κακατκεκηκικλκμκνκοκρκτκυκω


Καδμεία, -ας (ἡ) Cadmea (ciudadela de Tebas)
Κάδμος, -ου (ὁ) Cadmo
κάθαεσις, -εως (ἡ) limpieza, purificación
καθαίρεσις, -εως (ἡ) represión, destrucción
καθαιρέω bajar || abatir || aniquilar, derribar, destruir, apoderarse de
καθαίρω purificar, limpiar
καθάπερ (adv.) como, lo mismo que
καθαριότης, -ητος (ἡ) higiene, limpieza
καθαρμός, -οῦ (ὁ) purificación
καθαρός, -ά, -όν puro, limpio
καθαρότης-ητος, ἡ pureza || aseo, limpieza
κάθαρσις, -εως (ἡ) catarsis, purificación, limpieza, liberación
καθαρτής, -οῦ (ὁ) purificador
καθέζω sentarse
καθεῖλον vid καθαιρέω
καθείργω encerrar, encarcelar
κάθεσις, -εως (ἡ) detención
καθεύδω dormir || descansar
κάθημαι estar sentado || estar quieto || permanecer || residir
καθιέρωσις, -εως (ἡ) bendición
καθίζω sentar || reunir || asentarse
καθίημι dejar caer, lanzar
κάθισμα, -ατος (τό) sedimentación
καθίστημι poner, colocar, [med e intrans act] establecer [+εἰς +acus.] llegar a ser, sedimentar, destinar
κάθοδος, -ου (ἡ) bajada, descenso || vuelta, regreso
καθολικός, -ή, -όν universal
καθόλου (adv.) por completo
καθοπλίζω armar, equipar
καθοράω mirar de arriba a abajo, observar, matar, aniquilar
κάθυπνος, -ον dormido
καί (conj.) y || [adv] también, además, incluso
καινός, -ή, -όν nuevo, reciente || inaudito, extraño
καινότης, -ητος (ἡ) novedad
καίπερ (conj.) aunque, por más que
καιρός, -οῦ (ὁ) circunstancia || momento oportuno || oportunidad
καίω incendiar [med intrans] arder
κακία, -ας (ἡ) maldad, vileza, vicio
κακίζω acusar, censurar || maltratar || med. actuar cobardemente
κάκιστος, -η, -ον superlativo de κακός
κακίων, -ίον compar. de κακός, peor
κακοδαίμων, -ον infeliz
κακόνοια, -ας (ἡ) enemistad || malevolencia
κακοποιέω dañar, obrar mal
κακοπραγία, -ας (ἡ) desgracia || fracaso
κακοπραγμοσύνη, -ης (ἡ) perfidia
κακοπράγμων, -ον intrigante, malo
κακός, -ή, -όν malo, malvado, κακά, τὰ desgracias, κακὸν τι algo malo, κακῶς de mala manera
κακότης, -ητος (ἡ) maldad
κακόω maltratar
κάκτος, -ου (ὁ) cactus, alcachofa, cardo
κάλαμος, -ου (ὁ) caña
καλέω llamar, convidar
καλία, -ας (ἡ) nido
κάλιστος, -η, -ον superlativo de καλός-ή-όν
Καλλίας, -ου (ὁ) Calias
Καλλίμαχος, -ου (ὁ) Calímaco (poeta)
Καλλίνικος, -ου (ὁ) Calinico
καλλίων, -ον comparativo de καλός
κάλλος, -ους (τό) hermosura, belleza
καλοκαγαθία, -ας (ἡ) conducta noble, honradez
καλός, -ή, -όν hermoso, bello καλῶς bien, καλῶς ἔχω estoy bien
καλύβη, -ης (ἡ) cabaña
Καλυδώνιος, -α, -ον calidonio (de Calidón)
καλυπτός, -ή, -όν cubierto
καλύπτω tapar, cubrir, ocultar
κάλυψις, -εως (ἡ) cubrimiento
καλῶς bien || adecuadamente
κάματος, -ου (ὁ) fruto del esfuerzo || cansancio
Καμβύσης, -ου (ὁ) Cambises (persa)
κάμηλος, -ου (ὁ) camello
κάμνω cansarse, estar cansado, trabajar, fatigarse, enfermar
καμπή, -ῆς (ἡ) curva
κάμπτω doblar, plegar
καμπύλος, -η, -ον curvado, torcido
κάμψις, -εως (ἡ) doblamiento
καμψός, -ή, -όν doblado
κάνεον, -ου (τό) cesto
κάνναβις, -εως (ἡ) cáñamo
κανονίζω regular
κανονικός, -ή, -όν ordenado
κανών, -όνος (ὁ) regla || caña || modelo
κάπηλος, -ου (ὁ) tendero
κάπνη, -ης (ἡ) chimenea
καπνός, -οῦ (ὁ) humo
κάπρος, -ου (ὁ) jabalí
κάρα (τό) cabeza
καρδία, -ας (ἡ) corazón
κάρηνον, -ου (τό) cima, cumbre
Καρία, -ας (ἡ) Caria (región de Asia Menor)
καρπόομαι tener usufructo sobre [+acus.]
