οοβογοδοζοθοιοκολομονοξοποροσοτουοφοχοψ


ὁ, ἡ, τό (art.) el, la
ὀβολός, -οῦ (ὁ) óbolo (moneda)
ὄβριμος, -ον lozano
ὀγδοήκοντα ochenta
ὄγδοος, -η, -ον octavo
ὀγδώκοντα ochenta
ὄγκος, -ου (ὁ) masa, tumor, volumen, montón
ὀγκόω hinchar
ὀγκώδης, -ες inflamado, voluminoso
ὄγχνη, -ης (ἡ) peral, pera
ὀδάξ (adv.) con los dientes
ὅδε, ἥδε, τόδε éste, ésta
ὁδεύω caminar, viajar
ὁδοιποιέω abrir camino
ὁδοιπορέω viajar
ὁδοίπορος, -ου (ὁ) caminante || viajero
ὁδός, -οῦ (ἡ) camino, vía, viaje
ὁδούς, ὀδόντος (ὁ) diente, colmillo
ὀδύνη, -ης (ἡ) dolor || pena
ὀδυνηρός, -ά, -όν doloroso || penoso
Ὀδυσσεύς, -έως (ὁ) Odiseo (Ulises)
ὀδύσσομαι irritarse
ὄζος, -οῦ (ἡ) rama
ὄζω percibir un olor, oler
ὄθεν de dónde
ὄθενπερ de dónde exactamente
οἷ (adv.) hasta qué punto
οἷ adónde
οἴγω abrir
οἷδα [perf. con sgdo. de pres.] saber
οἰδέω hinchar
οἴδημα, -ατος (τό) hinchazón
Οἰδίπους, -ου (ὁ) Edipo
οἴκαδε (adv.) a casa || a la patria
οἰκεῖος, -α, -ον de casa || doméstico, particular || pariente
οἰκέτης, -ου (ὁ) criado || familiar || vecino
οἰκέω vivir, habitar
οἴκημα, -ματος (τό) construcción, edificio
οἴκησις, -εως (ἡ) habitación, casa
οἰκητής, -οῦ (ὁ) habitante
οἰκητός, -ή, -όν habitable
οἰκήτωρ, -τορος (ὁ) habitante || colonizador
οἰκία, -ας (ἡ) casa, vivienda, hacienda
οἰκίζω construir, edificar, fundar
οἴκισις, -εως (ἡ) fundación (de una colonia)
οἰκιστής, -οῦ (ὁ) fundador
οἰκοδομέω edificar, construir
οἰκοδομία, -ας (ἡ) construcción
οἴκοι (adv.) en casa || en la patria
οἰκονομέω administrar
οἰκονομία, -ας (ἡ) administración || gobierno
οἰκονομικός, -ή, -όν relativo a la administración de la casa
οἶκος, -ου (ὁ) casa, vivienda
οἰκουμένη, -ης (ἡ) tierra habitada
οἰκουμενικός, -ή, -όν universal
οἰκουρός, -όν guardián de la casa
οἰκτίρω compadecer
οἶκτος, -ου (ὁ) lamento
οἰκτρῶς (adv) lastimosamente
οἴμοι ¡ay de mí!
