λαλεληλιλολυλω


λαβίς, -ίδος (ἡ) tenazas
λαβύρινθος, -ου (ὁ) laberinto
Λᾶγος, -ου (ὁ) Lago
λαγχάνω recibir en suerte || participar de || obtener
λαγώς, λαγώ (ὁ) liebre
λάθρᾳ (adv.) en secreto, a escondidas, furtivamente
Λακεδαιμόνιος, -α, -ον Lacedemonio
Λακεδαίμων, -ονος (ἡ) Lacedemonia
Λακωνικός, -ή, -όν Laconio (de Laconia o Lacedemonia)
λαλέω hablar, charlar
λαλιά, -ᾶς (ἡ) charla || discurso || habla
λαμβάνω tomar, coger; [med+gen.] tomar para sí, coger para sí, captar
λαμπάδιον, -ου (τό) antorcha
λαμπάς, -άδος (ἡ) antorcha, luz, lámpara
λαμπρός, -ή, -όν brillante, reluciente, espléndido || claro
λαμπρότης, -ητος (ἡ) brillo
λάμπω brillar
λανθάνω pasar desapercibido || estar oculto || med. olvidarse
λαός, -οῦ (ὁ) gente || tropa
Λάρισα, -ης (ἡ) Larisa (ciudad)
λάρναξ, -ακος (ἡ) arca, urna
λαρός, -όν gustoso, sabroso
λάσκω resonar || gritar
λάχανον, -ου (τό) legumbre, verdura, hortaliza
λαχανοπώλης, -ου (ὁ) verdulero
λαχανοπωλήτρια, -ας (ἡ) verdulería
λάχνη, -ης (ἡ) lana || vello
λάχος, -ους (τό) suerte || destino || lote adjudicado en suerte
λεαίνω suavizar, alisar
Λέβεδος, -ου (ἡ) Lébedos (ciudad)
λέγω decir, hablar, contar, expresar || reunir, recoger
λείβω verter || libar
λειμών, -ῶνος (ὁ) prado
λεῖος, -α, -ον liso
λειότης, -ητος (ἡ) lisura
λειποψυξία, -ας (ἡ) desmayo
λείπω dejar, abandonar || med. quedar
λείριον, -ου (τό) lirio
λειτουργέω prestar un servicio o contribución
λειτουργία, -ας (ἡ) contribución
λεκάνη, -ης (ἡ) plato
λεκτέος, -α, -ον que ha de ser dicho
λέκτρον, -ου (τό) lecho || lecho nupcial
Λέλεξ, -εγος (ἡ) Lélex (rey lacedemonio)
λεξικόν, -οῦ (τό) léxico
λέξις, -εως (ἡ) dicción || estilo || habla || vocablo, expresión
λέπρα, -ας (ἡ) lepra
λεπτόγεως, -εων árido, baldío, yermo
λεπτός, -ή, -όν delgado, leve, fino
λεπτότης, -ητος (ἡ) delgadez, levedad, finura
λεπτύνω adelgazar
Λέρνη, -ης (ἡ) Lerna (pantano)
Λέσβος, -ου (ὁ) Lesbos (isla)
λεύκη, -ης (ἡ) álamo
λευκόπωλος, -ον de corceles blancos
λευκός, -ή, -όν blanco || brillante
λευκότης, -ητος (ἡ) blancura
λευκόω blanquear
λεύσσω contemplar
λεύω lapidar
λέχος, -ους (τό) lecho nupcial
λέων, -οντος (ὁ, ἡ) león
Λεωνίδας, -α (ὁ) Leónidas (rey espartano)
λεώς, -ω (ὁ) pueblo
λήγω cesar, terminar
λήθη, -ης (ἡ) olvido
Λῆμνος, -ου (ἡ) Lemnos (isla)
ληπτέος, -α, -ον que hay que tomar
ληρέω decir tonterías
λῆρος, -ου (ὁ) tontería
λῃστεία, -ας (ἡ) piratería
λῃστεύω piratear
λῃστηρ, -ῆρος (ὁ) pirata
λῃστής, -ου (ὁ) bandido || pirata
λῃστικόν, -οῦ (τό) piratería
Λητοίδης, -ου hijo de Leto (Apolo y Ártemis)
Λητώ, -οῦς (ἡ) Leto
λῆψις, -εως (ἡ) captura, toma
λίαν (adv.) demasiado, en demasía