καρπός, -οῦ (ὁ) fruto
καρποφάγος, -ον frugívoro
καρποφορέω ser fructífero
καρποφόρος, -ον fructífero, productivo
κάρτα (adv.) mucho, muy
καρτέρεσις, -εως (ἡ) obstinación
καρτερέω tener paciencia, soportar, obstinarse [+part.]
καρτερία, -ας (ἡ) paciencia
καρτερικός, -ή, -όν paciente
καρτερός, -ά, -όν fuerte
καρύα, -ας (ἡ) nogal
κάρυον, -ου (τό) nuez
κάρφη, -ης (ἡ) paja
κάρφος, -ους (τό) paja
Κάσανδρος, -ου (ὁ) Casandro
κασίγνητος, -ου (ὁ) hermano
καστανέα, -ας (ἡ) castaño
κάστανον, -ου (τό) castaña
κατά (prep.) [acus.] hacia abajo || según, en relación con, por, al lado de || [gen.] contra || κατ᾿ εἰκός probablemente || κατ᾿ οἶκον en casa
καταβαίνω bajar
καταβάλλω abatir || infundir || esparcir
καταβαπτίζω hundir
κατάβασις, -εως (ἡ) bajada, descenso
καταβασμός, -οῦ (ὁ) cascada
καταβιβρώσκω corroer
καταγελάω burlarse
κατάγελως, -ωτος (ὁ) burla
καταγράφω inscribir || escribir contra
καταγώγιον, -ου (τό) taberna, posada
καταδείκνυμι dar a conocer, descubrir
καταδέρκομαι mirar desde arriba
καταδέχομαι recibir || descubrir
καταδίδωμι distribuir || desembocar
καταδρομή, -ῆς (ἡ) ataque
καταδύομαι sumergirse
κατάδυσις, -εως (ἡ) inmersión, sumersión
καταδύω sumergir, hundirse
καταθοινάομαι devorar
καταίνεσις, -εως (ἡ) aprobación
καταινέω aprobar
κατάκειμαι estar tendido, acostado
κατακελεύω ordenar
κατακλάω curvar
κατακλεῖσις, -εως (ἡ) encierro
κατακλείω encerrar
κατακλίνω acostar, tender, depositar, dejar
κατακλισμός -οῦ (ὁ) inundación
κατακλύζω inundar, sumergir
κατακοιμίζω adormecer
κατακοσμέω embellecer
κατακρίνω condenar
καταλαμβάνω coger [por completo] || conquistar || encontrar, descubrir
καταλέγω elegir || enumerar, exponer
καταλείπω abandonar, dejar detras
κατάλειψις, -εως (ἡ) abandono
κατάληψις, -εως (ἡ) captura
κατάλογος, -ου (ὁ) catálogo, lista, relación
κατάλυσις, -εως (ἡ) disolución
καταλύω disolver || acabar || alojarse || destruir, derribar, poner fin
καταμανθάνω comprender
καταμένω quedarse, permanecer
καταπαύω hacer cesar
καταπέμπω enviar abajo
καταπέτομαι bajar volando
καταπίνω devorar
καταπλέω navegar (hacia la costa)
καταπλήττω espantar, sorprender, asombrar
καταποντίζω naufragar, zozobrar
καταπτύω despreciar
καταράομαι maldecir
καταργέω invalidar
καταριθμέω contar (num.)
