrontar
θάρρος, -ους (τό) ánimo, confianza, valor
θαρρύνω animar
θᾶττον (adv.) muy rápidamente
θαῦμα, -ατος (τό) maravilla || asombro || sorpresa
θαυμάζω admirarse, admirar, extrañarse, sorprender
θαυμάσιος, -α, -ον admirable || asombroso
θαυμαστός, -ή, -όν admirable
θαυμαστότης, -ητος (ἡ) carácter maravilloso
θαυμαστῶς admirablemente
Θάψακος, -ου (ὁ) Tapsaco (ciudad siria)
θέ = τέ
θεά, -ᾶς (ἡ) diosa
θεάομαι contemplar, observar
θεατής, -οῦ (ὁ) espectador
θέατρον, -ου (τό) espectáculo || teatro || público
θεῖον-ου, τὸ azufre
θεῖος, -α, -ον divino
θεῖος, -ου (ὁ) tío
θειῶδης, -ες azufroso
θέλγω encantar
θέλω vid. ἐθέλω
θέμα, -ατος (τό) tema
θεματικός, -ή, -όν temático
θεμέλιος -ον fundamental
θεμελιόω cimentar
θέμις, θέμιστος (ἡ) ley natural, derecho, ley; θέμις ἐστιν es justo
Θεμιστοκλῆς, -έους (ὁ) Temístocles
θεογεννής, -ές de estirpe divina
θεοείκελος, -ον semejante a los dioses
θεοπροπία, -ας (ἡ) oráculo
θεός, -οῦ (ὁ, ἡ) dios, diosa
θεουδής, -ές temor religioso
θεράπαινα, -ης (ἡ) criada
θεραπαινίς, -ίδος (ἡ) esclava
θεραπεία, -ας (ἡ) cuidado || curación
θεραπεύω curar, cuidar, servir
θεράπων, -οντος (ὁ) servidor || escudero || compañero
θερίζω segar
θερισμός, -οῦ (ὁ) siega
θερμαίνω calentar
θερμασία, -ας (ἡ) calor
θέρμη, -ης (ἡ) calor
Θερμοπύλαι, -ῶν (αἱ) Termópilas
θερμός, -ή, -όν caliente
θέρομαι calentarse || quemarse
θέρος, -ους (τό) verano || calor || cosecha
θέσις, εως (ἡ) colocación, disposición, implantación || posición
θεσμός, -οῦ (ὁ) institución, norma, ley
θεσπέσιος, -α, -ον de sonido divino || desmedido
θεσπίζω profetizar
Θεσσαλία, -ας (ἡ) Tesalia
θέω correr
θεωρετικός, -ή, -όν teórico, especulativo
θεωρέω contemplar || especular
θεωρία, -ας (ἡ) vista || especulación, objeto de estudio || espectáculo || embajada
θεωρικά, -ῶν (τά) dinero para acudir a los espectáculos
Θῆβαι, -ων (αἱ) Tebas
Θηβαῖος, -α, -ον tebano, de Tebas
θήγω aguzar
θήκη, -ης (ἡ) caja, baúl || depósito || sepulcro, tumba
θηλάζω amamantar
θῆλυς, -εια, -υ femenino
θήρ, θηρός (ὁ) fiera
θήρα, -ας (ἡ) caza
θηράω cazar
θηρευτής, -οῦ (ὁ) cazador
θηρευτικός, -ά, -όν relativo a la caza
θηρεύω cazar
θηρίον, -ου (τό) fiera, animal salvaje
θησαυρός, -οῦ (ὁ) cofre || depósito || tesoro
Θησεύς, -έως (ὁ) Teseo
θητεύω servir a sueldo
θίασος, -ου (ὁ) comitiva, procesión (en particular, el cortejo de Dioniso)
θίς, θινός (ὁ, ἡ) arena || playa
θλαστός, -ή, -όν aplastado
θλάω aplastar
θλίβω comprimir
θνῄσκω morir [perf] estar muerto
θνητός, -ή, -όν mortal
θοίνη, -ης (ἡ) festín, convite
θολερός, -ά, -όν turbio
θολερότης, -ητος (ἡ) turbiedad
θόλος, -ου (ὁ) bóveda
θολόω enturbiar
θοός, -ή, -όν rápido, veloz
θορυβέω alborotar
θόρυβος, -ου (ὁ) alboroto, confusión, tumulto
Θουκυδίδης, -ου (ὁ) Tucídides (historiador)
Θρᾳκες, -ων (οἱ) los tracios
Θρᾴκιος, -α, -ον tracio
θράσος, -ους (τό) ardor, valor
θρασυκάρδιος, -ον de corazón intrépido
θρασύς, -εῖα, -ύ osado
θραῦσις, -εως (ἡ) rotura
θραύω romper, machacar
θρεπτός, -ή, -όν alimentado, nutrido || alumno
θρηνέω lamentar
θρῆνος, -ου (ὁ) lamento
θρησκεία, -ας (ἡ) religión
θρίξ, τριχός (ἡ) cabello, pelo
θρόνος, -ου (ὁ) asiento || trono
θρόος, -ου (ὁ) griterío || rumor
θρυλέω murmurar
θρύον, -ου (τό) junco
θρῳσκω saltar || lanzarse sobre
θυγάτηρ, -τρός (ἡ) hija
θυγατριδή, -ῆς (ἡ) nieta materna
θυγατριδοῦς, -οῦ (ὁ) nieto materno
θυγάτριον, -ου (τό) hijita
θύελλα, -ης (ἡ) tempestad
θυμαρής, -ές placentero
θυμίαμα, -ματος (τό) incienso
θυμοειδής, -ές animoso, bravío, fogoso
θυμόομαι irritarse
θυμός, -οῦ (ὁ) ánimo, ira, pasión || corazón, espíritu
Θυμοχάρης, -ου (ὁ) Timócares (ateniense)
θυμόω irritar, encolerizar
θυμώδης, -ες feroz
θύννος, ου (ὁ) atún
θύρα, -ας (ἡ) puerta
θυραυλέω esperar a la puerta (dicho del amante que corteja a la amada)
θυρηφιν (adv.) puertas afuera
θυρίς, -ίδος (ἡ) ventana
θύρσος, -ου (ὁ) tirso (vara enramada cetro de Baco)
θυσία, -ας (ἡ) sacrificio || celebración
θύω sacrificar, hacer sacrificios
θώραξ, -ακος (ὁ) coraza || tórax, pecho
θωρηκτής, -οῦ (ὁ) armado con coraza