μαμεμημιμνμομυμω


μά (prep.) por (μὰ Δία por Zeus)
μαγεία, -ας (ἡ) magia
μαγειρεῖον, -ου (τό) carnicería
μάγειρος, -ου (ὁ) carnicero
μάγος, -ου (ὁ) hechicero
μαδαρότης, -ητος (ἡ) calvicie
μάζα, -ης (ἡ) pan de cebada
μάθημα, -ατος (τό) enseñanza, conocimiento
μαθηματικά, -ῶν (τά) las matemáticas
μάθησις, -εως (ἡ) información || aprendizaje
μαθητεύω ser discípulo || instruir
μαθητής, -οῦ (ὁ) discípulo, alumno
μαθητικός, -ή, -όν dispuesto para aprender
μάθος, -ους (τό) aprendizaje, instrucción
μαῖα, -ας (ἡ) madre || nodriza
Μαίναλος, -ου (ὁ) Ménalo
Μαινάς, -άδος (ἡ) ménade
μαίνω enfurecer || pas. estar furioso, loco, fuera de sí
μάκαρ, -αιρα, -αρ bienaventurado, feliz || opulento
μακάριος, -α, -ον dichoso, bendito
μακαρισμός, -οῦ (ὁ) felicitación
Μακεδονία, -ας (ἡ) Macedonia
Μακεδόνων, -όνος (ὁ, ἡ) macedonio
Μακεδών, -όνος macedonio
μακράν (adv.) lejos
μακρόβιος, -ον longevo
μακρός, -ά, -όν grande, alto, largo
μακρότης, -ητος (ἡ) longitud
μάλα (adv.) mucho, muy
μαλακία, -ας (ἡ) debilidad, flojedad
μαλακός, -ή, -όν delicado, suave, afeminado, blando
μαλακότης, -ητος (ἡ) blandura, afeminación
μαλακῶς de manera afeminada
μαλάσσω emblandecer
μαλθακίζομαι afeminarse
μάλιστα (adv.) principalmente, mucho, muy, mayormente, especialmente, en gran manera, sobre todo
μᾶλλον (adv.) más
μανθάνω aprender, comprender, llegar a saber
μανία, -ας (ἡ) locura, extravío
μανικός, -ή, -όν loco
μανός, -ή, -όν flojo
μαντεια, -ας (ἡ) adivinación, oráculo
μαντεῖον, -ου (τό) oráculo || adivinación || vaticinio
μαντεύω anunciar, predecir, adivinar; [med.] consultar el oráculo
μαντικός, -ή, -όν relativo a la adivinación || oracular
Μαντίνεια, -ας (ἡ) Mantinea (ciudad)
μάντις, -εως (ἡ) adivino
Μαραθών, -ῶνος (ὁ) Maratón
Μαραθωνομάχης, -ου (ὁ) combatiente de Maratón
μαραίνω consumir, marchitar || med. decaer
μαραντικός, -ή, -όν marchito
μάργαρον, -ου (τό) perla
Μαρδόνιος, -ου (ὁ) Mardonio
μαρμάρινος, -η, -ον marmóreo
μάρμαρος, -ου (ὁ) mármol
μάρναμαι combatir
Μαρσύας, -ου (ὁ) Marsias (sátiro)
μαρτυρέω atestiguar, testimoniar, ser testigo
μαρτυρία, -ας (ἡ) testimonio
μάρτυς, -υρος (ὁ, ἡ) testigo, mártir
μασάομαι masticar, mascar
μάσησις, -εως (ἡ) masticación
μαστιγόω azotar
μάστιξ, -ιγος (ἡ) látigo || azote
μαστός, -οῦ (ὁ) pecho, seno
μάταιος, -α, -ον vano, necio, inútil, futil
ματαιότης, -ητος (ἡ) futilidad, vanidad
ματεύω buscar