καταρρήγνυμι romper
κατάρρους, -ου (ὁ) resfriado
κατασκευάζω construir || preparar || equipar, aparejar
κατασκευή, -ῆς (ἡ) construcción || preparación || constitución
κατάστασις, -εως (ἡ) condición, estado
κατάστημα, -ατος (τό) situación
καταστρέφω terminar
καταστροφή, -ῆς (ἡ) trastorno, desenlace
κατατείνω tensar
κατατεύχω construir
κατατίθημι depositar, establecer, [med.] adquirir
κατατοξεύω asaetear
καταφαίνομαι mostrar
καταφανής, -ές visible
καταφαρμακεύω drogar
κατάφασις, -εως (ἡ) afirmación
καταφέρω depositar, trasladar
κατάφημι afirmar
καταφιλέω besar
καταφλέγω quemar
καταφρονέω desdeñar, despreciar || presumir, ser engreído
καταφρόνημα, -ατος (τό) desdén, altivez
καταφρόνησις, -εως (ἡ) desprecio, desdén
καταφρόνητος, -ον despreciable
καταψάω acariciar
κατεγγυάω embargar
κατεγγύησις, -εως (ἡ) embargo
κατέδω comer
κάτειμι regresar
κατεργάζομαι elaborar || cumplir || conseguir
κατέρχομαι regresar, bajar
κατεσθίω comer, devorar
κάτευμα, -ατος (τό) maldición
κατεύχομαι rogar || maldecir
κατέχω detenerse || conservar, retener || ocupar, dominar, apoderarse de || poseer
κατηγορέω acusar, reprochar
κατηγορία, -ας (ἡ) acusación, reproche
κατήγορος,-ου (ὁ) acusador
κατοικέω habitar
κατοικία, -ας (ἡ) lugar [de residencia]
κατόπτης, -ου (ὁ) observador
κατορθόω conseguir, enmendar
κατουλόω cicatrizar
κάτροπτον, -ου (τό) espejo
κάτω (adv.) abajo
κάτωθεν (adv.) de abajo
κατώτερος, -α, -ον inferior
Καύκασος, -ου (ὁ) Cáucaso
καυλός, -οῦ (ὁ) tallo
καῦσις, -εως (ἡ) fundición
καύστειρα, -ας (ἡ) ardiente
καχάζω carcajear, reir
κεδνός, -ή, -όν diligente || querido || beneficioso
κέδρος, -ου (ἡ) cedro, enebro
κεῖμαι yacer, estar tendido || estar dado
κείρω esquilar,rapar || roer
κελαδεινός, -ή, -όν ruidoso
κέλαδος, -ου (ὁ) griterío
κελαινός, -ή, -όν oscuro
κέλευθος, -ου (ἡ) camino, ruta || expedición
κελευστής, -οῦ (ὁ) jefe de remeros
κελεύω empujar || impeler || mandar || animar || ordenar
κέλλα, -ης (ἡ) habitación
κέλλω empujar la nave a tierra, varar
κέλυφος, -ου (ὁ) cáscara
κενός, -ή, -όν vacío || vano
κενόω vaciar
κεντέω picar con aguijón
κέντρον, -ου (τό) pincho, aguijón || estímulo || dolor || centro
κένωμα, -ατος (τό) vacío
κεραμεία, -ας (ἡ) cerámica
Κεραμεικός, -οῦ (ὁ) El Cerámico (barrio de Atenas)
κεραμεῖον,-ου (τό) taller de cerámica
κεραμεύς, -έως (ὁ) alfarero
κεραμικός, -ή, -όν cerámico
κεραμίς, -ίδος (ἡ) teja
κεραμοπωλεῖον, -ου (τό) mercado de cerámica
Κεράμος, -ου (ὁ) Céramo (héroe)
κεράννυμι mezclar
κέρας, -ατος (τό) cuerno || flanco, ala de un ejército
κερασέα, -ας (ἡ) cerezo
κεράσιον, -ου (τό) cereza
κεραυνός, -οῦ (ὁ) rayo
κεραυνόω fulminar
κερδαίνω lucrarse, sacar provecho, ganar
κερδαλέος, -α, -ον astuto, provechoso
κέρδος, -ους (τό) beneficio, ganancia, provecho
