παπαρπεπερπηπιπλπνποπρπτπυπω


πάγη, -ης (ἡ) red || trampa
παγκοίτης, -ου que todo lo adormece
παγκρατής, -ές omnipotente
πάγος, -ου (ὁ) colina, cuesta
παθεῖν inf aor de πάσχω
πάθημα, -ματος (τό) sufrimiento
παθητικός, -ή, -όν sensible
πάθος,-ους (τό) sentimiento, afección || desgracia, muerte
παιάν, -ᾶνος (ὁ) peán, canto de queja
παιγνία, -ας (ἡ) juego
παίγνιον, -ου (τό) juego, broma, juguete
παιδαγωγός, -οῦ (ὁ) pedagogo, preceptor, esclavo
παιδεία, -ας (ἡ) educación, formación, instrucción || cultura
παίδευσις, -εως (ἡ) educación, instrucción, enseñanza
παιδεύω educar, formar, instruir
παιδιά, -ᾶς (ἡ) juego infantil
παιδικός, -ή, -όν infantil
παιδίον, -ου (τό) niñito
παιδός θυγάτηρ, -τρός (ἡ) nieta paterna
παιδοτρίβης, -ου (ὁ) profesor de gimnasia
παίζω jugar, divertirse, bromear
παῖς, παιδός (ὁ, ἡ) niño || hijo
παίω golpear, pegar, herir
πακτόω impermeabilizar
πάλαι (adv.) antiguamente, hace tiempo
παλαιός, -ά, -όν antiguo, viejo
παλαιότης, -ητος (ἡ) antigüedad
παλαίω luchar (deporte)
πάλη, -ης (ἡ) lucha (deportiva)
πάλιν (adv.) de nuevo || hacia atrás
παλινῳδέω retractarse
παλινῳδία, -ας (ἡ) retractación
παλλακή, -ῆς (ἡ) concubina
πάλλω agitar || med. palpitar
παμφάγος, -ον omnívoro
Πάν, Πανός (ὁ) Pan
πανδαμάτωρ, -ορος omnipotente
πάνδημος, -ον de todo el pueblo || público || popular || vulgar
Πανδώρα, -ας (ἡ) Pandora
πανευδαίμων, -ον muy floreciente
πανηγυρικός, -ή, -όν pomposo
πανήγυρις, -εως (ἡ) festival
πάννυχα (adv.) toda la noche
πανουργία, -ας (ἡ) perfidia
πανσέληνος, -ου (ἡ) luna llena
πάντα [n pl] todo, todas las cosas
παντάπασι (adv.) enteramente
πανταχῇ (adv.) por todas partes || de todas formas
πανταχόθεν (adv.) de todos lados
πανταχόσε (adv.) hacia todas las partes
πανταχοῦ (adv.) en cualquier parte || por todas partes
πάντῃ (adv.) por todas partes
παντοδαπός, -ή, -όν de todas clases
πάντοθεν (adv.) por todas partes
παντοῖος, -ία, -ῖον variado || de todo tipo
πάνυ (adv.) bien || muy, mucho, enteramente, completamente, así
πάππας, -ου (ὁ) padre, papá
πάππος, -ου (ὁ) abuelo
πάπυρος, -ου (ὁ) papiro
παρά (prep) [acus.] a, hacia || [gen.] desde, según, de parte de, a lo largo de || [dat.] junto a, en casa de
παραβαίνω marchar junto a || transgredir, violar, infringir
παραβάλλω echar || encomendar || equivocar, desviar
παράβασις, -εως (ἡ) infracción
παραβολή, -ῆς (ἡ) comparación || parábola
παραγγέλλω anunciar, transmitir una orden, ordenar
παραγίγνομαι llegar, presentarse
παράγω conducir || pervertir
παραγωγή, -ῆς (ἡ) seducción
παραδεῖγμα, -ατος (τό) modelo
παραδείκνυμι comparar [+dat.]