οἰμωγή, -ῆς (ἡ) lamento, gemido
Οἰνόη, -ης (ἡ) Énoe ( en Argos)
οἰνοπώλιον, -ου (τό) taberna, posada
οἶνος, -ου (ὁ) vino
οἰνώψ, -ῶπος del color del vino
οἴομαι [οἶμαι] pensar, creer
οἷον (adv.) igual que, como
οἶον (adv.) solamente
οἷος, οἵα, οἷον cual || capaz, posible
οἶος, οἴη, οἶον solo || único
οἶς, οἰός (ἡ) oveja
οἰστός, -οῦ (ὁ) flecha, saeta
οἰστρέω picar || irritarse
οἴχομαι ir, marcharse
ὀΐω creer, pensar
οἰωνός, οῦ (ὁ) ave de rapiña
ὅιως (adv.) cómo, de qué manera || como
ὀκέλλω encallar
ὀκνέω vaguear, hacer el vago, vacilar
ὀκνηρία, -ας (ἡ) lentitud
ὀκνηρός, -ά, -όν lento
ὄκνος, -ου (ὁ) vacilación
ὅκου (adv.) en donde
ὀκτώ ocho
ὄλβιος, -α, -ον feliz || rico
ὄλβος ,-ου (ὁ) felicidad || riqueza
ὀλέθριος-ον fatal
ὄλεθρος, -ου (ὁ) destrucción || ruina
ὀλιγάνθρωπος, -ον escaso de hombres
ὀλιγαρχία, -ας (ἡ) oligarquía
ὀλιγαρχικός, -ή, -όν oligárquico, propio de pocos
ὀλίγιστος, -η, -ον el más pequeño, el más escaso; [pl] los menos
ὀλίγος, -η, -ον poco
ὀλιγοχρόνιος, -ον efímero, de corta duración
ὀλισθάνω deslizarse
ὀλίσθημα, -ατος (τό) deslizamiento
ὀλισθητός, -ά, -όν deslizante
ὁλκάς, -άδος (ἡ) barco mercante
ὁλκή, -ῆς (ἡ) atracción
ὄλλυμι destruir, matar || med. perecer
ὁλοκληρία, -ας (ἡ) integridad
ὁλόκληρος, -ον íntegro
ὀλοός, -οή, -οόν funesto, pernicioso
ὅλος, -η, -ον completo, entero, todo, absoluto
Ὀλυμπία, -ας (ἡ) Olimpia
Ὀλυμπιακός, -ή, -όν olímpico
Ολυμπιάς, -άδος (ἡ) Olimpia (mujer) || olímpico
Ὄλυμπος, -ου (ὁ) Olimpo
ὅλως absolutamente
ὁμαίμων, -ον de la misma sangre
ὁμαλής, -ές liso
ὁμαλός, -ή, -όν llano, plano
ὀμβρεῖ llueve
ὄμβριος,-ον lluvioso
ὄμβρος, -ου (ὁ) lluvia
Ὅμηρος, -ου (ὁ) Homero (poeta)
ὁμιλέω frecuentar [+acus.]
ὁμιλία, -ας (ἡ) conversación, trato, compañía
ὅμιλος, -ου (ὁ) multitud, muchedumbre
ὀμιχλη, -ης (ἡ) niebla
ὄμμα, -ματος (τό) ojo || vista, mirada || rostro
ὄμνυμι jurar
ὁμόγλωσσος, -ον del mismo idioma
ὁμοιοόμαι asemejar
ὁμοῖος, -α, -ον igual, semejante, parecido
ὅμοιος, -α, -ον igual, semejante, parecido
ὁμοιότης, -ητος (ἡ) semejanza
ὁμοιόω comparar [+dat.]
ὁμολογέω acordar, convenir en, estar de acuerdo || reconocer, confesar
ὁμολογία, -ας (ἡ) acuerdo, arreglo
ὁμόνοια, -ας (ἡ) concordia
ὅμορος, -ον contiguo
ὁμός, -ή, -όν igual || semejante
ὁμόσε hacia el mismo lugar
ὁμόσπορος, -ον de la misma raza
ὁμότροπος, -ον de costumbres semejantes
ὁμοῦ (adv.) en el mismo lugar || a la vez
ὁμόχρονος, -ον simultáneo
ὀμφαλός, -οῦ (ὁ) ombligo
ὄμφαξ, -ακος (ἡ) uva verde
ὁμῶς (adv.) igualmente
ὅμως (adv.) sin embargo, no obstante
ὄναρ (τό) sueño, ensueño
ὀνειδίζω echar en cara, reprochar
ὄνειδος, -ους (τό) vergüenza || insulto
ὄνειρος, -ου (ὁ) sueño, ensueño, fantasía
ὀνήσιμος, -ον útil
ὀνίνημι ser útil; [med.] sacar provecho de [+gen.]
