νανενηνινονυνω


ναί (adv.) por... (en un juramento)
ναίω habitar
ναός, -οῦ (ὁ) templo, santuario, altar
νάπη, -ης (ἡ) valle
νάρδος, -ου (ὁ) nardo
νάρκισσος, -ου (ὁ) narciso
ναυαγέω naufragar
ναυαγία, -ας (ἡ) naufragio
ναυαγός, -οῦ (ὁ) náufrago
ναυαρχέω ser el capitán de una nave || mandar una flota
ναύαρχος, -ου (ὁ) comandante de una flota || almirante, navarco
ναύκληρος, -ου (ὁ) capitán de barco
ναυκρατέω ejercer dominio en el mar
ναύλοχον, -ου (τό) muelle
ναυμαχέω combatir por mar
ναυμαχία, -ας (ἡ) combate naval
Ναυπάκτιοι, -ων (οἱ) habitantes de Naupacto
Ναύπακτος, -ου (ἡ) Naupacto
ναυπηγός, -οῦ (ὁ) armador
ναῦς, νεώς (ἡ) barco, nave
ναύτης, -ου (ὁ) marinero, marino
ναυτική, -ῆς (ἡ) flota, armada
ναυτικόν, -οῦ (τό) marina, flota
ναυτικός, -ή, -όν náutico, naval
ναυτιλία, -ας (ἡ) viaje por mar, navegación
ναυτίλλομαι viajar por mar
νεανίας, -ου (ὁ) joven, muchacho
νεανικός, -ή, -όν travieso
νεανίσκον, -ου (τό) joven, mozo
νέατος, -η, -ον el más nuevo, último
νεικέω discutir, disputar
νεῖκος, -ους (τό) disputa, discusión
Νείλος, -ου (ὁ) Nilo (río)
νείφω nevar
νεκάς, -άδος (ἡ) túmulo de cadáveres
νεκρός, -ά, -όν muerto
νεκρός, -οῦ (ὁ) cadáver, muerto
νέκταρ, -αρος (τό) néctar
Νεμέα, -ας (ἡ) Nemea
νεμεσάω indignarse, irritarse
νέμεσις, -εως (ἡ) indignación || venganza de los dioses
νέμος, -ους (τό) bosque
νέμω distribuir, habitar [med.] devorar, conceder || apacentar, pastar
νεός, -οῦ (ὁ) barbecho
νέος, -α, -ον joven || nuevo
νεοσσιά, -ᾶς (ἡ) nido
νεότης, -ητος (ἡ) juventud
νεοττοποιέομαι incubar
νεῦρον, -ου (τό) nervio
νεύω asentir || garantizar
νεφέλη, -ης (ἡ) nube
νεφεληγερέτα, -έταο (ὁ) que acumula nubes (epíteto de Zeus)
νέφος, -ους (τό) nube
νεφρός, -οῦ (ὁ) riñón
νέω hilar
νεωλκέω anclar la nave en el puerto
νεώς, -ώ (ὁ) templo
νηθίς, -ίδος (ἡ) soltera
νηκουστέω desobedecer
νηκτόν, -οῦ (τό) natación
νηνεμία, -ας (ἡ) calma
νήπιος, -α, -ον infantil || tonto
νήποινος, -ον impune
νησίον, -ου (τό) islita
νησιώτης, -ου (ὁ) isleño
νησιῶτις, -ιδος isleña
νῆσος, -ου (ἡ) isla
νῆσσα, -ης (ἡ) pato
νήφων, -ον sobrio
νήχω nadar
νίζω lavar || expiar, purificar
νικάω vencer
νικέω vencer
νίκη, -ης (ἡ) victoria;
Νίκη-ης, (ἡ) Nike, Victoria, la diosa de la victoria
νικητής, -οῦ (ὁ) vencedor
Νίσαια, -ας (ἡ) Nisea (puerto Megara)
νιφάς, -άδος (ἡ) nevada
νιφόεις, -εσσα, -εν nevado
νοέω percibir, pensar, suponer
νόημα, -ματος (τό) pensamiento, concepto || intención || cordura
νοηρής, -ές ingenioso
νόησις, -εως (ἡ) inteligencia, razón, ingenio, comprensión, reflexión
νοητός, -ή, -όν comprensible
νομεύς, -έως (ὁ) pastor
νομή, -ῆς (ἡ) distribución || pastoreo || pasto
νομία, -ας (ἡ) formalidad
νομίζω pensar, juzgar, acostumbrar, creer, considerar, regular
νόμιμος, -η, -ον conforme a la costumbre, correcto, legal, legítimo
νόμισμα, -ματος (τό) moneda || costumbre
νομοθέτης, -ου (ὁ) legislador
νόμος, νόμου (ὁ) norma || ley || costumbre
νομός, νομοῦ (ὁ) prado
νόος, -ου (ὁ) inteligencia || pensamiento || razón
νοσέω enfermar, estar enfermo, sufrir
νόσος, -ου (ἡ) enfermedad, plaga
νοστέω volver, regresar a casa
νόστιμος, -ον del regreso
νόστος, -ου (ὁ) regreso, retorno al hogar
νόσφιν (adv.) aparte, lejos
νοσώδης, -ες enfermo
νότιος, -α, -ον sureño
νότος, -ου (ὁ) sur
νοῦς, -οῦ (ὁ) mente, inteligencia, pensamiento, raciocinio; ἐν νῷ tener en la mente, pretender, pensar
νυκτερέω pasar la noche, pernoctar
νυκτερίς, -ίδος (ἡ) murciélago
νύκτωρ (adv.) de noche, durante la noche
νυμφεῖον, -ου (τό) matrimonio || cámara nupcial
νυμφεύω casarse
νύμφη, -ης (ἡ) ninfa || doncella || novia
νυμφίος, -ου (ὁ) novio
νῦν (adv.) ahora, actualmente
νύν (partí.) en consecuencia, por tanto
νύξ, νυκτός (ἡ) noche
νύσσω golpear
νύστάζω dormitar
νώδυνος, -ον calmante del dolor
νωθής, -ές lento, estúpido
νῶτον, -ου (τό) espalda, lomo
νῶτος, -ου (ὁ) espalda
νωχηλής, -ές lento, negligente