ψάλις, -ιδος (ἡ) tijeras
ψάμμος, -ου (ἡ) grano de arena, arena
ψαύω tocar
ψέλλιον, -ου (τό) anillo, brazalete
ψευδής, -ές falso || mentiroso
ψευδολόγος, -ον mentiroso
ψεύδομαι mentir
ψεῦδος, -ους (τό) falsedad, mentira, engaño
ψεύδω engañar, mentir
ψεύστης, -ου (ὁ) embustero
ψηφίζω calcular, contar || med. votar
ψήφισμα, -ατος (τό) decreto
ψῆφος, -ου (ἡ) china, piedrecita || voto, votación
ψιλός, -ή, -όν pelado, calvo || raso || desarmado
ψίλωσις, -εως (ἡ) depilación
ψιττακός, -οῦ (ὁ) loro
ψόγος, -ου (ὁ) censura, reproche
ψόφος, -ου (ὁ) ruido
ψύλλα, -ης (ἡ) pulga
ψύξις, -εως (ἡ) enfriamiento
ψύφινος, -η, -ον yesoso, de yeso
ψύφος, -ου (ὁ) yeso
ψυχαγωγέω distraer
ψυχαγωγή, -ῆς (ἡ) distracción
ψυχαγωγός, -όν conductor de almas
ψυχή, -ῆς (ἡ) alma, espíritu
ψυχός, -ους (τό) frío
ψυχρός, -ά, -όν frío
ψύχω soplar || enfriar, tener escalofríos
ψωμίζω dar de comer
ψώρα, -ας (ἡ) sarna