παράδειξις, -εως (ἡ) comparación
παράδεισος, -ου (ὁ) jardín, parque || paraíso
παραδίδωμι dar, entregar, transmitir
παράδοξος, -ον increíble, maravilloso, extraordinario
παράδοσις, -εως (ἡ) transmisión
παραθαλάσσιος, -ον costero
παράθεσις, -εως (ἡ) cotejo, suma
παραίνεσις, -εως (ἡ) consejo
παραίνεω [+dat. e inf] aconsejar (a alguien que haga algo)
παρακαλέω pedir, rogar || mandar llamar || convidar
παρακελεύω animar
παράκλουσις, -εως (ἡ) estafa
παρακλουστικός, -οῦ (ὁ) estafador
παρακμή, -ῆς (ἡ) decadencia
παρακρούομαι estafar
παραλαμβάνω hacerse cargo, tomar junto a sí, recibir
παραλία, -ας (ἡ) costa
παράλιος, -ου (ἡ) playa
παραλληλόγραμμον, -ου (τό) paralelogramo
παράλληλος, -ον paralelo
παραλλυτικός, -ή, -όν paralítico
παράλογος, -ου (ὁ) desacierto
Πάραλος, -ου (ἡ) Páralo (nave sagrada)
παραλύσις, -εως (ἡ) parálisis
παρανομέω delinquir
παράνομος, -ον ilegal || injusto
παρανόνημα, -ατος (τό) infracción, delito
παραπέμπω acompañar
παραπλέω navegar a lo largo, pasar navegando
παραπλήσιος, -ον aproximado
παρασάγγης, -ου (ὁ) parasanga (medida persa de longitud = 5250 mts.)
παρασκευάζω preparar; [med.] prepararse [a menudo seguido de ὡς + part fut], aprovisionarse
παρασκευή, -ῆς (ἡ) preparación || armamento, preparativos, dispositivo
παρασπονδέω violar un acuerdo
παράστασις, -εως (ἡ) destierro || alejamiento || puesto
παρασύρω arrastrar, llevarse (un río)
παράταξις, εως (ἡ) disposición en orden de batalla
παράτασις, -εως (ἡ) continuación
παρατάττω ordenar || poner en orden (de batalla)
παρατηρέω vigilar
παρατίθημι colocar al lado || poner la mesa || ofrecer || exponer
παρατρέχω pasar corriendo
παραυδάω consolar
παράφασις, -εως (ἡ) consuelo
παράφημι aconsejar
παραφροσύνη, -ης (ἡ) insensatez, delirio
παράφρων, -ον loco, insensato
παραχρῆμα (adv.) al instante
πάρδαλις, -εως (ἡ) leopardo, pantera
παρεγγυάω transmitir de boca en boca
παρέζομαι sentarse al lado
παρειά, -ᾶς (ἡ) carrillo
πάρειμι asistir, estar presente || estar junto a
πάρειμι dirigirse || pasar
παρελθών, -οῦσα, -όν pasado
παρένθεσις, -εως (ἡ) interposición
παρεντίθημι interponer
πάρεργος, -ον accesorio, secundario
παρέρχομαι adelantar, pasar || transgredir
παρέχω dar, procurar, proporcionar, presentar, ofrecer, conceder
παρήορος, -ον loco
παρθένειος, -α, -ον virginal
παρθενεύομαι ser virgen
παρθένος, -ου (ἡ) doncella, virgen, soltera || muchacha
Παρθένος,-ου (ἡ) la virgen, la diosa Atenea
Παρθενών, -ῶνος (ὁ) Partenón (templo de Atenea en la acrópolis de Atenas)
παρίημι soltar || dejar de lado || ceder
παριπάτησις, -εως (ἡ) paseo
παρίστημι colocar || apoyar || mostrar
Παρνασός, -οῦ (ὁ) Parnaso
πάροδος, -ου (ἡ) entrada
πάροιθεν (adv.) antes || delante
πάροινος, -ον borracho
παρουσία, -ας (ἡ) presencia
παρρησία, -ας (ἡ) libertad de palabra, sinceridad
παρών, -οῦσα, -όν presente, actualidad
πᾶς, πᾶσα, πᾶν todo, cada || entero
πάσσω derramar
πάσχω experimentar || padecer, sufrir
πάταγος, -ου (ὁ) crujido, estallido
πατατίθημι ofrecer, presentar; [med.] arriesgar
πατάττω pegar
πατέω pisar, pisotear
πατήρ, -τρός (ὁ) padre
πάτος, -ου (ὁ) paso
πατρικός, -ή, -όν paterno, patrio
πατρίς, -ίδος (ἡ) patria || patrio || paterno
πατροκτόνος, -ον parricida
πατρῷος, -ον patrio || paterno || hereditario || ancestral
παῦλα, -ης (ἡ) descanso, fin
παύομαι desistir [+gen]
Παυσανίας, -ου (ὁ) Pausanias
παύω hacer cesar, calmar || med. cesar
πάχος, -ους (τό) espesor, grosor
παχύνω engordar
παχύς, -εῖα, -ύ grueso || opulento
πεδῖον, -ου (τό) llanura
πεζῇ a pie
πεζός, -οῦ (ὁ) infante
πεζός, -ή, -όν de a pie, de infantería
πειθαρχία, -ας (ἡ) obediencia
πειθός, -ή, -όν convincente, persuasivo
πείθω convencer, persuadir || med. obedecer
πειθώ, -ους (ἡ) persuasión
πεῖνα, -ης (ἡ) hambre
πεινάω tener hambre
πεῖρα, -ας (ἡ) prueba,ensayo, intento || experiencia || estratagema
Πειραεύς, -έως (ὁ) el Pireo (puerto de atenas)
πειράομαι ensayar [+gen.]