ὄνομα, -ματος (τό) nombre
ὀνομάζω llamar, nombrar
ὄνομαι menospreciar || quejarse
ὀνομαστός, -ή, -όν que se puede nombrar || famoso
ὄνος, -ου (ὁ, ἡ) burro
ὄνυξ, ὄνυχος (ὁ) uña, garra
ὄξος, -ους (τό) vinagre
ὀξύα, -ας (ἡ ) haya
ὀξυγώνιος, -ον acutángulo
ὀξύνω afilar
ὀξύς, ὀξεῖα, ὀξύ agudo || afilado || ácido
ὀξύτης, -ητος (ἡ) rapidez
ὅπῃ (adv.) dónde, adónde, por dónde || cómo
ὄπισθεν (adv.) detrás
ὀπίσθιος, -α, -ον posterior
ὀπισθοφύλαξ, -ακος (ὁ) soldado de retaguardia
ὀπίσω (adv.) detrás || después
ὁπλή, -ῆς (ἡ) pezuña
ὁπλίζω armar, equipar con armas
ὁπλίτης, -ου (ὁ) hoplita (soldado de infantería fuertemente armado)
ὅπλον, -ου (τό) arma, armamento
ὅποι (adv.) en donde || a donde
ὁποῖος, -ία, -ῖον cual || cuál
ὀπόρα, -ας (ἡ) otoño
ὁπόσος, -η, -ον cuanto || cuánto
ὁπόταν cuando, en el caso de que
ὁπότε (conj) cuando
ὅπου (adv.) en donde, donde || en dónde
ὅπως de manera que; [subj] para que, a fin de, de manera que; [fut indic] que
ὁρατός, -ή, -όν visible
ὁράω ver, mirar
ὄργανον, -ου (τό) instrumento, herramienta
ὀργή, -ῆς (ἡ) excitación || ira, cólera
ὀργίζω airar, irritar, encolerizar
ὀργίλος, -η, -ον airado
ὄργυια, -ας (ἡ) braza (180 cm)
ὀρέγω desear, tender || ofrecer
ὀρεινός, -ή, -όν montañoso
ὄρειος, -α, -ον montañoso, montañés
ὀρεκτικός, -ή, -όν apetitoso
ὄρεξις, -εως (ἡ) apetito
Ὀρέστης, -ου (ὁ) Orestes (héroe)
ὀρεύς, -εως (ὁ) mulo
ὄρθιος, -ον derecho, recto
ὀρθογώνιος, -ον rectangular
ὀρθός, -ή, -όν recto, derecho, vertical || de pie || correcto
ὀρθόω alzar, enderezar || tener éxito
ὀρθῶς (adv.) bien, correctamente
ὀρθωτονέω acentuar
ὅρια, -ίων (τά) frontera, límites
ὁρίζων, -οντος (ὁ) horizonte
ὁρίζω definir, bordear, limitar
ὅριον, -ου (τό) límite
ὁρκίζω hacer jurar
ὄρκιον, ου (τό) juramento || tratado
ὅρκος, -ου (ὁ) juramento
ὁρμάομαι acometer
ὁρμάω meditar || poner en movimiento || lanzarse contra, empujar || comenzar
ὁρμή, -ῆς (ἡ) asalto, ataque, impulso || salida
ὁρμητικός, -ή, -όν impulsivo
ὀρνιθών, -ώνος (ὁ) gallinero
ὄρνις, -ιθος (ὁ, ἡ) pájaro, ave || gallina
ὄρνυμι empujar, impeler || despertar || provocar
ὀροποπέδιον, -ου (τό) meseta
ὅρος, -ου (ὁ) frontera || límite
ὄρος, -ους (τό) montaña
ὀροφή, -ῆς (ἡ) techo
ὅρριον, -ου (τό) granero
ὄρυγμα, -ατος (τό) excavación
ὄρυζον, -ου (ὁ) arroz
ὀρύσσω cavar, excavar || desenterrar
ὀρύττω excavar
ὀρφανός, -ή, -όν huérfano
Ὀρφεύς, -έως (ὁ) Orfeo
ὀρχέομαι danzar, bailar
ὄρχις, -εως (ὁ) testículo
Ὀρχομενός, -οῦ (ὁ) Orcómenos (ciudad)
ὄρχος, -ου (ὁ) huerto
ὅς, ἥ, ὅ (p. demos.) este
ὅς, ἥ, ὅ (p. rel.) el cual, que, quien
ὁσάκις (adv.) cuantas veces
ὅσιος, -α, -ον sagrado, santo
ὀσμή, -ῆς (ἡ) olor
ὅσον (adv.) como, cuanto
ὅσος, -η, -ον cuán grande, cuánto
ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ precisamente el que
ὀστέον, -έου (τό) hueso
ὅστις, ἥτις, ὅ τι que, quien, quienquiera que
ὀστρακίζω desterrar
ὄστρακον, -ου (τό) tejuelo, trozo de cerámica || vasija
ὀστρακόνωτος, -ον con una concha en la espalda
ὀσφραίνομαι olfatear [+ gen.]