λίθινος, -η, -ον pétreo, de piedra
λίθος, -ου (ὁ, ἡ) piedra, joya
λιθοτομίαι, -ων (αἱ) cantera
λιμήν, -ένος (ὁ) puerto
λίμνη, -ης (ἡ) estanque, lago, laguna || estrecho
λιμός, -οῦ (ὁ) hambre || ansia
λιμώττω tener hambre, estar hambriento
λίνον, -ου (τό) hilo
λινοπλόκος, -ου (ὁ) tejedor de lino
λινοῦς, -ῆ, -οῦν de lino
λιπαρός, -ά, -όν graso || brillante || rico
λίπος-ου, ὁ grasa
λιποψυχέω perder la conciencia
λίσσομαι rogar, suplicar
λοβάομαι injuriar
λοβός, -οῦ (ὁ) lóbulo
λογάδες, -ων (οἱ) los selectos, los escogidos
λογίζομαι calcular, contar, reflexionar, creer, razonar
λόγιον, -ου (τό) vaticinio, oráculo
λογισμός, -οῦ (ὁ) cálculo, cuenta, razonamiento
λογιστικός, -ή, -όν relativo al cálculo
λογογραφεύς, -έως (ὁ) logógrafo
λογογραφέω ejercer de logógrafo
λογογράφος, -ου (ὁ) logógrafo, historiador || escritor, prosista
λόγοι, -ων (οἱ) requisito
λογοποιός, -οῦ (ὁ) escritor, historiador || fabulador
λόγος, -ου (ὁ) palabra, relato, afirmación, razón, dicho, argumento, λόγῳ de palabra, aparentemente; λόγῳ...ἔργῳ...de palabra…de hecho…
λόγχη, -ης (ἡ) lanza
λοιγός, -οῦ (ὁ) calamidad, ruina
λοιδορέω injuriar, ultrajar, censurar, abusar [+acus.]
λοιδορία, -ας (ἡ) abuso
λοιμός, -οῦ (ὁ) peste, infección
λοιμώδης, -ες contagioso, infeccioso
λοιπός, -ή, -όν restante, que queda, venidero
λόπας, -αδος (ἡ) plato
λοῦσις, -εως (ἡ) baño
λουτρόν, -οῦ (τό) agua de baño, baño
λουτρών, -ῶνος (ὁ) cuarto de baño
λούω lavar [med.] lavarse, bañarse
λόφος, -ου (ὁ) cimera, penacho || colina, cuesta
λοχαγός, -οῦ (ὁ) capitán, jefe de un pelotón
λόχος, -ου (ὁ) pelotón (de soldados) || acecho, emboscada
λύγξ, λυγγός (ὁ) hipo
λύγος, -ου (ὁ) mimbre
λυγρός, -ά, -όν triste
Λυδία, -ας (ἡ) Lidia (región)
Λύδιος, -α, -ον lidio
λύζω tener hipo
Λύκιος, -α, -ον licio (de Licia)
λύκος, -ου (ὁ, ἡ) lobo
Λυκοῦργος, -ου (ὁ) Licurgo (legislador)
Λύκων, -ωνος (ὁ) Licón
λυμαίνομαι violentar [+acus., dat.], maltratar
λύμη, -ης (ἡ) maltrato
λυπέω afligirse, inquietar, disgustar; [med.] afligirse, inquietarse, disgustrarse, fastidiar, molestar
λύπη, -ης (ἡ) tristeza, pena, dolor
λυπηρός, -ά, -όν penoso, desagradable
λυπρός, -ά, -όν penoso, triste
λύρα, -ας (ἡ) lira
Λύσανδρος, -ου (ὁ) Lisandro (general)
Λυσιμάχος, -ου (ὁ) Lisímaco (general)
λύσις, -εως (ἡ) desenlace (de una obra de teatro), liberación, separación, solución
Λυσιστράτη, -ης (ἡ) Lisístrata
λυτέος, -α, -ον que debe separarse o soltarse
λύτρον, -ου (τό) rescate
λύχνος, -ου (ὁ) luz, lámpara, velón, antorcha
λύω soltar, desatar, deshacer; [med.]soltar para sí, liberar, desenredar, solucionar
λώβη, -ης (ἡ) maltrato
λωφάω cesar