πεῖραρ, -ατος (τό) extremo
πειράω intentar
πειρέω intentar
πείρω atravesar
Πεισίστρατος, -ου (ὁ) Pisístrato (tirano)
πελάγιος, -ον que navega en alta mar, del mar
πέλαγος, -ους (τό) mar, piélago
πελάζω acercarse
πέλας (adv.) cerca
πελεμίζω agitar, sacudir
Πελοποννήσιος, -α, -ον peloponesio
Πελοπόννησος, -ου (ὁ) Peloponeso
πελτάζω servir en la infantería ligera
πελτάστης, -ου (ὁ) peltasta, infantería ligera
πέλω acercarse
πέμπτος, -η, -ον quinto
πέμπω enviar
πέμψις, -εως (ἡ) envío
πένης, -ητος pobre
πενθέω estar de luto
πένθος, -ους (τό) dolor, luto
πενία, -ας (ἡ) pobreza
πενιχρός, -ον pobre
πέντε cinco
πεντήκοντα cincuenta
πεντηκόνταρχος, -ου (ὁ) segundo comandante de una nave
πεντηκόντερος, -ου (ἡ) nave de cincuenta remos
πεντηκοντήρ, -ῆρος (ὁ) comandante de una nave de cincuenta soldados
πέος, -ους (τό) pene
πεπαίνω madurar
πεπλασμένος, -η, -ον ficticio, formado
πέπλος, -ου (ὁ) vestido, vestidura, manto, peplo
πεπτικός, -ή, -όν digestivo
πέρ (partí.) muy || hasta || aún
περαίνω terminar, concluir || deducir || atravesar
πέρας, -ατος (τό) fin, extremo || frontera
πέρδιξ, -ικος (ἡ) perdiz
πέρδομαι pederse, tirarse un pedo
πέρθω asolar, destruir
περί (prep.) [acus.] alrededor de || [gen.] acerca de, en torno a || [dat.] alrededor de
περιαιρέω quitar, despojar
Περίανδρος, -ου (ὁ) Periandro
περιβαίνω ir alrededor || proteger || vigilar
περιβάλλω rodear || med. ponerse
περιβόητος, -ον notorio
περίβολος, -ου (ὁ) recinto, contorno
περιγίγγνομαι ser superior || apoderarse de || salvarse
περιδίδωμι apostar [+gen. + dat.]
περίδοσις, -εως (ἡ) apuesta
περίειμι ser superior
περιέρχομαι rodar || ir alrededor || recorrer
περίεχω incluir
περιίστημι poner en torno, rodear || colocar
περικάρδιον, -ου (τό) piel de fruta
περικατάληπτος, -ον atrapado
Περικλῆς, -έους (ὁ) Pericles
περιμένω aguardar
περιμήκης, -ες muy alto
περίοδος, -ου (ἡ) contorno, camino en torno || período
περίοιδα saber perfectamente
περιοικέω habitar cerca de
περιοράω mirar en torno || aguardar || permitir
περιοσφραίνομαι olfatear
περιουσία, -ας (ἡ) excedentes
περιπατέω pasear
περιπέμπω enviar en torno a
περιπλέω navegar en torno a
περίπλους, -οῦ (ὁ) periplo, viaje marítimo
περίπλους, -ουν navegable en torno
περιρρέω fluir alrededor
περιρρήγνυμι romper; [med.], rasgarse las vestiduras
περισσεύω sobrar
περισσός, -ή, -όν extraordinario || inútil
περίστασις, -εως (ἡ) circunstancia
περιστατικός, -ή, -όν circuntancial
περιστερά, -ᾶς (ἡ) paloma
περισῴζω salvar la vida; [pas.] salir con vida
περιτίθημι aportar
περιτίλλω deshojar
περιτροφή, -ῆς (ἡ) vuelta
περιττεύω sobrar
περίττωμα, -ατος (τό) residuo
περιφέρω llevar en torno || difundir || resistir
περίφρων, -ον muy discreto, muy prudente
