ῥάβδος,-ου (ἡ) varita mágica, bastón
ῥᾴδιος, -α, -ον fácil
ῥᾳδιουργέω hacer con facilidad || llevar una vida cómoda
ῥᾳδίως fácilmente || irresponsablemente
ῥᾳθυμός, -όν irresponsable, perezoso, vago
ῥαίω romper || destruir || maltratar
ῥακοδύτης, -ου (ὁ) andrajoso
ῥάκος, -ους (τό) andrajo
ῥαντίζω rociar
ῥαντισμός, -οῦ (ὁ) rociamiento
ῥαντός, -ή, -όν rociado
ῥάπτω coser, zurcir || componer
ῥάφανος, -ου (ὁ) col, berza
ῥαφή, -ῆς (ἡ) costura
ῥάχις, -εως (ἡ) espinazo
ῥαψῳδέω recitar
ῥαψῳδία, -ας (ἡ) canto épico, recitación || rapsodia
ῥαψῳδός, -οῦ (ὁ) creador de cantos épicos || cantor de épica || rapsoda
Ῥέα, -ας (ἡ) Rea
ῥεγκώδης, -ες ronco
ῥέγχις, -εως (ἡ) ronquera
ῥεῦμα, -ατος (τό) corriente, flujo, cauce
ῥέω fluir
ῥήγνυμι romper, quebrar, brotar
ῥῆμα, -ματος (τό) palabra, dicho, discurso || mandato, precepto || tema || asunto
ῥῆσις, -εως (ἡ) locución || discurso, parlamento || pasaje
ῥητορεύω declamar
ῥητορική τέχνη, -ης (ἡ) retórica, oratoria
ῥητορική, -ῆς (ἡ) oratoria
ῥητορικός, -ή, -όν retórico
ῥήτρα, -ας (ἡ) ley [no escrita]
ῥήτωρ, -ορος (ὁ) orador
ῥίζα, -ης (ἡ) raíz
ῥίπτω arrojar, echar, tirar
ῥίς, ῥινός (ἡ) nariz
Ῥόδιος, -α, -ον rodio (de Rodas)
ῥοδόεις, -εσσα, -εν rosáceo
ῥόδον, -ου (τό) rosa
ῥοή, ῥοῆς (ἡ) corriente || arroyo
ῥοιά, -ᾶς (ἡ) granada
ῥόος, -ου (ὁ) curso (de un río), flujo, corriente || oleaje
ῥόπαλον, -ου (τό) maza, estaca
ῥοπή, -ῆς (ἡ) inclinación || coyuntura || momento clave
ῥοῦς, -οῦ (ὁ) curso (de un río), flujo, corriente || oleaje
ῥοφέω tragar
ῥύγχος, -ους (τό) hocico
ῥυθμικός, -ή, -όν rítmico
ῥυθμός, -οῦ (ὁ) compás, ritmo
ῥύομαι proteger || salvar
ῥυσόω arrugar
ῥυτίς, -ίδος (ἡ) arruga
Ῥωμαῖος, -ά, -όν romano
ῥώμη, -ης (ἡ) fuerza, vigor
Ῥώμη, -ης (ἡ) Roma
ῥώννυμι fortalecer
Ῥωξάνη, -ης (ἡ) Roxana