ἄξιος ἀξία ἄξιον

Masculino
Femenino
Neutro

Singular
Plural
Singular
Plural
Singular
Plural
Nominativo
ἄξιος
ἄξιοι
ἀξία
ἄξιαι
ἄξιον
ἄξια
Vocativo
ἄξιε
ἄξιοι
ἀξία
ἄξιαι
ἄξιον
ἄξια
Acusativo
ἄξιον
ἀξίους
ἀξίαν
ἀξίας
ἄξιον
ἄξια
Genitivo
ἀξίου
ἀξίων
ἀξίας
ἀξίων
ἀξίου
ἀξίων
Dativo
ἀξίῳ
ἀξίοις
ἀξίᾳ
ἀξίαις
ἀξίῳ
ἀξίοις


ἁβρός, -ά, -όν tierno
ἅγιος, -α, -ον santo, sagrado
Ἀγοραῖος, -α, -ον Protector de los mercados (epíteto de algunos dioses)
ἀγρεῖος, -α, -ον campestre, rústico
ἄγριος, -α, -ον agreste, silvestre, salvaje || violento, cruel
ἀέθλιος, -α, -ον ganador
Ἀθηναῖος, -α, -ον ateniense
ἄθλιος, -α, -ον desgraciado
αἴγειος, -α, -ον de cabra
Αἰγύπτιος, -α, -ον egipcio
αἰδοῖος, -α, -ον venerable || vergonzoso, modesto || respetuoso
αἴσιος, -α, -ον oportuno
αἰσχρός, -ά, -όν vergonzoso, deshonroso || feo
αἴτιος, -α, -ον causante, responsable, autor (+gen.)
Αἰτναῖος, -α, -ον del Etna
ἀκιδνότερος, -α, -ον inferior
ἄκρος, -α, -ον agudo, elevado, alto, extremo
ἀλλοῖος, -α, -ον diferente, distinto
ἀλλότριος, -α, -ον ajeno, extraño
ἁλμυρός, -ά, -όν salado
ἀμαυρός, -ά, -όν oscuro, confuso
ἀμβρόσιος, -α, -ον inmortal
ἀμφότερος, -α, -ον ambos, los dos, uno y otro
ἀναγκαῖος, -α, -ον obligatorio, necesario, esencial, indispensable, urgente
ἀνδρεῖος, -α, -ον varonil, valeroso, valiente
ἀνεπιτήδειος, -α, -ον impropio, contrario
ἀνθηρός, -ά, -όν florido, floreciente
ἀνθρώπειος, -α, -ον humano
ἀνιαρός, -ά, -όν molesto, penoso, triste
ἀνιηρός, -ά, -όν molesto, penoso, triste
ἀντάξιος, -α, -ον equivalente
ἀντίος, -α, -ον opuesto, contrario
ἀνώτερος, -α, -ον superior
ἄξιος, -α, -ον digno, merecedor || de gran valor
ἀραῖος, -ία, -ῖον maldito
ἀργαλέος, -α, -ον penoso
Ἀργεῖος, -α, -ον argivo (y en general heleno)
ἀργύρεος, -α, -ον de plata
ἀριστερός, -ά, -όν izquierdo
ἁρπαλέος, -έα, -έον seductor
ἄρτιος, -α, -ον proporcionado, justo
ἀρχαῖος, -α, -ον antiguo
Ἀσσύριος, -α, -ον asirio (de Asiria)
ἀστεῖος, -α, -ον cortés
ἀστραπαῖος, -α, -ον relampagueante, acompañado de relámpagos
ἀφνεός, -ά, -όν rico
Ἀχαιός, -ά, -όν aqueo (nombre homérico de los helenos)
βασίλειος, -α, -ον real, regio
βέβαιος, -α, -ον firme, seguro, sólido, estable
βίαιος, -α, -ον violento || obligado
βλαβερός, -ά, -όν dañino, peligroso, perjudicial
βόρειος, -α, -ον septentrional, nórdico
Βραυρώνιος, -α, -ον de Braurón
Βυζάντιος, -α, -ον bizantino
γελοῖος, -α, -ον ridículo, gracioso
γενναῖος, -α, -ον noble, bien nacido || valeroso
γεραῖος, -α, -ον viejo
γνήσιος, -α, -ον auténtico, genuino || legítimo
γυναικεῖος, -α, -ον de mujer, femenino
δαπανηρός, -ά, -όν gastoso
δεξιός, -ά, -όν diestro, derecho, || favorable
δεύτερος, -α, -ον segundo, siguiente
δημόσιος, -α, -ον público || del Estado
δίκαιος, -α, -ον justo
δῖος, -α, -ον divino || brillante
δολερός, -ά, -όν engañoso
δόλιος, -α, -ον engañoso, astuto
δούρειος, -α, -ον de madera
ἐλαφρός, -ά, -όν ágil || ligero
ἐλευθέριος, -α, -ον noble, liberal