μάτην (adv.) en vano, vanamente, inútilmente
μάχαιρα, -ας (ἡ) espada, cuchillo
μάχη, -ης (ἡ) batalla, combate, lucha
μάχομαι combatir, luchar
μέγα grandemente, en alto grado, mucho
μεγάθυμος, -ον animoso || magnánimo
μεγάλη nom sing de μέγας, μεγάλη, μέγα
μεγαλοπρεπής, -ές extraordinario, noble, grande, magnífico
μεγαλοφροσύνη, -ης (ἡ) grandeza de sentimientos, orgullo
μεγαλόφρων, -ον magnánimo, arrogante, orgulloso
μεγάλως grandemente
Μέγαρα, -ας (ἡ) Megara (ciudad)
Μεγάρα, -ας (ἡ) Megara (esposa de Heracles)
μέγαρον, -ου (τό) sala
μέγας, μεγάλη, μέγα grande, extenso
μεγασθενής, -ές fuerte
μέγεθος, -ους (τό) grandeza, tamaño, dimensión, estatura
μέγιστος, -η, -ον superl de μέγας-μεγάλη-μέγα muy grande, el más grande
Μέδουσα, -ης (ἡ) Medusa (gorgona)
μέδω preocuparse de || meditar
μεθάμορσις, -εως (ἡ) corrección
μέθη, -ης (ἡ) borrachera
μεθίημι omitir; [med.] abandonarse, dejar pasar, dejar marchar || ser negligente
μεθίστημι mudar, trasladar; [med.] mudarse
μέθοδος, -ου (ἡ) método, procedimiento, investigación
μεθύω estar borracho
μεθύων, -ουσα, -ον bebido
μείγνυμι mezclar || trabar || unirse
μειδιάω sonreir
μείζων, -ον comparativo de μέγας
μειλίχιος, -α, -ον dulce como la miel
μείλιχος, -ον dulce || meloso
μεῖξις, -εως (ἡ) mezcla
μεῖον menos
μειόω disminuir
μειρακίεια, -ας (ἡ) travesura
μειράκιον, -ου (τό) jovencito
μελάνοτης, -ητος (ἡ) negrura
μελάνω ennegrecer
μέλας, μέλαινα, μέλαν negro
μέλει preocupar, interesar [+dat.] a alguien
μελετάω cuidar, meditar, dedicarse a, practicar || ejercitarse || cuidarse
μελέτη, -ης (ἡ) ocupación, práctica || ejercicio
Μέλητος, -ου (ὁ) Meleto
μέλι, -ιτος (τό) miel
μελίη, -ης (ἡ) fresno
μελιηδής, -ές dulce como la miel
μέλιττα, -ης (ἡ) abeja
μέλλησις, -εως (ἡ) espera, proyecto
μέλλω ir a || tener intención de || estar a punto de
μέλλων, -οντος (τό) porvenir
μελοποιΐα, -ας (ἡ) composición musical
μέλος, -ους (τό) canto, poema
μέλπω celebrar con canto y baile, cantar
μέλω importar, interesar, preocupar
μελῳδία, -ας (ἡ) canto, melodía
Μέμνων, -ονος (ὁ) Memnón
μεμπτός, -ή, -όν reprochable, que reprocha
μέμφομαι mentir, reprobar, reprochar, reprender, criticar, censurar, zaherir
μέμψις, -εως (ἡ) reprensión
μέν (partí.) ciertamente, por una parte (generalmente no se traduce); μέν...δέ... por una parte... por otra, por un lado...por otro
Μένανδρος, -ου (ὁ) Menandro (cómico)
Μενέλαος, -ου (ὁ) Menelao
