φαφεφηφθφιφλφοφρφυφω


φαγεῖν inf. aor. de ἐσθίω
φαέθων, -ουσα, -ον radiante
φαιδρός, -ά, -όν alegre
φαίνω brillar, lucir, resplandecer || mostrar || med. aparecer, manifestar, parecer
φάκος, -οῦ (ὁ) lenteja
φάλαγξ, φάλαγγος (ὁ) falange
φάλαινα, -ης (ἡ) ballena
Φάληρον, -ου (τό) Falero (puerto)
φανερός, -ά, -όν claro, manifiesto, visible || ilustre
φαντασία, -ας (ἡ) imaginación, fantasía
φάντασμα, -ατος (τό) visión, aparición, fantasma
φάραγξ, -αγγος (ἡ) barranco
φαρμακεύω envenenar
φαρμακίς, -ίδος (ἡ) hechicera
φάρμακον, -ου (τό) remedio, medicamento, droga, bebedizo, pócima, veneno
φαρμακοποσία, -ας (ἡ) brebaje
φάρυγξ, -υγγος (ἡ) garganta
φασί dicen
φάσμα, -ατος (τό) imagen, visión, aparición, fantasma
φάτνη, -ης (ἡ) pesebre
φαῦλος, -η, -ον malo, malvado, vago, cobarde, vil, inepto, vulgar
φαῦλως sin cuidado
φέβομαι asustarse
φέγγος, -ους (τό) resplandor
Φειδίας, -ου (ὁ) Fidias (escultor)
φείδομαι ahorrar [+gen.]
φειδωλία, -ας (ἡ) parsimonia, ahorro
φειδωλός, -ά, -όν parsimonioso, ahorrativo
φελλός, -οῦ (ὁ) corcho
φερεπονία, -ας (ἡ) constancia
φέρτερος, -α, -ον mejor
φέρω llevar, traer, soportar
φεῦ [usado con gen de causa] ¡ay!
φεύγω huir, escapar
φηγός, -οῦ (ἡ) encina
φήλημα, -ατος (τό) trampa
φημί decir, afirmar
φθάνω llegar antes a, anticiparse en, adelantarse
φθέγγομαι emitir un sonido, sonar, pronunciar
φθέγμα, -ατος (τό) voz
φθείρ, φθειρός (ὁ) piojo
φθείρω destruir, matar, corromper
Φθία, -ας (ἡ) Ftía (ciudad)
φθίνω consumir(se), desgastar(se)
φθίσις, -εως (ἡ) decadencia
φθόγγος, -ου (ὁ) sonido
φθονερός, -ά, -όν envidioso, celoso
φθονέω envidiar
φθόνος, -ου (ὁ) envidia, celos
φθορά, -ᾶς (ἡ) destrucción, ruina
φιλάαργυρος, -ον avaro
φιλαίτερος, -α, -ον [comp irreg de φίλος] muy querido
φιλανθρωπεύομαι ser humano [pas.] ser tratado con humanidad
φιλανθρωπία, -ας (ἡ) amor a los hombres
φιλάνθρωπος, -ον filántropo, bondadoso, caritativo, humano
φιλαργυρία, -ας (ἡ) avaricia
φιλεργός, -όν trabajador
φιλέω amar, querer || besar
φίλημα, -ματος (τό) beso
φιλητέος, -α, -ον que ha de ser amado
φιλητικός, -ή, -όν aficionado
φιλητός, -ή, -όν digno de ser amado, amable
φιλία, -ας (ἡ) amor, amistad, afición
φίλιος, -α, -ον amigo, amistoso
φιλιόω aficionar
Φίλιππος, -ου (ὁ) Filipo
φιλοζώω amar la vida
φιλοκαλέω amar la belleza
Φιλοκτήτης, -ου (ὁ) Filoctetes
φιλομαθής, -ές deseoso de aprender
φιλόμουσος, -ον amigo de las Musas (artes)
φιλόμυθος, -ον que gusta de los mitos
φιλόνικος, -ον pendenciero || rival
φιλόξε(ι)νος, -ον hospitalario
φιλοπονία, -ας (ἡ) amor al trabajo
φιλόπονος, -ον laborioso
φιλοπράγμων, -ον activo
φίλος, -η, -ον amado || querido || amigo || aficionado
φιλοσοφέω perseguir el conocimiento || filosofar
φιλοσοφία, -ας (ἡ) amor a la sabiduría || filosofía
φιλόσοφος, -ον amante de la sabiduría || filósofo
φιλότης, -ητος (ἡ) amistad, amor
φιλοτιμία, -ας (ἡ) ambición
φιλότιμος, -ον amante, ávido de gloria