κερδοσύνη, -ης (ἡ) astucia
κερός, -οῦ (ὁ) cera
κερύττω proclamar, anunciar
κεφάλαιον, -ου (τό) punto culminante
κεφαλαῖος, -α, -ον capital, principal
κεφαλή, -ῆς (ἡ) cabeza
κηλέω amansar || encantar, seducir || sobornar
κῆλον, -ου (τό) venablo
κῆπος, -ου (ὁ) huerto, jardín
κῆρ, κηρός (ἡ) destino, suerte, desgracia, infortunio, muerte
κῆρ, κῆρος (τό) corazón, pecho
κηρίον, -ου (τό) panal de miel || miel
κήρυγμα, -ματος (τό) anuncio || pregón, bando
κῆρυξ, -υκος (ὁ) heraldo, mensajero
κηρύσσω proclamar, ser heraldo
κῆτος-ους (τό) monstruo marino, ballena
κητώδης, -ες cetáceo
κιβδηλεύω falsificar
κιθάρα, -ας (ἡ) cítara
κιθαρίζω tocar la cítara
κιθαρῳδία, -ας (ἡ) citarodia, arte de tocar la cítara
κιθαρῳδός, -οῦ (ὁ) citaredo
Κίμων, -ωνος (ὁ) Cimón (general)
κινδυνεύω peligrar, correr peligro
κίνδυνος, -ου (ὁ) peligro
κινέω mover, agitar
κίνημα, -ατος (τό) movimiento
κίνησις,-εως (ἡ) movimiento, agitación
κινητός, -ή, -όν móvil, que se mueve
κίχρημι prestar; [med.] tomar prestado
κίων, κίονος (ὁ, ἡ) columna
κλάδος, -ου (ὁ) rama
κλαδώδης, -ες ramoso
Κλαζομεναί, -ῶν (αἱ) Clazomene (ciudad jonia)
Κλαζομένιος, -α, -ον de Clazomene
κλαίω llorar
κλαῦσις, -εως (ἡ) lloro
Κλέανδρος, -ου (ὁ) Cleandro (general)
κλειθροποιός, -οῦ (ὁ) cerrajero
κλεινός, -ή, -όν famoso, ilustre
κλείς, -ιδός (ἡ) llave || cerrojo || clavícula
Κλεισθένες, -ους (ὁ) Clístenes
κλειστός, -ή, -όν cerrado
κλείω cerrar
Κλεόβουλος, -ου (ὁ) Cleóbulo
Κλεόμβροτος, -ου (ὁ) Cleómbroto
Κλεομένης, -ους (ὁ) Cleómenes
κλέος, -ους (τό) gloria, fama || hazañas
κλέπτης, -ου (ὁ) ladrón
κλεπτοσύνη, -ης (ἡ) hábito de robar
κλέπτω robar
κλεψιμαῖος, -α, -ον robado
κλέω alabar
κλῄζω alabar [pas.] ser llamado
κλῆρος, -ου (ὁ) finca
κληρουχία, -ας (ἡ) cleruquia (reparto de tierra en las colonias)
κληρόω elegir por suerte
κληρωτός, -ή, -όν designado por sorteo
κλῆσις, -εως (ἡ) llamada
κλίμα, -ατος (τό) zona || clima
κλίμαξ, -ακος (ἡ) escalera
κλίνη, -ης (ἡ) lecho, cama
κλίνω apoyar || acostar || inclinar
κλισία, -ας (ἡ) tienda de campaña || cabaña
κλοιός, -οῦ (ὁ) collar, cadena
κλοπή, -ῆς (ἡ) robo
κλυτός, -ή, -όν famoso, glorioso || sonoro
κλύω oír, escuchar
κλώθω hilar
κλών, κλωνός (ὁ) rama
κλωστήρ, -ῆρος (ὁ) hilo
κλωστός, -ή, -όν hilado
κμῆσις, -εως (ἡ) arañazo
κνάω arañar, raspar
κνήμη, -ης (ἡ) pantorrilla, pierna
κνημίς, -ῖδος (ἡ) canillera, greba
κνῆσις, -εως (ἡ) picor
κνώδαλον, -ου (τό) monstruo
Κνωσσός, -οῦ (ὁ) Cnosos
κόγχη, -ης (ἡ) concha
κοιλίη, -ης (ἡ) hueco
κοῖλος, -η, -ον hueco, concavo
κοιμάω tender en el lecho || poner a dormir ||matar || pas. acostarse || dormir || morir
κοιμητήριον, -ου (τό) dormitorio, cementerio
κοινός, -ή, -όν común, público
κοινόω asociar
κοινωνέω identificarse [+gen.]
