ἄδικος ἄδικον

Masculino-Femenino
Neutro

Singular
Plural
Singular
Plural
Nominativo
ἄδικος
ἄδικοι
ἄδικον
ἄδικα
Vocativo
ἄδικε
ἄδικοι
ἄδικον
ἄδικα
Acusativo
ἄδικον
ἀδίκους
ἄδικον
ἄδικα
Genitivo
ἀδίκου
ἀδίκων
ἀδίκου
ἀδίκων
Dativo
ἀδίκῳ
ἀδίκοις
ἀδίκῳ
ἀδίκοις


ἀάσχετος, -ον incontenible
ἀβέβαιος, -ον incierto, inseguro
ἀβίωτος, -ον que no puede ser vivido
ἄβουλος, -ον insensato, desaconsejado
ἄβυσσος, -ον sin fondo
ἄγαμος, -ον no casado, soltero
ἀγήρατος, -ον que no envejeze, eterno
ἄγνωστος, -ον difícil de conocer o identificar, desconocido, irreconocible
ἀγράμματος, -ον analfabeto
ἄγραφος, -ον no escrito
ἄγροικος, ον del campo, campesino, rústico || grosero
ἄγρυπνος, -ον desvelado, insomne
ἀγωγός, -όν guía, que conduce
ἁδάμαστος, -ον no domado
ἀδέξιος, -ον no diestro, torpe
ἄδεσμος, -ον libre, sin cadenas
ἀδέσποτος, -ον sin amo
ἄδηλος,-ον confuso, incierto || invisible
ἀδιάφορος, -ον indiferente, poco valioso
ἄδικος, -ον injusto, deshonesto
ἄδολος, -ον sin engaño, honrado
ἄδοξος, -ον sin gloria, despreciable
ἀδύνατος, -ον incapaz, impotente || imposible
ἄελπτος, -ον inesperado, imprevisto
ἄζυμος, -ον ázimo, sin levadura
ἀθάνατος, -ον inmortal || dios
ἄθαπτος, -ον insepulto
ἄθεος, -ον ateo, impío
ἄθερμος, -ον falto de calor
ἀθεώρετος, -ον sin formulación
ἀθλόφορος, -ον ganador de un premio
ἄθυμος, -ον desanimado, abatido
ἀΐδιος, -ον perpetuo
αἰθέριος, -ον etéreo, celeste
αἰχμάλωτος, -ον prisionero, cautivo
αἰώνιος, -ον eterno, perpetuo
ἀκάθαρτος, -ον impuro, sucio
ἄκαιρος, -ον inoportuno, inadecuado
ἀκάλυπτος, -ον descubierto
ἄκαρπος, -ον estéril, sin fruto
ἀκαταγώνιστος, -ον invencible
ἀκήρατος, -ον puro || inocente || intacto || desconocido
ἀκίνδυνος, -ον sin peligro, seguro
ἀκίνητος, -ον inmovil, quieto
ἄκλειστος, -ον no cerrado, abierto
ἀκόλουθος, -ον acompañante, compañero, servidor
ἄκοσμος, -ον desordenado
ἀκούσιος, -ον forzoso, obligado
ἄκραντος, -ον incumplido
ἄκρατος, -ον puro, sin mezcla
ἄκριτος, -ον mezclado || no juzgado || no decidido || sin fin
ἄκυρος, -ον sin autoridad, sin poder
ἀλιπλακτος, -ον batido por el mar
ἀλλοπρόσαλλος, -ον veleidoso
ἀλλόφυλος, -ον extraño, de otra estirpe
ἀλόγιστος, -ον insensato, falto de juicio, irreflexivo
ἄλογος,-ον irracional
ἁμαξήλατος, -ον carretero
ἁμαξιτός, -ον carretero, transitable por carros
ἀμάχητος, -ον pacífico, que no combate || invencible, irresistible
ἄμαχος, -ον pacífico, que no combate || invencible, irresistible
ἀμβλυγώνιος, -ον obtusángulo
ἄμβροτος, -ον inmortal
ἁμέριος, -ον efímero
ἀμετάβολος, -ον inmutable
ἀμετάθετος, -ον inmutable, fijo, invariable
ἀμεταμέλητος, -ον impenitente, que no se arrepiente
ἄμετρος,-ον sin medida, inconmensurable