φιλοφροσύνη, -ης (ἡ) amabilidad
φιλόφρων, -ον benévolo
φιλτατός, -ή, -όν digno de ser amado
φιτύω plantar
φλέγμα, -ατος (τό) flema
φλεγμονή, -ῆς (ἡ) inflamación
φλέγω encender, inflamar || quemar
φλέψ, φλεβός (ἡ) vena
φλόγωσις, -εως (ἡ) inflamación
φλοιός, -οῦ (ὁ) corteza
φλοῖσβος, -ου (ὁ) estruendo
φλόξ, φλογός (ἡ) llama
φλυαρέω decir tonterías
φλυαρία, -ας (ἡ) tontería
φοβερός, -ά, -όν horrible, terrible, pavoroso || miedoso
φοβερῶς (adv.) espantosamente
φοβέω atemorizar, ahuyentar || med. temer, tener miedo, estar asustado
φόβος, -ου (ὁ) miedo, temor, terror, pavor
Φοινίκη, -ης (ἡ) Fenicia
φοῖνιξ, -ίκος (ἡ) palmera
Φοῖνιξ, -ικος fenicio
φοιτάω ir con frecuencia
φολίς, -ίδος (ἡ) escama
φονεύς, -έως (ὁ, ἡ) asesino
φονεύω matar
φόνος, -ου (ὁ) asesinato, masacre || muerte
φορά, -άς (ἡ) desplazamiento, impulso, transporte || tributo, pago || carga
φορβή, -ῆς (ἡ) forraje || provisiones
φορέω transportar
φορητός, -ή, -όν soportable
φόρος, -ου (ὁ) impuesto, contribución, tributo || carga
φορτηγέω transportar
φορτηγία, -ας (ἡ) transporte
φορτίον, -ου (τό) carga
φράζω dar a conocer, hablar de, indicar, anunciar, contar; [med y aor pas con sentido medio] reflexionar, considerar, expresar
φράσις, -εως (ἡ) expresión
φράσσω cercar, arrimar, fortificar, obstruir
φρέαρ, -ατος (τό) pozo
φρήν, φρενός (ἡ) corazón, mente, alma
φρονέω tener entendimiento, ser sensato, pensar, sentir
φρόνημα, -ματος (τό) mente, espíritu || pensamiento
φρόνησις, -εως (ἡ) pensamiento, sensatez, orgullo, cordura, comprensión
φρόνιμος, -ον cuerdo, sensato, prudente, listo
φροντίζω preocuparse, interesarse por, meditar
φροῦδος, -η, -ον alejado
φρουρά, -ᾶς (ἡ) guarda, protección || cárcel || expedición
φρουρός, -οῦ (ὁ) guardia, guarnición
φρύγιος, -ου (ὁ) frigio
φρυκτώριον, -ου (τό) faro
φυγαδεύω desterrar
φυγάς, -άδος fugitivo, huido, desterrado, exiliado
φυγή, -ῆς (ἡ) fuga, huida || destierro
φυλακή, -ῆς (ἡ) custodia, vigilancia, guardia
φυλακτέος, -α, -ον que ha de cuidarse
φυλακτήριον, -ου (τό) puesto de guardia, fuerte
φύλαξ, -ακος (ὁ, ἡ) guardián, vigilante
φυλάττω vigilar, guardar, custodiar
φυλή, -ῆς (ἡ) tribu
φυλλάς, -άδος (ἡ) follaje
φύλλον, -ου (τό) hoja || planta
φῦλον, -ου (τό) estirpe, pueblo, raza
φῦμα, -ατος (τό) tubérculo
φύξιμος, -ον capaz de escapar
φῦσα, -ης (ἡ) flatulencia, fuelle
φυσικός, -ή, -όν natural, innato
φυσιολογία, -ας (ἡ) física
φύσις, -εως (ἡ) naturaleza
φυταλιή, -ῆς (ἡ) viñedo || huesto
φυτεία, -ας (ἡ) cultivo, siembra
φυτεύω plantar || engendrar || instruir
φυτόν, -οῦ (τό) vegetal, planta || retoño || criatura, hijo
φύω engendrar || med. nacer, ser
Φώκαια, -ας (ἡ) Focea (ciudad)
Φωκαιεύς, -έως focense
Φωκεύς, -έως focense
φώκη, -ῆς (ἡ) foca
φωλεός, -οῦ (ὁ) madriguera
φωνέω llamar, vocear || hablar
φωνή, -ῆς (ἡ) voz || sonido
φώρ, φωρός (ὁ) ladrón
φώς, φωτός (ὁ) hombre || guerrero || mortal
φῶς, φωτός (τό) luz