κοινωνία, -ας (ἡ) comunidad, sociedad || participación || unión || colecta
κοινωνός, -όν socio
κοιρανέω imperar, reinar
κοῖτος, -ου (ὁ) cama
κόκκος, -ου (ὁ) grano
κολάζω castigar, contener
κολακεία, -ας (ἡ) agasajo
κολακεύω halagar, adular, agasajar
κόλαξ, κολακος (ὁ) adulador
κόλασις, -εως (ἡ) adulación, castigo
κολλάω pegar
Κολοφών, -ῶνος (ἡ) Colofón (ciudad)
κόλπος, -οῦ (ὁ) regazo, seno || golfo || pecho
κολώνη, -ης (ἡ) colina
κόμη, -ης (ἡ) cabellera, cabello
κομήτης, -ου (ὁ) cometa
κομίζω llevar, conducir
κομικός, -ή, -όν cómico
κόμπος, -ου (ὁ) fama, orgullo, jactancia
κονία, -ας (ἡ) cal
κονίασμα, -ατος (τό) argamasa
κόνις, -εως (ἡ) polvo
κοπή, -ῆς (ἡ) corte
κόπος, -ου (ὁ) golpe || fatiga || pesar, sufrimiento
κόπρος, -ου (ὁ) excremento
κόπτω golpear, percutir || herir || cortar
κόραξ, -ακος (ὁ) cuervo
κορέννυμι saciar(se)
κόρη, -ης (ἡ) muchacha
Κορίνθιοι, -ων (οἱ) corintios
Κορίνθιος, -α, -ον Corintio
Κόρινθος,-ου (ὁ, ἡ) Corinto (ciudad)
κορμός, -οῦ (ὁ) tronco
κόρος, -ου (ὁ) saciedad || exceso, orgullo
κορυδός, -οῦ (ὁ, ἡ) alondra
κορύζα, -ης (ἡ) moco
κορυζάω moquear
κόρυς, κόρυθος (ἡ) casco
κορυφή, -ῆς (ἡ) cumbre, cima || altura || coronilla || extremo
κοσκινεύω cribar
κόσκινον, -ου (τό) criba
κοσμέω ordenar, embellecer, adornar, arreglar
κόσμησις, -εως (ἡ) ornamentación
κοσμητικός, -οῦ, (τό) afeite, cosmético
κόσμιος, -α, -ον ordenado
κόσμος, -ου (ὁ) orden || mundo || ornamento
κοτέ (adv.) alguna vez
κοτέω irritarse
κότος, -ου (ὁ) odio, rencor
κοτύλη, -ης (ἡ) vaso, taza
κουρεῖον, -ου (τό) barbería, peluquería
κουρεύς, -έως (ὁ) barbero
Κουρῆτες, -ων (οἱ) Curetes
κουρίδιος, -α, -ον legítimo, querido
κοῦρος, -ου (ὁ) muchacho, joven
κοῦφα (adv.) ligeramente, irreflexivamente
κουφίζω aliviar, consolar, aligerar
κούφισις, -εως (ἡ) alivio
κοῦφος, -η, -ον leve, ligero || vano
κόχλος, -ου (ὁ) caracol
κράζω gritar
κραίνω cumplir, realizar || mandar
κράνεια, -ας (ἡ) corneja
κράνιον, -ου (τό) cráneo
κράνος, -ους (τό) casco
κρᾶσις, εως (ἡ) mezcla
κρατερός, -ά, -όν poderoso
κρατέω ser fuerte || dominar, vencer, mandar, gobernar
κρατήρ, -ῆρος (ὁ) crátera, copa, vaso
κράτιστος, -η, -ον el más poderoso, muy poderoso
κράτος, -ους (τό) fuerza, vigor || supremacía, poder, dominio
κρατύνομαι imponerse, ejercer el dominio
κραυγή, -ῆς (ἡ) griterío, tumulto
κρέας, -ατος (τό) carne
κρέας, κρέως (τό) carne
κρείττων-ον más fuerte, mejor, excelente, mejor
κρείων, -οντος (ὁ) dueño, jefe
κρέμαθρα, -ας (ἡ) cesta
κρεμάννυμι suspender, colgar
κρεμαστός, -ή, -όν suspendido
κρεμνός, -οῦ (ὁ) precipicio, risco
κρημνοβάτης, -ου (ὁ) escalador de riscos
κρημνός, -οῦ (ὁ) barranco, risco
κρήνη, -ης (ἡ) fuente
Κρήτη, -ης (ἡ) Creta (isla)
Κρητικός, -ή, -όν cretense