ἀμήχανος, -ον carente de recursos, incapaz, imposible
ἄμισθος, -ον no pagado, sin sueldo
ἄμορφος, -ον sin forma, feo
ἄμοχθος, -ον sin fatiga
ἀμφίβιος, -ον anfibio
ἀμφίβολος, -ον ambiguo
ἀμφίλογος, -ον de doble sentido, dudoso
ἀμφίστομος, -ον de doble boca
ἀμώμητος, -ον irreprochable
ἀναίσθητος, -ον insensible
ἀναίτιος, -ον inocente
ἀνάκανθος, -ον sin espinas
ἀνάλογος, -ον proporcional
ἀνάξιος, -ον indigno, despreciable
ἀνάπηρος, -ον lisiado, tullido
ἀναρίθμητος,-ον innumerable
ἀνάριθμος, -ον innumerable
ἀνάστατος, -ον devastado
ἀναιφαίρετος, -ον que no se puede arrebatar
ἀνελεύθερος, -ον innoble
ἀνήσυχος, -ον intranquilo
ἀνίκατος, -ον invencible
ἄνισος, -ον desigual, inicuo
ἄνοδος, -ον sin caminos, intransitable
ἀνόητος, -ον insensato, necio || incomprensible
ἄνοικος, -ον sin casa, sin hogar
ἄνομος, -ον ilegal, injusto
ἄνοπλος, -ον sin armas, inerme
ἀνόρεκτος, -ον inapetente, desganado
ἄνορχος, -ον castrado
ἀνόσιος,-ον impío, sacrílego
ἄνοσος, -ον sin enfermedad, sano
ἀνόστεος, -εον sin huesos
ἀνταρκτικός, -όν antártico, austral
ἀντήλιος, -ον de oriente, oriental, de levante
ἀντίπαλος, -ον adversario
ἀντίρροπος, -ον que sirve de contrapeso
ἀνυπέρβλητος, -ον insuperable, invencible
ἀνυπόδητος, -ον descalzo
ἀνώμαλος, -ον desigual, anómalo
ἀνώνυμος, -ον sin nombre, anónimo
ἀξιόλογος, -ον digno de mención, memorable, interesante
ἄοικος, -ον sin casa
ἄοκνος, -ον diligente
ἀόριστος, -ον indeterminado, indefinido
ἀπαίδευτος, -ον ineducado, ignorante, inculto
ἀπαράσκευος, -ον no preparado
ἄπειρος, -ον ilimitado, infinito, incontable, innumerable || inexperto
ἀπίθανος, -ον increible, inverosímil
ἄπιστος, -ον desleal || inverosímil || inesperado, inseguro
ἄπλετος, -ον inmenso
ἀπόδημος, -ον que está fuera, de viaje
ἄποικος, -ον alejado de su tierra, colono, emigrante, desterrado
ἀπόκλειστος, -ον excl
ἀπόλεμος, -ον pacífico
ἄπονος, -ον sin fatiga, no laborioso, fácil || perezoso
ἄποπτος, -ον fuera de la vista, alejado
ἀπόρευτος, -ον inaccesible, intransitable
ἄπορος, -ον inaccesible, sin salida, sin recursos, pobre
ἀπόρρητος, -ον (ἡ) prohibido, vedado
ἀπότομος, -ον escarpado, áspero
ἄποτος, -ον que no bebe, no potable
ἄπρακτος, -ον inactivo, vano, sin provecho
ἀπρονόητος, -ον imprevisor, irreflexivo
ἀπροσδόκητος, -ον inesperado
ἀπρόσεκτος, -ον distraído, desatento
ἄπτερος, -ον sin alas
ἀργός, -όν perezoso, vago || descuidado
ἄρρητος, -ον secreto, impronunciable, inexpresable
ἄρρυθμος, -ον discordante
ἀρτιγέννητος, -ον recién nacido
ἄσιτος, -ον sin comida, en ayunas
ἄσοφος, -ον ignorante, inculto
ἄσπονδος, -ον irreconciliable, que no admite tregua
ἄσπορος, -ον erial, no sembrado
ἀστασίαστος, -ον sin revueltas
ἄστατος, -ον inconstante
