αἰτιάομαι acusar, culpar || pretextar
ἀλάομαι errar, vagar
ἀναβρυχάομαι exhalar un grito de dolor
ἀράομαι implorar, suplicar || imprecar, maldecir
διαχράομαι hacer constante uso || cumplir
ἐκπειράομαι probar
ἡττάομαι ser inferior || ser superado, ser vencido
θάομαι contemplar con admiración
θεάομαι contemplar, observar
ἰάομαι curar, sanar
καταθοινάομαι devorar
καταράομαι maldecir
κτάομαι adquirir, conseguir
λοβάομαι injuriar
μασάομαι masticar, mascar
μνάομαι recordar || cortejar
ὁρμάομαι acometer
πειράομαι ensayar [+gen.]
χράομαι necesitar || usar, servirse de || comportarse