περονή, -ῆς (ἡ) broche, hebilla
Πέρσαι, -ῶν (οἱ) persas
Περσεῖος, -α, -ον de Perseo
Περσεύς, -έως (ὁ) Perseo
Περσεφόνη, -ης (ἡ) Perséfone (Proserpina)
Πέρσης, -ου (ὁ) persa
Περσικός, -ή, -όν persa
πέρυσι el año pasado
πεσεῖν inf aor de πίπτω
πέσημα, -ατος (τό) caída
πέσσω digerir, cocinar
πέταλον, -ου (τό) hoja
πετάννυμι desplegar, extender, tender
πέτασμα, -ατος (τό) alfombra
πετεινός, -ή, -όν volátil, alado
πέτομαι volar
πέτρα, -ας (ἡ) roca, peñasco
πέτρος, -ου (ὁ) roca, peñasco
πέψις, -εως (ἡ) digestión
πηγή, -ῆς (ἡ) fuente
πήγνυμι fijar, helar, coagular, solidificar, congelar
πηδάλιον, -ου (τό) timón
πηδάω saltar
πήδημα, -ατος (τό) salto
πηκτός, -ή, -όν fijado
πήληξ, -ηκος (ἡ) yelmo
πηλός, -οῦ (ὁ) barro, lodo, arcilla
πῆμα, -ατος (τό) pena, sufrimiento, daño
πημαίνω dañar
Πηνειός, -οῦ (ὁ) Peneo (río)
πήρα, -ας (ἡ) alforja, zurrón, morral
πηρόω inutilizar
πῆχυς, -εως (ὁ) codo, brazo
πίαινω engordar
πίασμα, -ατος (τό) abono
πιέζω apretar || agobiar || (pas.) padecer, sufrir
πιθανός, -ή, -όν verosímil, persuasivo
πιθανότης, -ητος (ἡ) verosimilitud
πιθέω obedecer, confiar
πίθος, -ου (ὁ) tinaja, cuba
πικραίνω amargar
πικρός, -ά, -όν amargo || agudo || odioso || penetrante
πικρότης, -ητος (ἡ) amargor
πιμενικός, -ή, -όν pastoril
πίμπλημι llenar
πίμπρημι incendiar, quemar
πίναξ, -ακος (ὁ) mapa, cuadro
πιναρός, -ή, -όν sucio
Πίνδαρος, -ου (ὁ) Píndaro (poeta)
πίνος, -ου (ὁ) suciedad
πινυτός, -ή, -όν prudente
πίνω beber
πίπτω caer, perecer
πίσος, -ου (ὁ) guisante
πίσσα, -ης (ἡ) resina
πιστεύω confiar, considerar
πίστις, -εως (ἡ) confianza, fidelidad, creencia, fe, lealtad
πιστός, -ή, -όν fiel, honrado || fidedigno, leal || firme
Πιττακος, -οῦ (ὁ) Pítaco
Πιττάλακος, -ου (ὁ) Pitálaco
πίτυς, -υος (ἡ) pino
πίων, πῖον gordo, pingüe || copioso, rico
πλάζω extraviar || desconcertar || sacudir || (pas.) andar errante
πλανάω extraviar || engañar
πλανή, -ῆς (ἡ) extravío
πλανήτης, -ου (ὁ) planeta
πλάνος, -ον errante
πλάξ, πλακός (ἡ) planicie
πλάσμα, -ατος (τό) falsificación
πλάσσω modelar, formar, forjar
πλαστής, -οῦ (ὁ) escultor
πλαστός, -ή, -όν modelado
Πλαταιᾶσι (adv.) en Platea
πλάτανος, -ου (ἡ) plátano
πλάτος, -ους (τό) anchura || superficie
πλατύνω ensanchar
πλατύς, -εῖα, -ύ ancho || llano
Πλάτων, -ωνος (ὁ) Platón (filósofo)
πλέθρον, -ου (τό) pletro (médida)
πλεῖστος, -η, -ον superlativo de πολύς
πλείων, -ον comparativo de πολύς
πλέκω entrelazar, trenzar
πλεοναστός, -ή, -όν superfluo
πλεονέκτης, -ου (ὁ) avaricioso
πλεονεξία, -ας (ἡ) avaricia
πλευρά, -ᾶς (ἡ) costado, flanco, lado
πλέω navegar
πληγή, -ῆς (ἡ) golpe
πλῆθος, -ους (τό) multitud, masa, mayoría, cantidad, abundancia
πληθύνω llenarse de
πληθύω llenarse || tener abundancia
πλήθω abundar [+acus.]