ἀσύμμετρος, -ον asimétrico, desproporcionado
ἀσύνδετος, -ον inconexo, desligado
ἀσύνετος, -ον necio, tonto
ἀσώματος, -ον incorpóreo
ἄτακτος,-ον desordenado
ἄταφος, -ον insepulto
ἀτείχιστος, -ον sin murallas
ἄτεκνος, -ον sin hijos
ἀτέλεστος, -ον incompleto
ἀτίμητος, -ον deshonrado, ultrajado
ἄτιμος, -ον sin pago, impune, indigno, deshonrado, despreciable|| privado de los derechos de ciudadanía
ἄτοκος, -ον estéril, sin hijos
ἄτοπος, -ον extraño, absurdo, raro, extravagante
ἄτρεπτος, -ον firme, constante
ἄτρωτος, -ον invulnerable
αὔλειος, -ον del patio de la casa
ἄυλος, -ον inmaterial
ἄυπνος, -ον despierto
αὐτόμολος, -ον desertor
αὐτόνομος, -ον independiente, autónomo
αὐτουργός, -όν que trabaja con sus propias manos, artesano
ἄφατος, -ον indecible, inexpresable
ἄφραστος, -ον inexpresable, inexplicable
ἄφρων, -ον sin sentido, insensato
ἄφωνος, -ον sin voz, mudo
ἀχάριστος, -ον desagradecido, ingrato || desagradable
ἀχειροποίητος,-ον
ἀχρεῖος,-ον inútil
ἄχρηστος, -ον inutil
ἄωρος, -ον inmaduro
βαθυρρόος, -ον de corriente profunda
βαθύσπορος, -ον fértil
βάρβαρος, -ον bárbaro, no griego, extranjero
βάσκανος, -ον calumniador
βλασφήμος, -ον blasfemo
βοηθός, -όν defensor, ayudante
βροτός, -όν mortal
γνώριμος, -ον conocido
δήμιος, -ον público
διαβατός, -όν accesible || transitable
διάφορος, -ον diferente, diverso
διήνεμος, -ον ventoso
δόκιμος, -ον estimado, reputado, notable
δύσβατος, -ον innacesible, intransitable
δύσθυμος, -ον abatido, triste
δυσκίνητος, -ον que no se deja mover, lento
δύσμαχος, -ον difícil de combatir o someter
δυσμόρφος, -ον deforme
δύσπορος, -ον de difícil paso
δύστενος, -ον despreciado, infeliz
δύσφορος, -ον difícil o malo de soportar
δυσχείμερος,-ον tempestuoso
ἔγκληρος, -ον partícipe
ἐγχώριος, -ον indígena, habitante
ἔκαιρος, -ον oportuno
ἔκγονος, -ον descendiente
ἕκηλος, -ον tranquilo, seguro
ἔκτοπος, -ον distante
ἐλεφαντοκώπος, -ον de puño de marfil
ἔμμετρος, -ον en verso
ἔμπειρος, -ον experimentado, experto, ducho en
ἐμπόδιος, -ον obstructivo
ἐμπρόσθιος, -ον de delante, delantero
ἔμπυος, -ον supurante
ἔμπυρος, -ον ardiente
ἔμπυρος, -ον abrasador, ardiente, de fuego
ἔμφυτος, -ον inherente, característico
ἔμψυχος, -ον animado, vivo
ἐνάλιος, -ον marino
ἔνδοξος, -ον afamado, célebre, ilustre
ἐνεργός, -όν activo
ἔνθεος, -ον poseído por un dios
ἔννομος, -ον legal
ἔνοπλος, -ον armado
ἔνοχος, -ον sujeto a [+gen., dat]
ἔντεχνος, -ον artístico
ἔντιμος, -ον honrado, estimado
ἔνυδρος, -ον acuático
ἔξαιτος, -ον exquisito, selecto
ἔξοχος, -ον excelente
ἐπίβουλος, -ον insidioso
ἐπίκαιρος, -ον favorable, oportuno
ἐπικίνδυνος, -ον peligroso
ἐπίκουρος, -ον auxiliador, auxiliar
ἐπίμαχος, -ον atacable || disputado || aliado