ἐλεύθερος, -α, -ον libre
ἐναντίος, -α, -ον contrario, enemigo, opuesto || contrapuesto
ἐξαίσιος, -α, -ον extraordinario, funesto
ἐπιπόλαιος, -α, -ον superficial
ἐπιτήδειος, -α, -ον propio, amigo, útil, conveniente, necesario
ἐρυθρός, -ά, -όν rojo
ἑσπέριος, -α, -ον occidental, vespertino
ἐτεός, -ά, -όν cierto
ἐτήσιος, -α, -ον anual
ἐχθρός, -ά, -όν enemigo || odioso
ἐχυρός, -ά, -όν fuerte, seguro
ἑῷος, -α, -ον oriental
Ἠλεῖος, -α, -ον de la Élide
ἠλίθιος, -α, -ον necio
ἤπιος, -α, -ον apacible, benigno
Ἡράκλειος, -α, -ον de Heracles
ἠρεμαῖος, -α, -ον apacible, suave
θαλάσσιος, -α, -ον marino, marítimo
θαλερός, -ά, -όν floreciente || joven || vigoroso
θαμειός, -ά, -όν frecuente
θαυμάσιος, -α, -ον admirable || asombroso
θεῖος, -α, -ον divino
θεσπέσιος, -α, -ον de sonido divino || desmedido
Θηβαῖος, -α, -ον tebano, de Tebas
θηρευτικός, -ά, -όν relativo a la caza
θολερός, -ά, -όν turbio
Θρᾴκιος, -α, -ον tracio
ἴδιος, -α, -ον particular, privado, propio
ἱερός, -ά, -όν sagrado, divino
ἱκέσιος, -α, -ον suplicante
ἱλαρός, -ά, -όν alegre, contento
ἵππιος, -α, -ον rico en caballos, caballero
ἰσχυρός, -ά, -όν fuerte, poderoso, potente, robusto
καθαρός, -ά, -όν puro, limpio
Καλυδώνιος, -α, -ον calidonio (de Calidón)
καρτερός, -ά, -όν fuerte
κατώτερος, -α, -ον inferior
κερδαλέος, -α, -ον astuto, provechoso
κεφαλαῖος, -α, -ον capital, principal
Κλαζομένιος, -α, -ον de Clazomene
κλεψιμαῖος, -α, -ον robado
Κορίνθιος, -α, -ον Corintio
κόσμιος, -α, -ον ordenado
κουρίδιος, -α, -ον legítimo, querido
κρατερός, -ά, -όν poderoso
κρυφαῖος, -α, -ον oculto, secreto || clandestino
κυάνεος, -α, -ον azul
κύριος, -α, -ον señor con pleno poder, soberano, dueño, que tiene autoridad
Λακεδαιμόνιος, -α, -ον Lacedemonio
λεῖος, -α, -ον liso
λεκτέος, -α, -ον que ha de ser dicho
ληπτέος, -α, -ον que hay que tomar
λιπαρός, -ά, -όν graso || brillante || rico
λυγρός, -ά, -όν triste
Λύδιος, -α, -ον lidio
Λύκιος, -α, -ον licio (de Licia)
λυπηρός, -ά, -όν penoso, desagradable
λυπρός, -ά, -όν penoso, triste
λυτέος, -α, -ον que debe separarse o soltarse
μακάριος, -α, -ον dichoso, bendito
μακρός, -ά, -όν grande, alto, largo
μάταιος, -α, -ον vano, necio, inútil, futil
μειλίχιος, -α, -ον dulce como la miel
μέτριος, -α, -ον con medida, sobrio, comedido, regular
μιαρός, -ά, -όν infame, impuro
μικρός, -ά, -όν pequeño
μισητέος, -α, -ον aborrecible
Μυκηναῖος, -α, -ον micénio (de Micenas)
μυσαρός, -ά, -όν repugnante
νεκρός, -ά, -όν muerto
νέος, -α, -ον joven || nuevo
νήπιος, -α, -ον infantil || tonto
νότιος, -α, -ον sureño
ξένιος, -α, -ον hospitalario
ξηρός, -ά, -όν árido, seco
ὀδυνηρός, -ά, -όν doloroso || penoso
οἰκεῖος, -α, -ον de casa || doméstico, particular || pariente
ὀκνηρός, -ά, -όν lento
ὄλβιος, -α, -ον feliz || rico
ὀλισθητός, -ά, -όν deslizante
ὁμοῖος, -α, -ον igual, semejante, parecido
ὅμοιος, -α, -ον igual, semejante, parecido