πλήν (adv.) excepto, salvo
πλήρης, -ες lleno
πληρόω llenar
πλησιάζω acercar
πλησίον (adv.) cerca
πλησίος, -α, -ον próximo, cercano, vecino
πλησιότης, -ητος (ἡ) cercanía
πλήττω pegar, golpear, herir, chocar
πλινθοφόρος, -ου (ὁ) albañil
πλοῖον, -ου (τό) nave, barco
πλοκή, -ῆς (ἡ) enredo
πλοῦς, -οῦ (ὁ) navegación
πλούσιος, -α, -ον opulento, rico || abundante
πλουτέω ser rico, enriquecerse
πλοῦτος, -ου (ὁ) riqueza
Πλούτων, -ωνος (ὁ) Plutón, Hades
πλύσις, -εως (ἡ) lavado
πλυτός, -ή, -όν lavado
πνεῦμα, -ματος (τό) soplo, viento || respiración || espíritu
πνευμών, -ονος (ὁ) pulmón
πνέω soplar || respirar
πνίγμα, -ατος (τό) asfixia
πνίγω ahogar, asfixiar
Πνύξ, Πυκνός (ἡ) Pnix (colina de Atenas donde se celebraban las asambleas)
πόα, -ας (ἡ) hierba
πόη, -ης (ἡ) hierba
πόθεν (adv.) de dónde, por dónde || cómo
ποθέν (adv.) en alguna parte
ποθέω anhelar, desear
πόθος, -ου (ὁ) anhelo, deseo
ποί (adv.) a algún sitio
ποῖ (adv.) a dónde || cuánto tiempo
ποία, -ας (ἡ) hierba
ποιέω hacer, causar
ποίημα, -ματος (τό) obra, creación || poema
ποίησις, -εως (ἡ) acción, creación || poesía
ποιητέος, -α, -ον que ha de hacerse
ποιητής, -οῦ (ὁ) creador || poeta
ποιητική, -ῆς (ἡ) arte poética
ποιητικός, -ή, -όν creador poético, inventivo || poético
ποιητός, -ή, -όν hecho
ποικιλία, -ας (ἡ) policromía, diversidad
ποικίλλω colorear || ser variado
ποικίλος, -η, -ον multicolor, variopinto || artificioso || embrollado || astuto
ποιμήν, -ένος (ὁ) pastor
ποίμνιον, -ου (τό) rebañito
ποινή, -ῆς (ἡ) compensación || castigo || venganza
ποῖος, -α, -ον cuál
ποιός, -ά, -όν de tal clase
ποιότης, -ητος (ἡ) cualidad, calidad
πόκος, -ου (ὁ) copo de lana || lana
πολέμαρχος, -ου (ὁ) polemarco (uno de los arcontes de Atenas)
πολεμέω luchar, guerrear, hacer la guerra
πολεμικός, -ή, -όν relativo a la guerra || belicoso
πολέμιος, -α, -ον belicoso, enemigo
πολεμιστής, -οῦ (ὁ) guerrero
πόλεμος, -ου (ὁ) guerra
πολίζω fundar una ciudad
πολιορκέω asediar, sitiar
πολιορκία, -ας (ἡ) asedio, cerco
πολιός, -όν cano
πόλις, -εως (ἡ) ciudad
πολιτεία, -ας (ἡ) régimen de gobierno, constitución
πολίτευμα, -ατος (τό) medida de gobierno
πολιτεύω ser ciudadano, gobernar
πολίτης, -ου (ὁ) ciudadano
πολιτικός, -ή, -όν cívico, relativo a la ciudad || ciudadano, civil, político
πολιτικῶς políticamente
πολῖτις, -ιδος (ἡ) ciudadana
πολίχνιον, -ου (τό) pueblecito, aldea
πολλάκις (adv.) muchas veces, a menudo
πολλαπλάσιος, -α, -ον múltiple
πολλαπλασιόω multiplicar
πολλαπλασίωσις, -εως (ἡ) multiplicación
πολλαχόσε a muchas partes, a muchos lugares
πόλος, -ου (ὁ) eje de la esfera, polo
Πόλυβος, -ου (ὁ) Pólibo (rey)
