υαυβυγυδυευιυλυμυπυσυφυψ - υω


ὑάκινθος, -ου (ὁ, ἡ) jacinto
ὑβρίζω injuriar, ultrajar, maltratar || ser soberbio
ὕβρις, -εως (ἡ) exceso, orgullo, soberbia, insolencia, impertinencia, ofensa, violación
ὑβριστής, -οῦ (ὁ) insolente, soberbio, violador
ὑβριστικός, -ή, -όν irrespetuoso, impertinente
ὕβριστος, -η, -ον insolente, orgulloso, soberbio
ὑγιαίνω tener buena salud
ὑγίεια, -ας (ἡ) salud
ὑγιεινός, -ή, -όν salubre
ὑγιής, -ές sano, saludable
ὑγραίνω humedecer
ὑγρός, -ά, -όν húmedo
ὑγρότης, -ητος (ἡ) humedad
ὑδάτιον, -ου (τό) arroyo
ὑδατώδης, -ες acuoso
ὕδρα, -ας (ἡ) hidra
ὑδρεία, -ας (ἡ) riego
ὑδρεύω sacar agua, regar
ὑδρία, -ας (ἡ) hidria, cántaro
ὕδωρ, -ατος (τό) agua
ὕει llueve
ὑετός, -οῦ (ὁ) lluvia
ὑιδοῦς, -οῦ (ὁ) nieto paterno
υἱός, υἱοῦ (ὁ) hijo
ὕλη, -ης (ἡ) madera || bosque
ὑλικός, -ή, -όν material
ὑλόω materializar
ὑμεῖς vosotros
ὑμέναιος, -ου (ὁ) himeneo || boda
ὑμέτερος, -α, -ον vuestro
ὑμήν, -ένος (ἡ) membrana
ὑμνέω rezar, alabar, cantar un himno
ὕμνος, -ου (ὁ) himno
ὑπάγω poner debajo || denunciar || engañar || retirar(se)
ὑπαγωγή, -ῆς (ἡ) retirada || engaño
ὑπαΐσσω salir de un salto
ὑπακοή, -ῆς (ἡ) sumisión, obediencia
ὑπακούω obedecer || atender
ὑπαλύσκω evitar
ὑπάρχω dominar
ὑπάρχω empezar || ser, existir || imper. es posible
ὕπατος, -ου (ὁ) cónsul
ὕπατος, -η, -ον el más alto
ὑπείκω retroceder
ὕπειμι estar debajo de
ὑπέρ (prep.) [acus.] encima de, sobre, más allá de || [gen.] a favor de, por causa de
ὑπερβαίνω rebasar
ὑπερβάλλω lanzar más allá || exagerar
ὑπέρβιος, -ον soberbio
ὑπερβολή, -ῆς (ἡ) desfiladero || exceso, exageración
ὑπερβολικός, -ή, -όν exagerado
ὑπερετέω obedecer
ὑπερετης, -ου (τό) sirviente, encargado
ὑπερέχω sobrepasar
ὑπερηφανία, -ας (ἡ) orgullo
ὑπερήφανος, -ον orgulloso, soberbio
ὑπερμαχέω defender a
ὑπερορία, -ας (ἡ) territorio extranjero
ὑπεροχή, -ῆς (ἡ) superioridad
ὑπερτενής, -ές elevado, alto
ὑπέρτερος, -α, -ον superior
ὑπερτρεχω transgredir
ὑπέρφρων, -ον arrogante, orgulloso
ὑπερφυῶς (adv.) sobremanera
ὑπέρχομαι penetrar || seducir
ὑπέχω poner debajo || sostener || aceptar || ofrecer
ὑπήκοος, -ον sometido, sumiso
ὑπηρέσιον, -ου (τό) cojín de remero
ὑπισχνέομαι prometer
ὕπνος, -ου (ὁ) sueño
ὑπνόω dormir
ὑπνώδης, -ες dormilón
ὕπο (adv.) debajo, hacia abajo
ὑπό (prep.) [+gen.] de debajo de, (agente) por, por causa de; [+dat.] debajo; [+acus.] bajo, al pie de
ὑποβαίνω bajar
ὑποβάλλω poner debajo, poner fundamentos || propagar || insinuar, sugerir|| adoptar
ὑπόβλητος, -ον ilegítimo
ὑπόγαιος, -ον subterráneo
ὑποδέχομαι aceptar, admitir, recibir
ὑπόδημα, -ματος (τό) calzado
ὑποδοχή, -ῆς (ἡ) acogida || espera || refugio
ὑπόδρα con fiereza
ὑποδύομαι ponerse, vestir(se), calzarse || afrontar
ὑποζύγιον, -ου (τό) acémila
ὑποθέκη, -ης (ἡ) sugerencia
ὑπόθεσις, -εως (ἡ) fundamento || hipótesis, suposición
ὑποθετικός, -ή, -όν condicional, fundamental
ὑπόκειμαι estar debajo
ὑποκρίνομαι responder || actuar, interpretar || fingir
ὑπόκρισις, -εως (ἡ) fingimiento
ὑποκριτής, -οῦ (ὁ) actor, intérprete || hipócrita
ὑποκριτική, -ῆς (ἡ) comedia
ὑπολαμβάνω entender, pensar || coger por debajo || sorprender
ὑπολύω descalzar
ὑπομείνω quedarse
ὑπομένω soportar, resistir
ὑπονοθευτής, -οῦ (ὁ) seductor
ὑπόνοια, -ας (ἡ) sospecha, significado, ficción
ὑποπεζία, -ας (ἡ) humillación
ὑποπτεύω sospechar [+ acus.], suponer
ὕποπτος, -ον sospechoso
ὑπόστασις, -εως (ἡ) base || firmeza, seguridad
ὑποστρέφω volverse
ὑποτίθημι poner debajo || basar || exponerse || encargar, sugerir
ὑποτυγχάνω responder
ὕπουλος, -ον enconado
ὑπουργός, -ον provechoso, útil
ὑποχωρέω retirarse, retroceder
ὑποψία, -ας (ἡ) sospecha
ὕπτιος, -α, -ον panza arriba
ὕς, ὑός (ὁ, ἡ) cerdo || jabalí
ὕστατος, -η, -ον último
ὑστεραῖος, -ία, -ῖον inmediato, siguiente || posterior
ὕστερον (adv.) después, más tarde
ὕστερος, -α, -ον posterior || último
ὑφ᾿ = ὑπὸ
ὑφαίνω tejer || tramar
ὑφαιρέω arrebatar
ὑφάντης, -ου (ὁ) tejedor
ὑφαντικός, -ή, -όν textil
ὕφασμα, -ατος (τό) tejido, paño
ὑφίημι ceder || inducir || arriar
ὑφίστημι poner debajo || parar || proponer
ὑψηλός, -ή, -όν elevado || altivo || escarpado
ὑψηλότης, -ητος (ἡ) altura
ὕψος, -ους (τό) altura
ὑψόω elevar, ensalzar
ὕω llover