ἐπινίκιος, -ον triunfal
ἐπίορκος, -ον perjuro
ἐπιχώριος, -ον del país
ἕποικος, -ον colono, habitante || vecino || forastero
ἕσπερος, -ον occidental, vespertino
εὐάγωγος, -ον dócil
εὐαισθητός, -όν sensitivo
εὔβολος, -ον bien aconsejado, sensato
εὔβουλος, -ον bien aconsejado, sensato
εὐγένειος, -ον barbudo
εὐδιάβατος, -ον fácil de franquear
εὔδοξος, -ον famoso
εὔθραυστος, -ον frágil
εὔθυμος, -ον animado, bueno
εὔκαιρος, -ον oportuno
εὐκάρπος -ον fructífero
εὔκοσμος, -ον bien ordenado
εὔλαλος, -ον elocuente, charlatán
εὔλογος, -ον bien dicho, razonable, probable, lógico, verosímil
εὐμετάβλητος, -ον mudable, inconstante
εὐπλόκαμος, -ον de hermosos rizos
εὔπορος, -ον fácil || abundante en recursos, rico
εὔπρακτος, -ον fácil de hacer
εὐπρόφορος, -ον que se desplaza con facilidad
εὔτακτος, -ον bien ordenado, disciplinado
εὔτεκνος, -ον dichoso por los hijos || que tiene muchos hijos
εὐχάριστος, -ον agradecido
εὔχρηστος, -ον servicial
εὔωνος, -ον barato
εὐώνυμος, -ον de buen nombre || izquierdo
ἐφήμερος, -ον efímero, pasajero || cotidiano
ζωός, -όν vivo
ζῳοτόκος, -ον vivíparo
ἥδυμος, -ον agradable, dulce
ἡμέριος, -ον diurno || diario || efímero
ἥμερος, -ον domesticado
ἥσσων, -ον inferior || vencido
ἥσυχος, -ον tranquilo
θεμέλιος, -ον fundamental
θεοείκελος, -ον semejante a los dioses
θρασυκάρδιος, -ον de corazón intrépido
ἰδιότροφος, -ον que se alimenta de una manera especial
ἵλαος, -ον favorable, propicio
ἰσοδύναμος, -ον equivalente
ἰσόπλευρος, -ον equilátero
ἰσότιμος, -ον de igual estima || del mismo valor
κάθυπνος, -ον dormido
καρποφάγος, -ον frugívoro
καρποφόρος, -ον fructífero, productivo
καταφρόνητος, -ον despreciable
κοινωνός, -όν socio
λαρός, -όν gustoso, sabroso
λευκόπωλος, -ον de corceles blancos
μεγάθυμος, -ον animoso || magnánimo
μείλιχος, -ον dulce || meloso
μέρμερος, -ον terrible
μετάβουλος, -ον caprichoso
μετέωρος, -ον que se eleva en el aire
μέτοικος, -ον meteco || esclavo liberado
μέτοχος, -ον participante
μέτριος, -ον común, normal || con medida, sobrio, comedido
Μιλήσιος, -ον milesio (de Mileto)
μισάνθρωπος, -ον que odia a los hombres
μονοσάνδαλος, -ον con una sola sandalia
νήποινος, -ον impune
νόστιμος, -ον del regreso
νώδυνος, -ον calmante del dolor
ὄβριμος, -ον lozano
οἰκουρός, -όν guardián de la casa
ὀλέθριος, -ον fatal
ὀλιγάνθρωπος, -ον escaso de hombres
ὀλιγοχρόνιος, -ον efímero, de corta duración
ὁλόκληρος, -ον íntegro
ὄμβριος, -ον lluvioso
ὁμόγλωσσος, -ον del mismo idioma
ὅμορος, -ον contiguo
ὁμόσπορος, -ον de la misma raza
ὁμότροπος, -ον de costumbres semejantes
ὁμόχρονος, -ον simultáneo
ὀνήσιμος, -ον útil
ὀξυγώνιος, -ον acutángulo
ὄρθιος, -ον derecho, recto
ὀρθογώνιος, -ον rectangular