πολύγωνον, -ου (τό) polígono
πολυδένδρεος, -εον florido, frondoso
Πολυκράτης, -ους (ὁ) Polícrates
πολυπλόκος, -ον complejo
πολύς, πολλή, πολύ mucho
πολυτελής, -ές suntuoso
πολυχρονία, -ας (ἡ) duración
πολυχρονίος, -ον duradero
πολύχρυσος, -ον abundante en oro
πομπή, -ῆς (ἡ) envío || acompañamiento || procesión, ceremonia
πομπός, -οῦ (ὁ) acompañante || guía || guardián
πονέω esforzarse, trabajar, fatigarse || sufrir
πονηρία, -ας (ἡ) maldad
πονηρός,-ά,-όν canalla, malvado, vil, cobarde || arduo, duro || dañino
πόνος, -ου (ὁ) fatiga, trabajo || padecimiento
πόντιος, -α, -ον marino
πόντος, -ου (ὁ) mar
Πόντος-ου, ὁ el Ponto Euxino, el Mar Negro
πορδή, -ῆς (ἡ) pedo
πορεύω llevar, transportar || (med.) acercarse, ir
πορθμεύω transportar
πορίζω procurar, proveer
πορνεία, -ας (ἡ) prostitución
πόρος, -ου (ὁ) paso, puente, senda, camino || recurso
πόρπη, -ης (ἡ) broche
πόρροθεν lejos
πορφύρεος, -α, -ον purpúreo
Ποσειδῶν, -ῶνος (ὁ) Posidón
πόσις, -εως (ὁ) esposo
πόσος, -η, -ον cuánto || de qué tamaño
ποσός, -ή, -όν de algún tamaño
ποταμός, -οῦ (ὁ) río
ποτέ (adv.) alguna vez, una vez
πότε (adv.) cuándo
πότερος, -α, -ον cuál de los dos
πότμος, -ου (ὁ) muerte || hado, destino
πότνια, -ας (ἡ) reina, señora, soberana
ποτόν, -οῦ (τό) bebida
πότος, -ου (ὁ) bebida
ποῦ (adv.) dónde
πού (adv.) en algún lugar
πούον, ου (τό) pus
πούς, ποδός (ὁ) pie, pata
πρᾶγμα, -ματος (τό) acción || ocupación || asunto || situación || cosa, hecho
πραγματεία, -ας (ἡ) actividad, ocupación, oficio
πράκτωρ, -ορος (ὁ, ἡ) autor
πρᾶξις, -εως (ἡ) acción || ocupación || asunto || situación || cosa
Πραξιτέλης, -ους (ὁ) Praxíteles (escultor)
πρᾶος, -εῖα, -ον manso, tranquilo, apacible, afable, benigno
πραότῆς, -ητος (ἡ) apacibilidad, afabilidad, mansedumbre
πραπίς, -ίδος (ἡ) corazón || entrañas || pensamiento
πράσον, -ου (τό) puerro
πράττω realizar, hacer, llevar a cabo, tratar, efectuar
πραύνω apaciguar, aplacar, suavizar, calmar
πρέπω convenir
πρεσβεία, -ας (ἡ) embajada, delegación
πρεσβευτής, -οῦ (ὁ) embajador
πρεσβεύω ser viejo || ser venerable || venerar || ser embajador || enviar una embajada
πρέσβυς, -εως (ὁ) viejo || embajador
πρεσβυτέριον, -ου (τό) Consejo de ancianos
πρήθω quemar
πρηνής, -ές inclinado || caído de bruces
Πριήνη, -ης (ἡ) Priene (ciudad)
πρίν (conj.) antes de que || hasta que
πρῖσμα, -ατος (τό) prisma
πρίων, -ονος (ὁ) sierra
πρό (prep.) || [gen.] delante de, en pro, a favor de, contra, a cambio de, en lugar de, antes de
προαγορεύω predecir || avisar || proclamar
προάγω llevar adelante, hacer avanzar, mejorar
προαιρέομαι preferir [+acus.+gen.]