μένος, -ους (τό) fuerza, vigor || ánimo || cólera, rabia
μέντοι (partí.) desde luego, sin embargo || ciertamente
μένω permanecer, quedarse, esperar, aguardar
μερίζω distribuir, repartir, dividir
μέρμερος, -ον terrible
μέρος, -ους (τό) parte, porción || turno || destino
μεσημβρία, -ας (ἡ) sur || mediodía
μεσεμβρινός, -ή, -όν sureño
μεσιτεία, -ας (ἡ) mediación
μεσιτεύω mediar
μεσίτης, -ου (ὁ) mediador
μέσος, -η, -ον medio, que está en el medio, central
Μεσσήνη, -ης (ἡ) Mesene (ciudad)
Μεσσηνία, -ας (ἡ) Mesenia (región)
Μεσσηνιακός, -ή, -όν mesenio (de Mesenia)
μεστός, -ή, -όν repleto, lleno de
μετά (prep.) [acus.] después, detrás || [gen.] con || [dat.] en compañía de, en medio de
μεταβαίνω pasar || venir después || buscar
μεταβάλλω dar(se) la vuelta, volver(se) || cambiar, modificar
μεταβολή, -ῆς (ἡ) cambio, trueque, transformación, variación
μεταβολικός, -ή, -όν mudable
μετάβουλος, -ον caprichoso
μεταγγίζω trasvasar
μεταγιγνώσκω cambiar de decisión, de opinión
μεταγνώσις, -εως (ἡ) capricho
μεταγραφή, -ῆς (ἡ) traducción
μεταγράφω traducir
μετάγω trasladar
μεταδίδωμι hacer participar
μετάδοσις, -εως (ἡ) acto de compartir, contagio
μετάθεσις, -εως (ἡ) trasposición || modificación, cambio
μεταίχμιον, -ου (τό) espacio entre dos ejércitos
μεταλαγχάνω participar de
μεταλαμβάνω cambiar
μέταλλα, -ων (τά) mineral
μεταλλαγή, -ῆς (ἡ) variación || sustitución, trueque
μεταλλάττω trocar
μεταλλεία, -ας (ἡ) minería
μεταλλεῖον, -ου (τό) mineral
μεταλλικός, -ή, -όν mineral, minero
μέταλλον, -ου (τό) metal
μεταλουργός, -οῦ (ὁ) minero
μεταμέλει arrepentirse [+dat., + gen.]
μεταμελία, -ας (ἡ) arrepentimiento
μεταμορφούμενος, -η, -ον transformado
μετανάστασις, -εως (ἡ) migración
μετανοέω arrepentirse || cambiar de opinión
μετάνοια, -ας (ἡ) arrepentimiento
μεταξύ (adv.) en medio || [prep.] entre
μεταπέμπω mandar venir, mandar buscar, hacer volver, convocar
μετάστασις, -εως (ἡ) cambio
μεταστρέφω cambiar
μετατάξις, -εως (ἡ) cambio
μετατίθημι poner al lado, trasladar || sustituir, cambiar
μεταφέρω transportar
μετάφημι hablar entre, hablar a [+dat.]
μεταφορά, -ᾶς (ἡ) traslación
μεταχείρισις, -εως (ἡ) trato
μεταψαίρω rozar
μέτειμι estar entre o junto a, participar, intervenir
μετεμψύχωσις, -εως (ἡ) transmigración de las almas
μετεορωλογία, -ας (ἡ) meteorología
μετέχω participar, tener parte con
μετέωρος, -ον que se eleva en el aire
