ξαίνω cardar (lana)
Ξανθίας, -ου (ὁ) Jantias
Ξάνθιππος, -ου (ὁ) Jantipo
ξανθός, -ή, -όν amarillo || rubio || pardo, rojizo
ξάνσις, -εως (ἡ) cardadura
ξάντης, -ου (ὁ) cardador
ξενία, -ας (ἡ) hospitalidad
ξενίζω hospedar
ξενικός, -ή, -όν extranjero
ξένιος, -α, -ον hospitalario
ξένος, -η, -ον extranjero, extraño || huesped || mercenario
Ξενοφῶν, -ῶντος (ὁ) Jenofonte (historiador)
ξενόω hospedarse || estar en el extranjero
Ξέρξης, -ου (ὁ) Jerjes
ξηραίνω secar
ξηρός, -ά, -όν árido, seco
ξηρότης, -ητος (ἡ) sequedad
ξιφίδιον, -ου (τό) espadita
ξίφος, -ους (τό) espada, puñal
ξύλινος, -η, -ον de madera
ξύλον, -ου (τό) madera || leño
ξυλουγία, -ας (ἡ) carpintería
ξυλουγός, -οῦ (ὁ) carpintero
ξύλωσις, -εως (ἡ) andamio
ξύμπας, -πασα, -παν todo || entero
ξυνός, -ή, -όν común
ξυρέω afeitar
ξύρησις, -εως (ἡ) afeitado
ξύω raspar || pulir