προαίρεσις, -εως (ἡ) preferencia
προαισθάνομαι sospechar, presentir
προαίσθησις, -εως (ἡ) presentimiento
προβαίνω ir delante, seguir, adelantar, proceder
προβάλλω lanzar, arrojar || atacar
πρόβατον, -ου (τό) ganado, oveja
προβλεστικός, -ή, -όν previsor
πρόβλημα, -ατος (τό) problema
προβληματώδης, -ες problemático
προβολή, -ῆς (ἡ) prominencia, protección
προβουλεύω deliberar antes para someter a la Asamblea
πρόβουλος, -ου (ὁ) delegado, comisario
προγενής, -ές viejo || predecesor
προγιγνώσκω prejuzgar, pronosticar
πρόγνωσις, -εως (ἡ) previsión
πρόγονος, -ου (ὁ) ancestro, antepasado || mayor, viejo
προδίδωμι traicionar
προδόξασις, -εως (ἡ) prejuicio
προδοσία, -ας (ἡ ) traición
προδότης, -ου (ὁ) traidor
πρόειμι adelantarse, llegar a
προέρχομαι avanzar, llegar a, seguir adelante, proceder
προεχής, -ές prominente
προέχω resaltar
πρόθεσις, -εως (ἡ) designio, preposición, voluntad
προθεσμία, -ας (ἡ) día fijado
προθυμέω tener interés
προθυμία, -ας (ἡ) celo, deseo || ánimo favorable, buena disposición
πρόθυμος, -ον bien dispuesto, voluntarioso, animoso, resuelto
πρόθυρον, -ου (τό) vestíbulo
προΐημι lanzar || soltar || abandonar || permitir || enviar
προῖκα gratis
προΐξ, -ϊκός (ἡ) dote
προΐστημι poner(se) frente a
Προίτος, -ου (ὁ) Preto (rey)
προκαλέομαι desafiar
πρόκειμαι estar situado delante
πρόκλησις, -εως (ἡ) desafio
προλαμβάνω coger antes, preferir
προλέγω decir antes || anunciar
προλείπω dejar
πρόληψις, -εως (ἡ) anticipación
πρόμαχος, -ον que combate en las primeras filas
προμήθεια, -ας (ἡ) previsión
Προμηθεύς, -έως (ὁ) Prometeo
προμηθής, -ές previsor
προμήκης, -ες alargado
πρόναον, -ου (τό) pronao, vestíbulo de un templo
προνοέω planear || pensar con antelación, presentir, prever
πρόνοια, -ας (ἡ) previsión || sensatez || precaución
προπαρασκευή, -ῆς (ἡ) preparativo
προπάροιθεν (adv.) delante || antes
προπέμπω escoltar
προπέτεια, -ας (ἡ) precipitación
προπετής, -ές precipitado
προποιέομαι fingir
προπύλαιον, -ου (ἡ) pórtico || pl. Propíleos
πρός (prep.) [acus.] hacia || [gen.] del lado de, respecto a, al lado de || [dat.] cerca de, además de
προσαγορεύω dirigir la palabra || decir || denominar, nombrar
προσαγωγή, -ῆς (ἡ) introducción, acceso
προσαιτέω pedir limosna
προσάπτω procurar, juntar
προσβαίνω aproximarse, avanzar
προσβάλλω lanzar(se) contra, atacar
πρόσβασις, -εως (ἡ) entrada, acceso
προσβολή, -ῆς (ἡ) lanzamiento, acometida
προσδέχομαι recibir, aguardar
πρόσειμι estar cerca de, acercarse, dirigirse a, adelantarse
προσερείδω apoyarse sobre, en
προσέρχομαι acercarse || visitar || atacar
προσέχω acercar, aplicar, tener hacia
προσηβός, -όν adolescente
προσηγορία, -ας (ἡ) denominación
προσήκω convenir [+ dat.]
προσηνής, -ές confortador
πρόσθεν (adv. y prep.) delante (de)
πρόσθεσις, -εως (ἡ) adhesión, atribución
πρόσθημα, -ατος (τό) accesorio
προσκαλέω apelar, llamar, hacer venir, invitar
πρόσκειμαι adherirse [+dat.], estar contiguo con [+dat.]