μετοικέω emigrar, trasladarse, emigrar
μετοίκησις, -εως (ἡ) cambio || migración
μετοικία, -ας (ἡ) migración || mudanza
μέτοικος, -ον meteco || esclavo liberado
μετοχή, -ῆς (ἡ) participación
μέτοχος, -ον participante
μετρέω medir
μετριάζω moderarse
μέτριος, -α, -ον con medida, sobrio, comedido, regular
μέτριος, -ον común, normal || con medida, sobrio, comedido
μετριότης, -ητος (ἡ) moderación
μετρίως (adv.) con medida
μέτρον, -ου (τό) medida, mesura, dimensión
μετώπιον-ου, τὸ fachada
μέτωπον, -ου (τό) frente
μέχρι(ς) (adv.) hasta || (prep.+gen.) hasta
μή [con inf, imper] no;[ en subord final neg] para que no, no sea que; [en subord de temor] que; εἰ μὴ si no, a menos que
μηδαμῇ (adv.) en modo alguno || en ningún lugar
μηδαμώς de ningún modo, de ninguna manera
μηδέ (conj.) ni, y no
Μήδεια, -ας (ἡ) Medea
μηδείς, μηδεμία, μηδέν ninguno, nadie, nada
μηδέποτε nunca
μηδέπω todavía no
Μηδικά (τά) guerras Médicas
Μῆδοι, -ων (οἱ) medos (persas)
Μῆδος, -ου (ὁ) medo (persa)
μηκέτι (adv.) ya no
μῆλα, -ων (τά) rebaño de cabras u ovejas
μηλέα, -ας (ἡ) manzano
μηλοδροπεύς, -έως (ὁ) recolector de manzanas
μῆλον, -ου (τό) manzana || ganado, oveja
μηλοπέπων, -ονος (ὁ) melón
μήν (partí.) en verdad || sin embargo
μήν, μηνός (ὁ) mes
μῆνιγξ, -ιγγος (ἡ) membrana
μῆνις, -ιδος (ἡ) cólera, enojo, ira, resentimiento
μηνίω mostrar cólera
μηνύω dar a conocer, revelar, indicar
μήποτε (adv.) nunca, jamás
μήρινθος, -ου (ὁ) cuerda
μηρός, -οῦ (ὁ) muslo
μήτε (conj.) ni
μήτηρ, -τρός (ἡ) madre
μῆτις, -ιος (ἡ) astucia, inteligencia práctica || prudencia
μήτρα, -ας (ἡ) matriz
μητρόπολις, -εως (ἡ) metrópoli
μητρυία, -ας (ἡ) madrastra
μηχανάω idear, maquinar, tramar
μηχανή, -ῆς (ἡ) máquina, mecanismo, ingenio || invención || medio, recurso
μηχάνημα, -ματος (τό) ingenio de guerra
μηχανικὴ τέχνη, -ης (ἡ) mecánica
μηχανικός, -ή, -όν mecánico
μιαίνω manchar, ensuciar, profanar
μιαρός, -ά, -όν infame, impuro
μικρός, -ά, -όν pequeño
μικρότης, -ητος (ἡ) pequeñez
μικροῦ por poco, casi, a poco
Μιλήσιος, -ον milesio (de Mileto)
Μίλητος, -ου (ὁ) Mileto (ciudad)
μιμέομαι imitar || representar
μίμησις, -εως imitación || representación
μιμητής, -οῦ (ὁ) imitador
μιμνῄσκω recordar, acordarse
Μινόταυρος, -ου (ὁ) Minotauro
μινυρίζω gimotear
Μίνως, -ωος (ὁ) Minos
μισάνθρωπος, -ον que odia a los hombres
μίσγω mezclar
μισέω odiar
μισητέος, -α, -ον aborrecible
μισθοδοτέω remunerar [+dat.]
