αἰδέομαι respetar
ἀκέομαι calmar || cuidar, curar
ἀριστοκρατέομαι tener un régimen aristocrático
ἀφικνέομαι llegar, venir
δατέομαι repartirse || devorar
δέομαι [+gen.] pedir, necesitar
δηλέομαι dañar || destruir, devastar
διανοέομαι tener en el pensamiento, considerar, determinar, proyectar
διομολογέομαι estar de acuerdo
εἰσηγέομαι [+dat.] introducir
ἐνθυμέομαι reflexionar || idear
ἐξηγέομαι explicar
ἐπικαλέομαι invocar
ἐπιμελέομαι ocuparse, preocuparse
ἐφικνέομαι alcanzar, conseguir, lograr
ἡγέομαι guiar || creer, considerar
μιμέομαι imitar || representar
μυθέομαι contar, decir, hablar
νεοττοποιέομαι incubar
ὀρχέομαι danzar, bailar
προαιρέομαι preferir [+acus.+gen.]
προκαλέομαι desafiar
προποιέομαι fingir
συλυπέομαι dar el pésame [pas.]
ὑπισχνέομαι prometer
ὠνέομαι comprar, negociar, comerciar