ὄσφρησις, -εως (ἡ) olfato
ὀσφύς, -ύος (ἡ) lomo, cadera
ὅταν (conj.) cuando || si
ὅτε (conj.) cuando || siempre que
ὅτι (conj.) que || porque
ὅτι τάχιστα lo más rápido posible
ὀτρύνω apremiar || excitar || impeler
οὐ (οὐκ, οὐχ) (adv.) no; οὐ διὰ πολλοῦ no después de mucho tiempo, al poco tiempo; οὐ μόνον...ἀλλὰ καὶ ... no sólo...sino también...; οὐχί ¡que no!
οὐδαμῇ (adv.) en ninguna parte
οὐδαμοῦ en ninguna parte
οὐδαμῶς (adv.) de ninguna manera
οὐδέ (conj.) ni
οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν nadie, ninguno, nada
οὐδέν (adv.) nada
οὐδέτερος, -α, -ον ninguno (de dos)
οὐκ (adv.) no
οὐκέτι (adv.) ya no, ya no más, de ningún modo
οὐκοῦν así pues, y bien || ¿de manera que no? || sin duda
οὔκουν así que no, por consiguiente no
οὐλή, -ῆς (ἡ) cicatriz
οὖλον, -ου (τό) encía
οὖν (adv.) en efecto
οὖν (conj.) pues bien || por consiguiente
οὕνεκα (prep.) [gen] a causa de
οὔποτε (adv.) nunca, jamás
οὔπω (adv.) aún no, de ningún modo
οὐρά, -ᾶς (ἡ) cola, rabo
οὐράνιος, -α, -ον celeste, del cielo
οὐρανός, -οῦ (ὁ) cielo
οὐρέω orinar
οὖρον, -ου (τό) orina
οὖρος, -ους (τό) montaña, monte
οὖς, ὠτός (τό) oído, oreja
οὐσία, -ας (ἡ) fortuna || esencia, sustancia || propiedad, fortuna || existencia, realidad
οὐσιώδης, -ες sustancial
οὐτάζω herir
οὔτε (conj.) ni, y no
οὔτις, οὔτι nadie, ningún, nada
οὗτος, αὕτη, τοῦτο ese
οὕτω(ς) (adv.) así, de este modo
οὐχ(ί) (adv.) no
ὀφειλή, -ῆς (ἡ) deuda
ὀφείλω deber || pagar
ὀφέλλω aumentar || enriquecer
ὄφελος, -ους (τό) ayuda || provecho, utilidad, beneficio || ventaja || ganancia
ὀφθαλμός, -οῦ (ὁ) ojo
ὄφις, -εως (ὁ) serpiente, culebra
ὀφλισκάνω merecer
ὄφρα (conj.) hasta que || mientras que || para que
ὀφρύς, -ύος (ἡ) ceja, ceño
ὀχέω llevar
ὄχθος, -ου (ὁ) orilla, ribera
ὀχλέω agitar, molestar
ὄχλος, -ου (ὁ) muchedumbre || tropa || molestia
ὀχλώδης, -ες agitado
ὄψ, ὀπός (ἡ) voz || sonido
ὀψέ (adv.) por la tarde || demasiado tarde || mucho después
ὄψις, -εως (ἡ) vista || ojo || aspecto, apariencia || visión
ὀψοφαγία, -ας (ἡ) gula