προσκεφάλαιον, -ου (τό) almohada
πρόσκλησις, -εως (ἡ) apelación
προσκυνέω hacer reverencia
προσλαμβάνω anexionar
προσμείγνυμι atacar
πρόσοδος, -ου (ἡ) acceso || tributo || ataque
προσοράω mirar
πρόσοψις, -εως (ἡ) vista
προσπλέω navegar hacia
προσποιητός, -όν ficticio
πρόσρησις, -εως (ἡ) saludo
πρόσταξις, -εως (ἡ) orden, mandato
προστασία, -ας (ἡ) protección
προστατεύω proteger
προστάτης, -ου (ὁ) jefe || el que está primero
προστάττω ordenar, colocar al frente, asignar || encomendar
προστίθημι arrimar || añadir || entregar || asignar
προστρέχω correr hacia
προστῷον, -ου (τό) pórtico
προσφέρω aplicar || comportarse || ofrecer || pronunciar
πρόσφημι hablar a, dirigirse
προσφιλής, -ές afectuoso, amistoso, amigo
προσφορά, -ᾶς (ἡ) ofrecimiento
πρόσφορος, -ον conveniente, favorable, ventajoso
προσχωρέω [+dat.] ir hacia
προσῳδία, -ας (ἡ) forma de hablar
πρόσωπον, -ου (τό) cara || persona || máscara
προταγωνιστής, -οῦ (ὁ) protagonista
προτείνω alargar, extender || afrecer || med. reclamar || pretextar
πρότερον (adv.) antes
πρότερος, -α, -ον primero entre dos || anterior
προτίθημι exponer || proponer || pretextar
προτρέπω volver || med. inclinarse a
προύμνη, -ης (ἡ) ciruelo
προύμνον, -ου (τό) ciruela
προφασίζομαι pretextar
πρόφασις, -εως (ἡ) pretexto, causa
προφασιστικός, -ή, -όν evasivo
προφέρω expresar
προφήτης, -ου (ὁ) profeta || intérprete de oráculo
προφορά, -ᾶς (ἡ) pronunciación
πρόφρων, -ονος favorable || bien dispuesto || resuelto
προφυλακή, -ῆς (ἡ) precaución
προφυλάσσω proteger || vigilar || precaverse
πρόχνυ (adv.) de rodillas
προχωρέω acercarse, avanzar, adelantar, proceder
προχώρησις, -εως (ἡ) adelantamiento
πρόωρος, -ον precoz
πρύμνα, -ης (ἡ) popa
πρωΐ (adv.) pronto, temprano
πρωίμος, -ον precoz
πρωκτός, -οῦ (ὁ) ano, culo
πρών, πρῶνος (ὁ) promontorio
πρῴρα, -ας (ἡ) proa
πρῳράτης, -ου (ὁ) piloto de proa
Πρωταγόρας, -ου (ὁ) Protágoras (sofista)
πρωτερύω ser el primero
πρῶτον en primer lugar
πρῶτος, -η, -ον primero, principal; [pl] líderes, principales; πρῶτον primeramente; τὸ πρῶτον en primer lugar
πταίρω estornudar
πταῖσμα, -ατος (τό) tropiezo, desengaño
πταίω tropezar
πταρμός, -οῦ (ὁ) estornudo
πτέρις, -εως (ἡ) helecho
πτερόεις, -εσσα, -εν alado
πτερόν, -οῦ (τό) ala, pluma
πτοιέω excitar, exaltar
Πτολεμαῖος, -ου (ὁ) Ptolomeo (rey)
πτολίεθρον, -ου (τό) ciudadela
πτύξ, πτυχός (ἡ) pliegue
πτύον, -ου (τό) abanico
πτύω esculpir
πτῶμα, -ματος (τό) caída || desgracia
πτώσιμος, -ον caído
πτωχεία, -ας (ἡ) mendicidad
πτωχεύω mendigar
πτωχός, -ον pobre
πτωχός, -ή, -όν pobre, mendigo
Πύδνα, -ης (ἡ) Pidna (ciudad)
Πυθία, -ας (ἡ) Pitia (sacerdotisa del oráculo de Apolo)
πύκα (adv.) fuertemente || cabalmente
πυκνός, -ή, -όν espeso, sólido, denso || sagaz, astuto
πυκνότης, -ητος (ἡ) densidad, astucia
πυκνόω densificar
πυκταλίζω luchar a puñetazos
πύλη, -ης (ἡ) puerta || estrecho
πυνθάνομαι averiguar || enterarse de, preguntar, informarse
πῦρ, πυρός (τό) fuego
πυρά, -ᾶς (ἡ) hoguera
πυρακτέω poner al rojo
πυραμίς, -ίδος (ἡ) pirámide
πύργος, -ου (ὁ) torre || fortaleza, fuerte
πυρέσσω tener fiebre
πυρετός, -οῦ (ὁ) fiebre
πυρεύω incendiar
πυρός, -οῦ (ὁ) trigo
πυροφόρος, -ον rico en trigo, triguero
Πύρρα, -ας (ἡ) Pirra
πυρρός, -ά, -όν rojo
πυρφόρος, -ον que lleva fuego
πύστις, εως (ἡ) investigación
πύωσις, -εως (ἡ) supuración
πώγων, -ονος (ὁ) barba
πωλέω vender
πωλητής, -οῦ (ὁ) vendedor
πώποτε (adv.) alguna vez
πῶς (adv.) cómo || por qué
πώς (adv.) de alguna manera
πώτημα, -ατος (τό) vuelo