χαχεχηχθχιχλχοχρχυχω


χαῖρε ¡hola!, ¡salud!
χαίρω alegrarse, disfrutar || desear bien
χάλαζα, -ης (ἡ) granizo
χαλανός, -ά, -όν flojo
χαλάω aflojar
χαλεπαίνω ser duro || estar enfadado
χαλεπός, -ή, -όν difícil, duro
χαλεπότης, -ητος (ἡ) severidad, dificultad
χαλεπῶς difícilmente
χαλκεῖον, -ου (τό) herrería, fragua
χάλκεος, -α, -ον de bronce, broncíneo
χαλκεύς, -έως (ὁ) fundidor, herrero
χαλκεύω forjar, fraguar
χαλκός, -οῦ (ὁ) cobre, objeto de cobre o bronce, espada, lanza, hacha, coraza, casco
Χάος, -ους (τό) Caos
χαρά, -ᾶς (ἡ) gozo, alegría, regocijo, diversión
χαράδρα, -ας (ἡ) torrente
χαρακτήρ, -ῆρος (ἡ) temple, carácter
χαρακτηριστικόν, -οῦ (τό) característica
χάραξ, -κος (ἡ) estaca
χαρίεις, -εσσα, -εν agradable, amable, grato
χαρίζομαι agradar, hacer un favor
χάρις, -ιτος (ἡ) encanto, gracia
χαριστήρια, -ων (τά) sacrificios en acción de gracias
χάσκω bostezar
χάσμη, -ης (ἡ) bostezo
χαῦνος, -η, -ον vano
χεῖλος, -ους (τό) labio, borde
χειμέριος, -α, -ον tempestuoso
χειμών, -ῶνος (ὁ) invierno, tempestad, tormenta, borrasca
χείρ, χειρός (ἡ) mano
χειρίζω manipular
χείριστος, -η, -ον superl de κακός,-ή,-όν
χειρονομέω gesticular
χειρονομία, -ας (ἡ) ademán
χειρόομαι someter
χειροτονέω votar a mano alzada
χειρουργία, -ας (ἡ) cirugía
χειρουργός, -οῦ (ὁ) cirujano
χείρων,-ον compar de κακός,-ή,-όν, peor
χελιδών, -ονος (ἡ) golondrina
χελώνη, -ης (ἡ) tortuga
χέρης, -ηος inferior, de peor clase
χερμάδιον, -ου (τό) piedra arrojadiza
Χερρόνησος, -ου (ἡ) Quersoneso
χερσαίος, -α, -ον de tierra firme
χέω derramar, verter || hacer una libación
χήν, χηνός (ὁ ἡ) ganso, oca
χήρα, -ας (ἡ) viuda
χηρεία, -ας (ἡ) viudez
χῆρος, -ου (ὁ) viudo
χθές (adv.) ayer
χθόνιος, -α, -ον subterráneo
χθών, χθονός (ἡ) tierra, comarca, país, territorio
χιλιάς, -άδος (ἡ) millar
χίλιοι, -αι, -α mil
χιλιοστός, -ή, -όν milésimo
χιλός, -οῦ (ὁ) forraje
Χίλων, -ωνος (ὁ) Quilón
χιτών, -ῶνος (ὁ) prenda interior, túnica, vestidura, quitón
χιών, -όνος (ἡ) nevada, nieve
χλαίνα, -ης (ἡ) vestidura exterior, capa, manto, manta
χλαμύς, -ύδος (ἡ) clámide, capa o manto sin mangas
χλανίδιον, -ου (τό) mantilla
χλιαρός, -ά, -όν tibio
Χλόη, -ης (ἡ) Cloe
χλωρός, -ά, -όν verde
χόανος, -ου (ὁ) horno (de fundir)
χοή, -ῆς (ἡ) libación
χοιράς, -άδος (ἡ) peña
χολή, -ῆς (ἡ) bilis
χόλος, -ου (ὁ) cólera, odio, ira, bilis
χολόω encolerizar, irritar
χορδή, -ῆς (ἡ) cuerda
χορευτής, -οῦ (ὁ) danzante
χορεύω danzar || guiar un coro
χορηγέω costear gastos
χορηγός, -οῦ (ὁ) jefe del coro
χορισμός, -οῦ (ὁ) separación
χορός, -οῦ (ὁ) coro, grupo, baile, danza
χραίνω profanar
χραισμέω proteger || ser de utilidad
χράομαι necesitar || usar, servirse de || comportarse
χράω vaticinar || med. consultar un oráculo
χρεία, -ας (ἡ) uso, utilidad || falta, necesidad
χρέος, -ους (τό) necesidad || obligación || bien, posesión
χρή es preciso, es necesario, se debe
χρηΐζω necesitar
χρῆμα, -ματος (τό) cosa || pl. dinero, riqueza, bienes
χρηματίζομαι comerciar
χρήσιμος, -η, -ον provechoso, útil, ventajoso
χρησμός, -οῦ (ὁ) oráculo
χρησμῳδός, -όν que anuncia oráculos; [sust] adivino
χρηστός, -ή, -όν bueno, honrado || útil, aprovechable
χρηστότης, -ητος (ἡ) honradez, entereza, honestidad
χρίω untar
χρόνιος, -α, -ον demorado, largo, lento, duradero
χρόνος, -ου (ὁ) tiempo, época
χρύσεος, -έα, -εον de oro
χρυσήλατος, -ον de oro
χρυσίον, -ου (τό) pieza de oro
χρυσόμαλλος, -ον de vellón de oro
χρυσός, -οῦ (ὁ) oro
χρυσοῦς, -ῆ, -οῦν de oro
χρυσοχοεῖον, -ου (τό) orfebrería
χρυσοχόος, -ου (ὁ) orfebre
χρυσσοστέφανος, -ον de corona de oro
χρῶμα, -ατος (τό) color
χρωματίζω colorear
χρωμάτινος, -η, -ον coloreado
χρώς, χρωτός (ὁ) tez, mejilla
χυμός, -οῦ (ὁ) zumo
χυτός, -ή, -όν vertido
χωλεία, -ας (ἡ) cojera
χωλεύω cojear
χωόμαι enfadarse || estar colérico
χώρα, -ας (ἡ) comarca, región, territorio, tierra, lugar
χωρέω ir, venir, avanzar, propagarse || retirarse
χωρίζω separar || distinguir
χωρίον, -ου (τό) lugar, sitio, barrio, región
χωρίς por separado || excepto