ιαιβιδιειζιηιθικιλιμινιοιπιρισιτιυιφιχιω


ἴαμβος, -ου (ὁ) yambo
ἰάομαι curar, sanar
ἴασις, -εως (ἡ) curación
ἰάσμη, -ης (ἡ) jazmín
Ἰάσων, -ονος (ὁ) Jasón
ἰατήρ, -ῆρος (ὁ) médico
ἰατρεύω curar, sanar
ἰατρικός, -ή, -όν relativo a la medicina || medicinal
ἰατρολογία, -ας (ἡ) medicina
ἰατρός, -οῦ (ὁ) médico
ἰαχή, -ῆς (ἡ) alarido
ἰάχω gritar
Ἴβηρ, -ηρος (ὁ) ibero
Ἰβηρία, -ας (ἡ) Iberia
ἰδέα, -ας (ἡ) apariencia, forma || especie || opinión || idea
ἰδεῖν inf aor de ὁράω
ἰδίᾳ privadamente
ἴδιος, -α, -ον particular, privado, propio
ἰδιότης, -ητος (ἡ) característica, particularidad, singularidad
ἰδιότροφος, -ον que se alimenta de una manera especial
ἰδίωσις, -εως (ἡ) aislamiento
ἰδιώτης, -ου (ὁ) individuo, particular, persona privada || ignorante
ἰδού ¡mira!
ἱδρόω sudar
ἵδρυμα, -ατος (τό) edificación || santuario
ἰδρύομαι construir, erigir
ἵδρυσι, -εως (ἡ) fundación
ἱδρύω edificar, fundar, construir
ἱδρώς, -ῶτος (ὁ) sudor
ἵεμαι apresurarse || estar deseoso
ἰέναι inf. pres. de εἶμι
ἱεράξ, -άκος (ὁ) halcón
ἱερεῖον, -ου (τό) víctima del sacrificio
ἱερεύς, -έως (ὁ) sacerdote
ἱερεύω sacrificar
Ἰέρνη, -ης (ἡ) Hibernia (Irlanda)
ἱερόν, -οῦ (τό) templo
ἱερός, -ά, -όν sagrado, divino
ἵζω sentar(se) || colocar(se)
ἵημι enviar || arrojar, lanzar
Ἰθάκη, -ης (ἡ) Ítaca (patria de Ulises)
ἴθι ¡venga!, ¡vamos!
Ἰθώμη, -ης (ἡ) Ítome (monte de Mesenia)
ἱκανός, -ή, -όν suficiente || apropiado || capaz
ἱκανότης, -ητος (ἡ) capacidad, suficiencia
ἱκάνω llegar
ἱκέσιος, -α, -ον suplicante
ἱκετεύω suplicar
ἱκέτης, -ου (ὁ) suplicante
ἵλαος, -ον favorable, propicio
ἱλαρός, -ά, -όν alegre, contento
ἱλάσκομαι apaciguar, expiar
ἵλεως, -ων propicio, benévolo
Ἴλιον, -ου (τό) Ilión (Troya)
Ἰλισός, -οῦ (ὁ) Iliso (río del Ática)
ἱμάς, -άντος (ὁ) correa
ἱμάτιον, -ου (τό) manto
ἵμειρω desear
ἱμερόεις, -εσσα, -εν placentero
ἵμερος, -ου (ὁ) deseo
ἵνα (adv.) allí || donde
ἵνα (conj.) para que, a fin de que
Ἴναχος, -ου (ὁ) Ínaco (héroe)
Ἰνδός, -οῦ (ὁ) Indo (río de la India)
ἴον, ἴου (τό) violeta
ἰός, ἰοῦ (ὁ) moho, herrumbre, veneno
ἰός, ἰοῦ (ὁ) dardo, saeta
ἰότης, -ητος (ἡ) voluntad
ἱπνός, -οῦ (ὁ) cocina
Ἵππαρχος, -ου (ὁ) Hiparco (tirano ateniense)
ἵππαρχος, -ου (ὁ) jefe de caballería
ἱππεία, -ας (ἡ) arte ecuestre, equitación || caballería
ἱππεύς, -έως (ὁ) jinete, soldado de caballería
ἱππεύω montar a caballo, cabalgar
Ἱππίας, -ου (ὁ) Hipias (tirano ateniense)
ἱππικός, -ή, -όν relativo a los caballos
ἵππιος, -α, -ον rico en caballos, caballero
ἱπποκόμος, -ου (ὁ) criado en cargado de los caballos, mozo de cuadra
Ἱππόνικος, -ου (ὁ) Hipónico
ἵππος, -ου (ὁ) caballo
ἱπποσύνη, -ης (ἡ) arte de conducir el carro
ἱππότης, -ου (ὁ) caballero || auriga, conductor del carro
ἱπποφόρβιον, -ου (τό) manada de caballos
ἱρός, -ή, -όν sagrado
ἴς, ἰνός (ἡ) fuerza || tendón
Ἰσαγόρας, -ου (ὁ) Iságoras
ἰσάζω igualar(se)
ἰσάκις (adv.) igual número de veces
ἰσηγορία, -ας (ἡ) igualdad (de derechos) || libertad de expresión
ἴσθι ¡sé tú! ¡sed vosotros!
ἰσθμός, -οῦ (ὁ) istmo
ἰσοδυναμέω equivaler
ἰσοδυναμία, -ας (ἡ) equivalencia
ἰσοδύναμος, -ον equivalente
ἰσονομία, -ας (ἡ) igualdad (política)
ἰσόπλευρος, -ον equilátero
ἴσος, -η, -ον igual
ἰσοσκελής, -ές isósceles || de miembros iguales
ἰσότης, -ητος (ἡ) igualdad
ἰσότιμος, -ον de igual estima || del mismo valor
ἰσόω igualar, aproximar
ἵστημι colocar, levantar, erigir || [aor tem intrans] ponerse en pie, estar de pie, [perf intrans] estar de pie, detenerse
ἱστία, -ας (ἡ) velas de un barco
ἱστίον, -ου (τό) vela, velamen
ἱστορέω averiguar, investigar, preguntar || narrar, contar
ἱστορία, -ας (ἡ) investigación, relato histórico, narración, historia
ἱστός, -οῦ (ὁ) mástil || telar, tejido, tela
ἱστουργέω tejer en telar
Ἴστρος, -ου (ὁ) Íster (río Danubio)
ἰσχάνω detenerse || retener || anhelar
ἰσχυρός, -ά, -όν fuerte, poderoso, potente, robusto
ἰσχύς, -ύος (ἡ) fuerza, poder, potencia
ἰσχύω ser fuerte
ἴσως (adv.) igualmente || quizá
Ἰταλία, -ας (ἡ) Italia
ἰτέα, -ας (ἡ) sauce
ἴυγξ, ἴυγγος (ἡ) rueda mágica
ἴφθιμος, -η, -ον fuerte || valeroso || impetuoso
Ἰφικράτης, -ους (ὁ) Ifícrates (general ateniense)
ἰχθυοπώλης, -ου (ὁ) pescadero
ἰχθυοπώλιον, -ου (τό) pescadería
ἰχθύς, -ύος (ὁ) pez, pescado
ἴχνος, -ους (τό) huella
Ἴωνες, -ων (οἱ) jonios
Ἰωνία, -ας (ἡ) Jonia