ὀστρακόνωτος, -ον con una concha en la espalda
πάνδημος, -ον de todo el pueblo || público || popular || vulgar
παράδοξος, -ον increíble, maravilloso, extraordinario
παραθαλάσσιος, -ον costero
παράλληλος, -ον paralelo
παράνομος, -ον ilegal || injusto
παραπλήσιος, -ον aproximado
πάρεργος, -ον accesorio, secundario
παρήορος, -ον loco
πάροινος, -ον borracho
πατροκτόνος, -ον parricida
πατρῷος, -ον patrio || paterno || hereditario || ancestral
πελάγιος, -ον que navega en alta mar, del mar
πενιχρός, -ον pobre
περιβόητος, -ον notorio
περικατάληπτος, -ον atrapado
πλάνος, -ον errante
πολυδένδρεος, -εον florido, frondoso
πολυπλόκος, -ον complejo
πολυχρονίος, -ον duradero
πολύχρυσος, -ον abundante en oro
πρόθυμος, -ον bien dispuesto, voluntarioso, animoso, resuelto
πρόμαχος, -ον que combate en las primeras filas
προσηβός, -όν adolescente
προσποιητός, -όν ficticio
πρόσφορος, -ον conveniente, favorable, ventajoso
πρόωρος, -ον precoz
πρωίμος, -ον precoz
πτώσιμος, -ον caído
πτωχός, -ον pobre
πυροφόρος, -ον rico en trigo, triguero
πυρφόρος, -ον que lleva fuego
ῥᾳθυμός, -όν irresponsable, perezoso, vago
σαρκοφάγος, -ον carnívoro
σκυθρωπός, -ον sombrío, ceñudo
σκωληκοτόκος, -ον que se reproduce por larvas
σύμμαχος, -ον aliado, auxiliar en la guerra
σύμμετρος, -ον proporcionado
σύμφωνος, -ον conforme
συναγωγός, -όν que une, mediador
συνεργός, -ον ayudante, colaborador
σύνθετος, -ον compuesto || convenido
σύνοικος, -ον vecino, que vive con
σύντομος, -ον breve, conciso
σύντονος, -ον tenso
σύντροφος, -ον compañero || hermano || habitual, normal
σύσκιος, -ον frondoso
τανυπτέρυγος, -ον de largas alas
τανύφλοιος, -ον de fina corteza
τέλειος, -ον acabado, hecho, perfecto
τηλωπός, -όν lejano
τρίπλευρος, -ον de tres lados
τροφός, -όν que cría
ὑπέρβιος, -ον soberbio
ὑπερήφανος, -ον orgulloso, soberbio
ὑπήκοος, -ον sometido, sumiso
ὑπόβλητος, -ον ilegítimo
ὑπόγαιος, -ον subterráneo
ὕποπτος, -ον sospechoso
ὕπουλος, -ον enconado
ὑπουργός, -ον provechoso, útil
φιλάαργυρος, -ον avaro
φιλάνθρωπος, -ον filántropo, bondadoso, caritativo, humano
φιλεργός, -όν trabajador
φιλόμουσος, -ον amigo de las Musas (artes)
φιλόμυθος, -ον que gusta de los mitos
φιλόνικος, -ον pendenciero || rival
φιλόξε(ι)νος, -ον hospitalario
φιλόπονος, -ον laborioso
φιλόσοφος, -ον amante de la sabiduría || filósofo
φιλότιμος, -ον amante, ávido de gloria
φρόνιμος, -ον cuerdo, sensato, prudente, listo
φύξιμος, -ον capaz de escapar
χρησμῳδός, -όν que anuncia oráculos; [sust] adivino
χρυσήλατος, -ον de oro
χρυσόμαλλος, -ον de vellón de oro
χρυσσοστέφανος, -ον de corona de oro
ψευδολόγος, -ον mentiroso
ψυχαγωγός, -όν conductor de almas
ᾤοτόκος, -ον ovíparo
ὠφέλιμος, -ον útil, beneficioso