ὀπίσθιος, -α, -ον posterior
ὄρειος, -α, -ον montañoso, montañés
ὅσιος, -α, -ον sagrado, santo
οὐράνιος, -α, -ον celeste, del cielo
παλαιός, -ά, -όν antiguo, viejo
παντοῖος, -ία, -ῖον variado || de todo tipo
παρθένειος, -α, -ον virginal
πεζός, -ή, -όν de a pie, de infantería
πειθός, -ή, -όν convincente, persuasivo
Πελοποννήσιος, -α, -ον peloponesio
Περσεῖος, -α, -ον de Perseo
πικρός, -ά, -όν amargo || agudo || odioso || penetrante
πλησίος, -α, -ον próximo, cercano, vecino
πλούσιος, -α, -ον opulento, rico || abundante
ποιητέος, -α, -ον que ha de hacerse
πολέμιος, -α, -ον belicoso, enemigo
πολλαπλάσιος, -α, -ον múltiple
πονηρός,-ά,-όν canalla, malvado, vil, cobarde || arduo, duro || dañino
πόντιος, -α, -ον marino
πορφύρεος, -α, -ον purpúreo
πρᾶος, -εῖα, -ον manso, tranquilo, apacible, afable, benigno
πυρρός, -ά, -όν rojo
ῥᾴδιος, -α, -ον fácil
Ῥόδιος, -α, -ον rodio (de Rodas)
Ῥωμαῖος, -ά, -όν romano
σαθρός, -ά, -όν deteriorado || enfermo || nocivo
Σάμιος, -α, -ον samio (de Samos)
σαπρός, -ά, -όν podrido
σιδήρεος, -α, -ον de hierro
σιδηροῦς, -ᾶ, -οῦν de hierro
σκαιός, -ά, -όν siniestro, torpe
σκληρός, -ά, -όν duro, rígido
σκολιός, -ά, -όν torcido || sinuoso
σκοταῖος, -ία, -ῖον oscuro, sombrío, tenebroso
σμικρός, -ά, -όν pequeño
σοβαρός, -ά, -όν impetuoso
σπανίος, -α, -ον raro, escaso
σπουδαῖος, -ία, -ῖον grave, serio || diligente, honrado
σταθερός, -ά, -όν firme, constante
στερέος, -α, -ον sólido, duro
στερρός, -ά, -όν sólido, duro, fuerte
Συρακόσιος, -α, -ον siracusano
σφαλερός, -ά, -όν inseguro, resbaladizo
σφοδρός, -ά, -όν violento || excesivo
σχέτλιος, -α, -ον temerario, insolente, cruel
σχολαῖος, -α, -ον ocioso
τέλειος, -α, -ον acabado, hecho, perfecto
τέλεος, -α, -ον adulto
τελευταῖος, -α, -ον último, final
τιμητέος, -α, -ον que debe honrarse
τίμιος, -α, -ον estimado || precioso || honrado || merecedor de honores
τολμηρός, -ά, -όν atrevido
τρυφερός, -ά, -όν lujoso, afectado
τρυχηρός, -ά, -όν usado
τυχαῖος, -α, -ον contingente, accidental, casual
ὑγρός, -ά, -όν húmedo
ὑπέρτερος, -α, -ον superior
ὕπτιος, -α, -ον panza arriba
ὑστεραῖος, -ία, -ῖον inmediato, siguiente || posterior
ὕστερος, -α, -ον posterior || último
φαιδρός, -ά, -όν alegre
φανερός, -ά, -όν claro, manifiesto, visible || ilustre
φειδωλός, -ά, -όν parsimonioso, ahorrativo
φέρτερος, -α, -ον mejor
φθονερός, -ά, -όν envidioso, celoso
φιλητέος, -α, -ον que ha de ser amado
φίλιος, -α, -ον amigo, amistoso
φοβερός, -ά, -όν horrible, terrible, pavoroso || miedoso
φυλακτέος, -α, -ον que ha de cuidarse
χαλανός, -ά, -όν flojo
χάλκεος, -α, -ον de bronce, broncíneo
χειμέριος, -α, -ον tempestuoso
χερσαίος, -α, -ον de tierra firme
χθόνιος, -α, -ον subterráneo
χλιαρός, -ά, -όν tibio
χλωρός, -ά, -όν verde
χρόνιος, -α, -ον demorado, largo, lento, duradero
χρύσεος, -έα, -εον de oro
ψυχρός, -ά, -όν frío
ὠκεάνειος, -α, -ον oceánico
ὡραῖος, -α, -ον maduro
ὠχρός, -ά, -όν pálido, amarillo