ἀληθής ἀληθές

Masculino-Femenino
Neutro

Singular
Plural
Singular
Plural
Nominativo
ἀληθής
ἀληθεῖς
ἀληθές
ἀληθῆ
Vocativo
ἀληθές
ἀληθεῖς
ἀληθές
ἀληθῆ
Acusativo
ἀληθῆ
ἀληθεῖς
ἀληθές
ἀληθῆ
Genitivo
ἀληθοῦς
ἀληθῶν
ἀληθοῦς
ἀληθῶν
Dativo
ἀληθεῖ
ἀληθέσι(ν)
ἀληθεῖ
ἀληθέσι(ν)

ἀβλαβής, -ές indemne
ἀερώδης, -ες aéreo
ἀηδής, -ές asqueroso
αἰσχροκερδής, -ές ávido de torpes ganancias, avaro
ἀκανθώδης, -ες espinoso
ἀκερδής, -ές sin beneficio, sin
ἀκηδής, -ές despreocupado, tranquilo
ἀκριβής, -ές exacto, preciso, detallado
ἀληθής, -ές verdadero, veraz, cierto
ἀλουργής, -ές purpúreo
ἀμαθής, -ές ignorante, necio
ἀμελής, -ές descuidado, despreocupado, negligente
ἀμφήκης, -ες de doble filo
ἀναιδής, -ές desvergonzado
ἀναφής, -ές impalpable
ἀνθεμώδης, -ες adornado con flores
ἀνθρεποιεδής, -ές de aspecto humano
ἀπαθής, -ές sin dolor, insensible
ἀπειθής, -ές desobediente
ἀπηνής, -ές áspero
ἀπρεπής, -ές inconveniente || impertinente
ἀριπρεπής, -ές ilustre
ἀσεβής, -ές impío, sacrílego
ἀσελγής, -ές insolente, libertino, lujurioso
ἀσθενής, -ές débil, enfermo || pobre
ἀσυνήθης, -ες insólito, desacostumbrado
ἀσφαλής, -ές firme, seguro, verdadero, no arriesgado
ἀτελής, -ές inacabado
ἀτυχής, -ές desgraciado
αὐθάδης, -ες arrogante, obstinado
αὐτάρκης, -ες autosuficiente
ἀφανής, -ές invisible || oscuro || desconocido
βρωμώδης, -ες fétido
δηλητηριώδης, -ες venenoso
διαφανής, -ές transparente
διογενής, -ές del linaje de Zeus
διοιοδής, -ες hinchado
δυσειδής, -ές feo
δυσμαθής, -ές tardo en aprender, torpe
δυσμενής, -ές enemigo, hostil
δυστυχής, -ές desdichado, infortunado, desgraciado
δυσχερής, -ές difícil
δυσώδης, -ες fétido
ἐγγενής, -ές pariente || innato
ἐγκρατής, -ές fuerte, poderoso || comedido
εἰλικρινής, -ές sincero || puro
ἐκτενής, -ές prolijo
ἐμμελής, -ές encantador, gracioso
ἐναγής, -ές maldito
ἐντελής, -ές completo || perfecto
ἐντριβής, -ές experimentado, ducho
ἐπιεικής, -ές conveniente
ἐπιμελής, -ές atento, cuidadoso
ἐπιρρεπής, -ές propenso [πρὸς + acus.]
ἐπιφανής, -ές visible || claro, evidente || brillante || distinguido
ἐρεβώδης, -ες infernal, tenebroso
εὐγενής, -ές noble por nacimiento || generoso
εὐήθης, -ες bondadoso
εὐκλεής, -ές glorioso
εὐμενής, -ές propicio, benévolo, bondadoso, bueno
εὐπρεπής, -ές apropiado, conveniente || de buena apariencia
εὐσεβής, -ές piadoso
εὐσταθής, -ές estable, duradero
εὐτελής, -ές barato
εὐτυχής, -ές afortunado
εὐφεγγής, -ές brillante
εὔφρων, -ον benévolo || contento || propicio
εὐφυής, -ές criado con esmero, elaborado con cuidado
εὐώδης, -ες perfumado
θανατώδης, -ες mortal
θειῶδης, -ες azufroso
θεογεννής, -ές de estirpe divina
θεουδής, -ές temor religioso
θυμαρής, -ές placentero
θυμοειδής, -ές animoso, bravío, fogoso
θυμώδης, -ες feroz
ἰσοσκελής, -ές isósceles || de miembros iguales
καταφανής, -ές visible
κητώδης, -ες cetáceo
κλαδώδης, -ες ramoso
λοιμώδης, -ες contagioso, infeccioso
μεγαλοπρεπής, -ές extraordinario, noble, grande, magnífico
μεγασθενής, -ές fuerte
μελιηδής, -ές dulce como la miel
μυθώδης, -ες legendario
νοηρής, -ές ingenioso
νοηρής, -ές ingenioso
νοσώδης, -ες enfermo
νωθής, -ές lento, estúpido
νωχηλής, -ές lento, negligente
ὀγκώδης, -ες inflamado, voluminoso
ὁμαλής, -ές liso
οὐσιώδης, -ες sustancial
ὀχλώδης, -ες agitado
παγκρατής, -ές omnipotente
περιμήκης, -ες muy alto
πλήρης, -ες lleno
πολυτελής, -ές suntuoso
πρηνής, -ές inclinado || caído de bruces
προβληματώδης, -ες problemático
προγενής, -ές viejo || predecesor
προεχής, -ές prominente
προμηθής, -ές previsor
προμήκης, -ες alargado
προπετής, -ές precipitado
προσηνής, -ές confortador
προσφιλής, -ές afectuoso, amistoso, amigo
ῥεγκώδης, -ες ronco
σαφής, -ές claro, evidente || seguro, verdadero
σπογγοειδής, -ές esponjoso
συγγενής, -ές connatural || familiar, pariente
συναφής, -ές conectado
συνεχής, -ές continuo, unido
συνήθης, -ες acostumbrado
σωματοειδής, -ές material, corpóreo
τανυήκης, -ες alargado, extendido || de hoja alargada
ὑγιής, -ές sano, saludable
ὑδατώδης, -ες acuoso
ὑπερτενής, -ές elevado, alto
ὑπνώδης, -ες dormilón
φιλομαθής, -ές deseoso de aprender
ψευδής, -ές falso || mentiroso
ᾠοειδής, -ές ovalado