κριθή, -ῆς (ἡ) cebada, avena
κρίνον, -ου (τό) lirio
κρίνω juzgar || separar, elegir || distinguir
κρίσις, -εως (ἡ) juicio || separación || decisión, elección || criterio
κριτής, -οῦ (ὁ) juez, árbitro
κριτική, -ῆς (ἡ) crítica
κριτικός, -ή, -όν capaz de juzgar, crítico
κρόκος, -ου (ὁ) azafrán
κρόμνυον, -ου (τό) cebolla
Κρόνος, -ου (ὁ) Cronos (Saturno)
κροτέω chocar, golpear, martillear
κρούω golpear, pegar
κρύβω ocultar
κρύος, -ους (τό) frío
κρύπτω ocultar, esconder
κρυστάλλινος, -η, -ον cristalino
κρύσταλλος, -ου (ὁ) cristal, hielo
κρύφα (adv.) en secreto, ocultamente, a escondidas
κρυφαῖος, -α, -ον oculto, secreto || clandestino
κρυψίνους, -ουν disimulado
κτάομαι adquirir, conseguir
κτείνω matar
κτέις, κτενός (ὁ) peine
κτενίζω peinarse
κτενιστός, -ή, -όν peinado
κτερίζω tributar los últimos honores
κτῆμα, -ατος (τό) bien, posesión || adquisición || logro
κτῆνος, -ους (τό) ganado
κτῆσις, -εως (ἡ) adquisición
κτίζω edificar, fundar, construir
κτίσις, -εως (ἡ) fundación
κτίσμα, -ματος (τό) fundación
κύαμος, -ου (ὁ) haba
κυάνεος, -α, -ον azul
κυβερνάω dirigir, gobernar, pilotar, conducir
κυβερνήτης, -ου (ὁ) piloto de la nave
κυβεύω jugar a los dados
κύβος, -ου (ὁ) dados
κυδιάνειρα, -ας (ἡ) glorificadora, proveedora de gloria
κῦδος, -ους (τό) gloria
Κυδωνία, -ας (ἡ) Cidonia (ciudad cretense)
κυέω estar embarazada
κύημα, -ατος (τό) embrión
κύησις, -εως (ἡ) embarazo
Κυκλάδες, -ων (αἱ) Cícladas (archipiélago)
κυκλεύω rodear
κυκλέω mover en círculo || transportar || med. rodear
κύκλος, -ου (ὁ) círculo
κυκλόω rodear, envolver
Κύκλωψ, -ωπος (ὁ) Cíclope
κυκνός, -οῦ (ὁ) cisne
κύλινδρος, -ου (ὁ) cilindro
κυλίνδω rodar
κύλιξ, -ικος (ἡ) copa
κυλίω rodar
κῦμα, -ματος (τό) ola
κυμαίνω estar agitado por las olas
κυματίζομαι flotar
κυνέη, -ης (ἡ) gorro || casco
κυνηγέτης, -ου (ὁ) cazador
κυνηγετικός, -ή, -όν relativo a la caza
κυνηγός, -οῦ (ὁ) cazador
κυπάρισσος, -ου (ἡ) ciprés
Κύπρος, -ου (ἡ) Chipre (isla)
κυπτάζω ocuparse de
Κυρήνη, -ης (ἡ) Cirene
κυριεύω dominar, ser señor
κύριος, -ου (ὁ) señor
κύριος, -α, -ον señor con pleno poder, soberano, dueño, que tiene autoridad
Κύρνος, -ου (ἡ) Cirno (Córcega)
κῦρος, -ους (τό) validez, vigencia, jurisdicción
Κῦρος, -ου (ὁ) Ciro
κυρόω confirmar
κυρτός, -ή, -όν convexo
κύρωσις, -εως (ἡ) confirmación
κῦτος, -ου (ὁ) vasija, cuna, recipiente
κύφωμα, -ατος (τό) joroba
κύων, κυνός (ὁ, ἡ) perro
κωκύω lamentarse
κῶλον, -ου (τό) pierna
κώλυμα, -ατος (τό) impedimento
κωλύω impedir, privar
κώμη,-ης (ἡ) aldea, poblado || barrio
κωμικός, -οῦ (ὁ) autor de comedias
κῶμος, -ου (ὁ) fiesta
κωμῳδία, -ας (ἡ) comedia
κώνειον, -ου (τό) cicuta
κώνωψ, -ωπος (ὁ) mosquito
κώπη, -ης (ἡ) remo, empuñadura
κωφός, -ή, -όν sordo
κωφότης, -ητος (ἡ) sordera