μισθός, -οῦ (ὁ) salario, pago, sueldo, alquiler, remuneración
μισθοφορά, -ᾶς (ἡ) cobro
μισθοφορέω recibir un sueldo
μισθοφόρος, -ου (ὁ) mercenario
μισθόω alquilar || med. contratar
μίσθωσις, -εως (ἡ) arrendamiento
μῖσος, -ους (τό) odio
μίτος, -ου (ὁ) hilo
μνᾶ, μνᾶς (ἡ) mina (moneda)
μνάομαι recordar || cortejar
μνῆμα, -ατος (τό) monumento
μνημεῖον, -ου (τό) recuerdo
μνήμη, -ης (ἡ) memoria, recuerdo
μνημονικός, -ή, -όν que recuerda
μνημοσύνη, -ης (ἡ) memoria || recuerdo
μνήμων, -ον que no olvida || que recuerda
μνησικακέω recordar ofensas || ser rencoroso
μνηστεύω cortejar, pretender
μνηστήρ, -ῆρος (ὁ) pretendiente
μογέω esforzarse || soportar
μόγος, -ου (ὁ) esfuerzo, fatiga, cansancio, trabajo
μοῖρα, -ας (ἡ) parte || hado, destino || suerte
μοιχαλίς, -ίδος (ἡ) adúltera
μοιχάω inducir al adulterio, seducir
μοιχεία, -ας (ἡ) adulterio
μοιχός, -οῦ (ὁ) adúltero
μόλιβος, -ου (ὁ) plomo
μόλις (adv.) fatigosamente, con dificultad || apenas
μολπή, -ῆς (ἡ) canto y danza
μολπηδόν (adv.) como un canto
μολύνω infectar
μομφή, -ῆς (ἡ) censura, reproche, zaherimiento
μοναρχία, -ας (ἡ) monarquía, soberanía
μόνας, -αδος (ἡ) unidad
μονή, -ῆς (ἡ) permanencia
μόνιμος, -η, -ον permanente
μόνον (adv.) sólo
μόνος, -η, -ον solo, único, aislado
μονοσάνδαλος, -ον con una sola sandalia
μονόχειρ, -ειρος manco
μόριος, -ου (ὁ) parte
μορμολύκειον, -ου (τό) máscara, duende
μόρος, -ου (ὁ) destino || muerte || desgracia
μόρσιμος, -η, -ον predestinado
μορφή, -ῆς (ἡ) forma, figura
μόσχος, -ου (ὁ) ternero
Μουνιχία, -ας (ἡ) Muniquia (puerto Atenas)
Μοῦσα, -ης (ἡ) musa
μουσική, -ῆς (ἡ) música
μουσικός, -ή, -όν musical
μοχθέω trabajar || padecer, sufrir
μόχθος, -ου (ὁ) fatiga, trabajo, esfuerzo || dolor
μοχλός, -οῦ (ὁ) estaca || cerrojo
μυελός, -οῦ (ὁ) médula
μύζω chupar
μυθέομαι contar, decir, hablar
μυθολογεύω contar, narrar (principalmente mitos y cuentos)
μυθολογέω contar, narrar (principalmente mitos y cuentos)
μῦθος, -ου (ὁ) relato, mito, historia, fábula || argumento, dicho, palabra
μυθώδης, -ες legendario
μυῖα, -ας (ἡ) mosca
Μυκαλή, -ῆς (ἡ) Micale
μυκηθμός, -οῦ (ὁ) mugido
Μυκῆναι, -ων (αἱ) Micenas (ciudad)
Μυκηναῖος, -α, -ον micénio (de Micenas)
μύκης, -ητος (ὁ) hongo, seta
Μυοῦς, -οῦντος (ὁ) Miunte (ciudad)
μυριάκις (adv.) diez mil veces || incontables veces
μυρίζω perfumar
μύριοι, -αι, -α innumerables, diez mil
μυρίος, -α, -ον diez mil || incontable
μυριοστός, -ή, -όν diezmilésimo
μύρμηξ, -ηκος (ὁ) hormiga
μύρομαι llorar
μύρον, -ου (τό) perfume
μυροπώλης, -ου (ὁ) perfumista
μυροπώλιον, -ου (τό) perfumería
μυρρίνη, -ης (ἡ) mirto
Μύρων, -ωνος (ὁ) Mirón (escultor)
Μυρωνίδης, -ου (ὁ) Mirónides (general)
μῦς, μυός (ὁ) ratón || músculo
μυσαρός, -ά, -όν repugnante
μύσος, -ου (ὁ) repugnancia
μυστήριον, -ου (τό) misterio || secreto
Μύσων, -ωνος (ὁ) Misón
μυχός, -οῦ (ὁ) fondo
μῶμος, -ου (ὁ) censura, reproche || vergüenza
μῶν (adv.) ¿acaso?
μωρία, -ας (ἡ) necedad
μῶρος, -ου (ὁ) tonto